Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapi och psykologisk behandling, 2: Teori, tillämpning och klinik

Kursen innehåller undervisning i grundläggande teori och metod enligt vald inriktning; psykodynamisk terapi eller kognitiv beteendeterapi. Detta innefattar genomgång av centrala teorier på området och att studenterna får lära sig principer för diagnostik och fallkonceptualisering och inledande av behandling.

Kursen förmedlar grundläggande terapeutiska metodfärdigheter såväl teoretiskt som i tillämpning. Vidare kommer kursen att gå igenom grundläggande begrepp inom psykoterapiforskning, avseende processer och utfall.

Kursen ges i två alternativ - psykodynamisk psykoterapi (PDT) samt kognitiv beteendeterapi (KBT) - där studenten väljer den ena av dessa två inriktningar för denna och de följande psykoterapikurserna 25 och 27. Gemensam undervisning sker för ämnesinnehåll som är övergripande för båda inriktningarna. Teori och tillämpning samt handlett klientarbete läses inom en och samma inriktning.

23.1 a Teori och tillämpning, KBT, T7, 10 hp

23.1 b Teori och tillämpning, PDT, T7, 10 hp

23.2 Handlett klientarbete, T7, 4,5 hp

23.3 Egen psykoterapi, 0,5 hp

Handledd psykoterapi är ett centralt moment som inleds denna termin och sedan pågår under termin 8 och 9. Det kliniska arbetet sker på mottagningen vid Psykologiska institutionen. Under handledning får studenterna träna på att utveckla förmågan till samarbete med klienter, genomföra psykoterapeutisk behandling och analysera sin egen roll i samspelet med klient och handledningsgrupp.

För delkursen Egen psykoterapi skall den studerande påbörja egen psykoterapi individuellt eller i grupp. Syftet är att inför den framtida yrkesrollen påbörja en process mot ökad självkännedom, personlig medvetenhet och insikt.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 7.

  Delkurser

  KBT - Kognitiv beteendeterapi

  Kursanvisningar:

  Teori och tillämpning, KBT, 10 hp, HT 2022 (371 Kb)

  Teori och tillämpning, KBT, 10 hp, VT 2023 (371 Kb)

  Handlett klientarbete, KBT, 4,5 hp, HT 2022 (164 Kb)

  Handlett klientarbete, KBT, 4,5 hp, VT 2023 (176 Kb)

  Egen psykoterapi, 0,5 hp

  PDT - Psykodynamisk psykoterapi

  Kursanvisningar:

  Teori och tillämpning, PDT, 10 hp, HT 2022 (220 Kb)

  Teori och tillämpning, PDT, 10 hp, VT 2023 (227 Kb)

  Handlett klientarbete, PDT, 4,5 hp, HT 2022 (232 Kb)

  Handlett klientarbete, PDT, 4,5 hp, VT 2023 (232 Kb)

  Egen psykoterapi, 0,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Handledd psykoterapi sker i mindre grupper enligt information för respektive inriktning och omfattar totalt 40 timmar handledning i grupp. I normalfallet ingår studenten i en och samma grupp under 3 terminer, men examineras mot uppsatta förväntade studieresultat efter varje kurs.

  Deltagande i handledning, seminarier, gruppövningar samt vissa föreläsningar är obligatoriskt.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för och i ett kliniskt sammanhang applicera centrala begrepp och grundläggande teorier inom respektive terapiinriktning.
  • samla in relevant diagnostisk information och utifrån denna formulera en fallkonceptualisering och plan för behandling, som tar hänsyn till individens karakteristika, dennes preferenser och kultur.
  • tillämpa generiska terapeutiska färdigheter samt grundläggande behandlingsmetoder inom vald teoretisk inriktning.
  • skapa god kontakt, upprätta och vidmakthålla terapeutisk allians.
  • empatiskt reflektera över mönster i det terapeutiska arbetet och kunna reflektera över egen del i detta.
  • presentera fallmaterial i handledning på ett sådant sätt att det ger förutsättningar för eget lärande och använda sig av handledning för att identifiera eget behov av utveckling och fortsatt lärande.
  • redogöra för centrala begrepp i psykoterapiforskning vad gäller processer och utfall, samt resultatet av sådan forskning.

  Examination

  Examinationen sker i form av individuella skriftliga och muntliga prov, bedömning av färdighetstränande moment, bedömning av terapeutiskt arbete och deltagande i handledning på basis av såväl inspelat material som av muntliga och skriftliga rapporter.

  Examinationsformer och betygskriterier preciseras närmare i anvisningarna för respektive delkurs.

  Principer och rutiner för underkännande eller avbrytande av klientarbetet

  I normalfallet sätts betyg efter genomgången delkurs. I särskilda fall kan dock ett underkännande komma i fråga under pågående delkurs. Examinator kan avbryta klientarbetet och även underkänna en student under pågående kurs, om handledare och examinator tillsammans gör bedömningen att studenten begår allvarliga misstag i kontakt med klienter, eller att det finns risk för att studenten i sitt klientarbete kan skada annan person.

  Läs mer i kursplanen och kursanvisningarna.

  Examinator

  KBT - Kognitiv beteendeterapi

  Kursansvariga lärare: Nora Choque Olsson, nora.choque-olsson@psychology.su.se, Jan Bergström, jan.bergstrom@psychology.su.se, och Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se

  PDT - Psykodynamisk psykoterapi

  Kursansvariga lärare: Lillian Döllinger, lillian.dollinger@psychology.su.se, Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se, och Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet