Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arbete, organisation och grupp, 2: Konsultativt arbete i teori och praktik

Kursen innebär en fortsättning på tidigare kurser i arbets- och organisationspsykologi, genom fördjupning och applicerande av kunskaper i en praktisk kontext.

Kursen bygger på att studenten skall lära sig en modell för konsultations- och projektmetodik för att tillämpa på sådana arbets- och organisationspsykologiska frågor som en psykolog kan ställas inför inom offentlig eller privat verksamhet.

Kursen ger en introduktion till praktiskt organisationspsykologiskt arbete genom att studenterna i små grupper under ett studiebesök och i samarbete med företrädare för ett företag, en organisation inom offentligt näringsliv eller myndighet, beskriver medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Gruppen ska sedan belysa detta problem teoretiskt. Gruppen genomför därmed en mindre empirisk undersökning för att identifiera och beskriva relevanta aspekter av den psykosociala arbetsmiljön som anses vara viktiga för organisationen att arbeta vidare med och utveckla. Studenterna skall därefter återkoppla resultaten till uppdragsgivaren och ge förslag på en intervention.

Genom kursen får studenterna öva på att dokumentera processen i alla dess delar och redovisa detta skriftligen i rapportform.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 8.

  Kursanvisningar
  Arbete, organisation och grupp, 2: Konsultativt arbete i teori och praktik, 15 hp, HT 2023 (289 Kb)

  Arbete, organisation och grupp, 2: Konsultativt arbete i teori och praktik, 15 hp, VT 2024 (268 Kb)  Ny version 7/12.

  Undervisning

  Undervisningen genomförs huvudsakligen i form av grupparbete under handledning. Som stöd för det konsultativa arbetet ges föreläsningar i metodik och för ämnesområdet relevanta teman. I kursen ingår kontakt med och arbetsuppgifter förlagda till externa organisationer, där studenterna skall agera på ett professionellt sätt utifrån god sed i konsultativt arbete.

  Obligatorisk närvaro tillämpas för delar av undervisningen.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • Närvaro vid kursens obligatoriska föreläsningar.
  • Närvaro vid och deltagande i seminarier.
  • Gruppvis inlämning av skriftliga PM före angivna sluttider.
  • Gruppvisa muntliga redovisningar av PM på de olika seminarierna.
  • Deltagande i grupparbete enligt c) och d) ovan.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för och följa god sed i konsultativt arbete genom att tillämpa en modell för konsultationsarbetets samtliga faser.
  • i arbetet med att beskriva och analysera organisationens psykosociala arbetsmiljö, integrera teoretiska kunskaper av särskild relevans for området.
  • planera, genomföra och leda ett projekt som är riktad mot en beskrivning, identifikation och analys av olika aspekter av den psykosociala arbetsmiljön.
  • kunna i team tillämpa tekniker och metoder för att utvärdera, följa och effektivisera teamets arbete.
  • i samarbete med företrädare för en organisation göra en för organisationen relevant analys av den psykosociala arbetsmiljön i organisationen.
  • analysera olika tänkbara faktorer i den psykosociala arbetsmiljön, samt välja och formulera en avgränsad frågeställning kring deras inbördes relationer, samt förankra detta i teori och empirisk litteratur.
  • kommunicera och förankra en frågeställning hos uppdragsgivaren, samt i grupp planera och genomföra en mindre empirisk undersökning inom organisationen för att besvara frågeställningen och i en muntlig presentation återkoppla resultaten till denna.
  • med empirisk och teoretiskt stöd utarbeta, formge, presentera och förankra en interventionsplan, som har koppling till alla identifierade relevanta aspekter av relevans för den psykosociala arbetsmiljön, med särskilt fokus på förbättring av densamma.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • Två individuella skriftliga rapporter (9 hp)
  • Gruppvisa skriftliga redovisningar av teamarbetet (4 hp)
  • Gruppvisa muntliga redovisningar av teamarbetet (2 hp)

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Jacobus Pienaar, jacobus.pienaar@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet