Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utredning och åtgärder avseende individen, 5: Barn och unga

Kursen har en yrkesförberedande profil och förbereder för arbete med psykologutredningar av barn inom områden som barn- och ungdomspsykiatri, barnhabilitering, primärvård och skola.

Kursen syftar till att utveckla och integrera kunskaper i testteori, testmetodik, utredning och bedömning och bygger vidare på tidigare kurser i utvecklingspsykologi, neuropsykologi, psykopatologi, psykometri och barns livsvillkor. Kursen har ett kliniskt barnpsykologiskt perspektiv där barns utveckling och dess kontext beaktas.

Under kursen får studenterna utveckla kunskap om syftet med en barnpsykologisk utredning samt när och hur en utredning kan bidra till förståelse, ge underlag för åtgärder och vara gynnsam för barnets fortsatta utveckling. I kursen behandlas hur en barnpsykologisk utredning kan planeras, inklusive metodval och val av informanter; förutom barnet själv, föräldrar, skola, socialtjänst och vården. Studenterna får öva på att administrera och tolka test med barn.

Studenterna får, utifrån barnkliniska fall, ta ställning till och bedöma beteendeavvikelser och psykologiskt betingade svårigheter utifrån relevanta teorier och klinisk erfarenhet samt med förståelse för etiska hänsynstaganden. Träning ges även i att formulera ett skriftligt utlåtande som sammanfattar utredning och bedömning och som innehåller konkreta åtgärdsförslag samt att återge en utrednings resultat och bedömning till barn och föräldrar.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 5 i terminsdel C och D.

  Kursanvisningar
  Utredning och åtgärder avseende individen, 5: Barn och unga, 7,5 hp, HT 2024 (469 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, par/grupparbeten, workshops och rollspel med skådespelare. Studenter genomför en övningstestning med barn som de själva tillfrågar.

  Deltagande i delar av undervisningen är obligatorisk. Obligatoriska tillfällen framgår av schemat.

  Fördjupningsarbete och presentation av detta och kamratgranskning, inlämning av ifyllt testprotokoll från övningstestningen, inlämning av skriftligt utlåtande samt inlämning av journalanteckning efter återgivningsrollspel är obligatoriska inslag i kursen.

  Undervisning kan ske helt eller delvis på engelska, vilket framgår av kursens schema.

  Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för och kritisk granska när en barnpsykologisk utredning är aktuell samt lägga etiska aspekter på utredningsförfarandet.
  • planera en barnpsykologisk utredning, motivera metodval och informationskällor.,
  • tolka test och en utrednings resultat, samt bedöma barnets svårigheter utifrån kliniskt relevanta teorier och förståelse för vanliga barnkliniska tillstånd samt redogöra för lämpliga åtgärder utifrån det som framkommit i en utredning.
  • administrera psykologiska test med barn.
  • skriva psykologiska utlåtanden och ge återkoppling på en barnpsykologisk utredning till barn och föräldrar.
  • redogöra för och tillämpa kunskap om etiska och juridiska aspekter av en utrednings dokumentation; i tillägg till utlåtande även intyg och journalföring.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen.

  Väl utförda insatser på de obligatoriska uppgifterna utlåtandeskrivning och fördjupningsarbete (rapport, presentation och kamratgranskning) ger bonuspoäng som adderas till salstentamensresultatet och bidrar till grunden för betygsättning. För att nå de högre betygsstegen (B eller A) krävs bonuspoäng. Kriterier för tilldelning av bonuspoäng anges i kursanvisningen.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Johanna Stålnacke, johanna.stalnacke@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga inom studieadministrationen.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet