Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utredning och åtgärder avseende individen, 5: Barn och unga

Kursen har en yrkesförberedande profil och förbereder för barninriktat psykologarbete inom områden som barn- och ungdomspsykiatri, barnhabilitering, primärvård och skola.

Kursen syftar till att utveckla och integrera kunskaper i testteori, testmetodik, utredning och bedömning och bygger vidare på tidigare kurser som avhandlat bl.a. utvecklingspsykologi, neurovetenskap, psykiatri samt samhällsfaktorer som har avgörande betydelse för barn och ungas hälsa och utveckling.

I utredningsdelen av kursen får studenter tidigt fundera kring syftet med att inleda en utredning, metodval, vilka informanter som bör ingå och att en utredning ska utmynna i ett åtgärdsförslag.

Träning ges i att ta anamnes, lägga upp en barnpsykologisk utredning, administrera och tolka test med barn och unga, sammanställa information från olika informanter som familj och vårdteam som utmynnar i skriftligt utlåtanden med konkreta åtgärdsförslag för familj och skola.

Under kursen får studenter ta ställning till och bedöma psykologiskt betingade svårigheter utifrån flera fall och att muntlig som skriftligt presentera utredning och åtgärder med ett kritiskt förhållningssätt och ställningstagande till etiska aspekter.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 5 i terminsdel C och D.

  Kursanvisningar
  Utredning och åtgärder avseende individen, 5: Barn och unga, 7,5 hp, VT 2022 (282 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, vilka innefattar kollegial bedömning av kurskamraters arbete. Studenter genomför övningstestning med barn och erhåller handledning i grupp.

  Deltagande i samtliga seminarier, all handledning och vissa föreläsningar är obligatoriskt (se kursanvisningarna).

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • identifiera och beskriva vanliga psykiatriska tillstånd hos barn och unga och bedömningsprocedurer med barn och familj, motivera val av bedömningsinstrument med olika informanter samt reflektera över upplägg vid en barnpsykologisk utredning.
  • administrera psykologisk test med barn samt kritiskt utvärdera och tolka testpersonens resultat.
  • använda generika samtalsfärdigheter autonomt och integrerat med testadministrationen.
  • ge konstruktiv återkoppling på psykologisk barnutredning, sammanställa och tolka testdata samt skriva psykologiska utlåtanden och därvid tillämpa kliniskt relevanta teorier samt lägga etiska aspekter på utredningsförfarandet.
  • identifiera psykologers rättigheter och skyldigheter i frågor som rör utredning, intyg, journal samt dokumentation som hör till detta utifrån en god och säker vård.

  Examination

  Examination sker löpande i form av skrivna och muntliga individuella rapporter som behandlas i seminarier samt redovisning av arbete med barntestning i samband med handledning.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Nora Choque Olsson, nora.choque-olsson@psychology.su.se och Johanna Stålnacke, johanna.stalnacke@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet