Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utredning och åtgärder avseende individen, 4: Vuxna

Kursen avhandlar de testteoretiska fundamenten för psykologisk bedömning, administration av standardiserade test av kognition, minne och i någon mån personlighet.

Vidare fokuserar kursen på testbeteende, vilket bland annat innebär att observera beteende i testsituationen, samt hur observations- och testdata tolkas och kommuniceras, såväl till andra personer i utlåtandeform och vid muntliga föredragningar, som vid återkoppling av resultat till testpersonerna själva.

Principer för val av metod tas upp samt grundläggande principer för klinisk problemformulering.

Kursen innefattar även kritisk granskning av de traditionella testen utifrån vetenskapliga perspektiv, däribland deras möjligheter och begränsningar vid undersökning av personer med olika grupptillhörighet och kulturell bakgrund. I det ligger även beaktandet av etik och ett mänskligt rättighetsperspektiv.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 5 i terminsdel B och C.

  Kursanvisningar
  Utredning och åtgärder avseende individen, 4: Vuxna, 7,5 hp, VT 2024 (341 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Studenten skall under handledning göra egna neuropsykologiska utredningar samt bedömningar av tillhandahållet fallmaterial. Samtliga seminarier, gruppövningar och vissa föreläsningar är obligatoriska (se schema och kursanvisningar).

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för den psykologiska testningens psykologiska, testteoretiska och statistiska grunder.
  • administrera psykologiska test, sammanställa och tolka resultat samt med stöd av dessa besvara en given frågeställning inom ramen för en utredning.
  • identifiera lämpliga åtgärder som passar det individuella fallet och utgår från relevant klinisk teoribildning - kritiskt granska psykologiska undersökningsmetoder och åtgärder, särskilt med hänsyn tagen till deras tillämpbarhet i det individuella fallet och med hänsyn tagen till etik och mänskliga rättigheter.
  • värdera den psykologiska testningens möjligheter och begränsningar utifrån vetenskapliga och samhälleliga perspektiv.

  Examination

  Examination sker löpande under kursens gång i form av individuella skriftliga och muntliga prov vid seminarier, samt demonstration av färdigheter i samband med övningar och handledning.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Matilda Frick, matilda.frick@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet