Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete

Kursen utgör det examensarbete som ingår i psykologexamen.

Vetenskaplig kompetens är en av grundstommarna i psykologexamen och syftet med denna kurs är att studenten skall öva sig i att självständigt formulera ett problem inom psykologins kunskapsområden och utifrån detta formulera en undersökningsplan. Denna undersökningsplan ska sedan ligga till grund för genomförandet av en empirisk undersökning som följer principerna för god vetenskaplig sed.

Det självständiga arbetet genomförs företrädesvis inom ramen för ett pågående forskningsprojekt. I detta arbete ingår att sätta sig in i och på ett systematiskt sätt identifiera för området relevant litteratur och redogöra för det befintliga kunskapsläget inom området, analysera insamlade data samt skriftligen avrapportera undersökningen. Uppgiften genomförs enskilt eller i par. I det senare fallet läggs speciell vikt vid att bedöma de enskilda studenternas respektive insatser.

Kursen är upplagd så att den startar termin 9 med en delkurs kring formulerandet av en undersökningsplan. Genomförande av undersökningen, databearbetning, rapportförfattande och avrapportering är förlagt till termin 10.

I kursen ingår deltagande i de aktiviteter som omgärdar denna avrapportering, som att bevista seminarier och ensam eller i par genomföra opponering på ett annat studentarbete på avancerad nivå.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på terminerna 9 och 10.

  Övergripande kursanvisningar
  Självständigt arbete, 30 hp, HT 2024 (313 Kb)

  Självständigt arbete, 30 hp, VT 2024 (313 Kb)

  Delkursanvisningar, termin 9
  Problemformulering och undersökningsplan, 7,5 hp, HT 2024 (218 Kb)

  Problemformulering och undersökningsplan, 7,5 hp, VT 2024 (218 Kb)

  Undervisning

  Det självständiga arbetet föregås av seminarier, undervisningsformer specificeras i kursanvisningar. Deltagande i samtliga seminarier och gruppövningar är obligatoriska.

  Student som påbörjat examensarbetet har inom kursens ram rätt till 15 timmar handledartid av disputerad handledare. I tiden ingår även handledarens indirekta tidsåtgång.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • identifiera problem som på ett meningsfullt sätt kan göras till föremål för psykologisk forskning utifrån befintlig teori och empiri.
  • planera och genomföra en empirisk undersökning av ett problem inom psykologins område.
  • välja forskningsdesign, samt bearbeta, analysera och tolka insamlade data.
  • presentera forskningsresultat muntligen och i skrift samt värdera resultatens vetenskapliga värde.
  • kritiskt analysera och värdera andras vetenskapliga undersökningar samt konstruktivt diskutera dessa.
  • rapportera en undersökning på ett sätt som följer principerna för god vetenskaplig sed med etikreflektion.
  • identifiera eget behov av ytterligare kunskap.
  • identifiera och diskutera etiska aspekter på eget och andras forsknings- och utvecklingsarbete.
  • kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar.

  Examination

  För godkänt på delkurs 3003, Problemformulering och undersökningsplan, krävs en komplett och inlämnad etikdeklaration.

  Bedömningen av det självständiga arbetet examensarbetet (3003) baseras på följande aspekter:

  • Teoretisk förståelse och analys, demonstrerad genom att teoretiska resonemang är koherenta, fokuserade och relevanta och klargör den aktuella undersökningens relation och bidrag till kunskapsuppbyggnaden. Bedöms av examinator.
  • Metodkunskaper och skicklighet i att välja och tillämpa undersökningsmetoder som kan besvara forskningsfrågan, inklusive val av design, urval, typ av data och analys. Framgångsrik tillämpning av mer avancerade undersökningsmetoder har förutsättningar att rendera ett högre betyg, vare sig ansatsen är huvudsakligen kvalitativ, kvantitativ eller teoretisk. Förmåga till kritisk reflektion kring den valda metodikens styrkor och begränsningar. Bedöms av examinator.
  • Rapportskrivning bedöms av examinator på grundval av om uppsatsen är logiskt uppbyggd och välstrukturerad, med genomgående och tydligt fokus på undersökningens syfte och frågeställning(ar). Språket bör vara så lättläst som ämnet tillåter. Regler om formalia skall tillämpas konsekvent och korrekt, särskilt viktigt avseende referenser och citeringar.
  • Självständighet bedöms av examinator i samråd med handledare. Studentens egna idéer, initiativ, ansvarstagande, förberedelse inför handledning, kreativitet, kritiska reflektion och formuleringsförmåga.
  • Opposition på annan students examensarbete bedöms av examinator på en tregradig skala: bra, godtagbar, ej godtagbar.

  Exakta betygskriterier presenteras i aktuell kursanvisning.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Petra Lindfors, pls@psychology.su.se, och Nora Choque Olsson, nora.choque-olsson@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet