Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykologpraktik

Praktikkursen skall belysa såväl teoretiska som praktiska inslag som är av generell betydelse vid tillämpad psykologisk verksamhet. Den studerande skall orientera sig om verksamhetens organisatoriska form och gällande bestämmelser inom vederbörande praktikinstitution och tillämpningsområde, samt få kännedom om för området speciella metoder.

Kursen har en professionsförberedande profil och ges som en sammanhängande praktikperiod om 15 veckor. Det motsvarar ca 70 dagar heltidspraktik vid en arbetsplats inom något verksamhetsområde för psykologer.

Tyngdpunkten i den tillämpade utbildningen skall läggas på direkta klientkontakter, företrädesvis i form av fysiska klientmöten (gäller klientkontakter i vid bemärkelse som t.ex. patienter, skolelever eller testpersoner i samband med utredning eller urvalsprocesser).

Integration av teoretiska och praktiska kunskaper skall ske såväl i klientkontakter som övrig psykologisk professionsverksamhet avseende individ, grupp och organisation.

Studenten skall tränas i att bedöma insatser utifrån individers och gruppers olika förutsättningar och behov. Studenten skall delta i handläggning av fall eller uppdrag och med utgångspunkt från en teoretisk referensram få övning i att samla in, analysera och integrera utredningsdata samt få erfarenhet av att planera och genomföra behandling eller annan åtgärd. I samband härmed skall studenten tränas i att kommunicera skriftlig och muntlig data.

Allt arbete sker under handledning av erfaren psykolog.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 6 i terminsdel B-D.

  Kursanvisningar
  Psykologpraktik, 22,5 hp, VT 2024 (310 Kb)

  Psykologpraktik, 22,5 hp, HT 2023 (264 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen sker främst i form av handledning vid tillämpningsinstitutionen. Full närvaro och aktivt deltagande på arbetsplatsen krävs. Kandidaten skall följa arbetsplatsens tider och rutiner och schemaöverenskommelse skall göras med handledaren.

  Undervisning förlagd på annan plats än praktikplatsen sker parallellt i form av schemalagda obligatoriska seminarier. Dessa inkluderas som del av praktikkursens beräknade studietid.

  Läs vidare i kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Praktisk psykologverksamhet utövas på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet. Mot bakgrund av detta skall den studerande efter genomgången kurs kunna integrera och tillämpa utbildningens innehåll från terminerna 1 – 5.

  En detaljerad lista finns i kursplanen och i kursanvisningarna.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • genomförda och godkända erfarenhetsseminarier enligt anvisningar.
  • genomfört och godkänt etikseminarium enligt anvisningar.
  • genomfört och godkänt slutseminarium enligt anvisningar.
  • en individuell skriftlig praktikrapport i slutet av kursen enligt anvisningar, sluttid för inlämning sätts av kursansvarig.
  • beslut av examinator mot bakgrund av bedömningsunderlag ifyllt och signerat av handledare samt signerat av studenten.

  Om studenten underkänns – antingen under pågående eller efter avslutad kurs – eller inte slutför påbörjad kurs har studenten rätt att genomföra kursen ytterligare en gång, dock inte fler än två gånger sammanlagt. Se även kursplanen och kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Balint Karpati, balint.karpati@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

  Kurslitteratur för VT 2023
  (Visas här eftersom kursanvisningarna är lite försenade.)

  Forsyth, D.R. (2017). Group Dynamics (7th Edition). Boston: Cengage.

  Övreeide, H. (2003). Yrkesetik i psykologiskt arbete. Studentlitteratur.

  Ljunggren, I. (2019). Utbildningshandledning som form och förutsättning för psykologstudenters personliga professionella lärande- och utvecklingsprocess. – 2. Kompendium 12 sidor.

  Speciallitteratur om ca 500 sidor i anslutning till de olika arbetsuppgifterna som fastställs av handledaren på tillämpningsinstitutionen.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet