Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Religionsvetenskap IV, magisterkurs inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan

Kursen ger vidgade kunskaper om religionshistorisk metodik och teoribildning samt religionsdidaktiska frågeställningar.

Kursen omfattar också specialiserade studier inom ett valt område och ett självständigt examensarbete med didaktisk relevans.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1 (7,5 hp): Religionshistorisk teori och metod med religionsdidaktik

  Kursen är inriktad på studium av vetenskaplig litteratur med tonvikt på metodiska och teoretiska problem omsatta i aktuell empirisk forskning och undervisningspraktik. Även vetenskapshistoriska problemställningar behandlas under kursen.

  Delkurs 2 (7,5 hp): Specialstudium

  Kursen omfattar studium av vetenskaplig litteratur till ett omfång av 1000–1500 sidor inom ett religionshistoriskt och religionsdidaktiskt specialområde. Litteraturen väljs i samråd med examinator på grundval av det ämne som valts för examensarbetet.

  Delkurs 3 (15 hp): Självständigt arbete

  Delkursen består av ett självständigt vetenskapligt uppsatsarbete. Uppsatsarbetet skall utgöras av en självständigt formulerad och probleminriktad religionsvetenskaplig forskningsuppgift med ämnesdidaktisk relevans. Ämne, uppläggning och litteratur bestäms i samråd med handledare/examinator.

  Undervisning

  Delkurs 1: Undervisningen sker i form av seminarier kring obligatorisk kurslitteratur. Delkurs 2: Delkursen är en läskurs, där litteraturen väljs i samråd med examinator. Delkurs 3: Studenten samlar in, sammanställer och utifrån teoretisk litteratur och tidigare forskning författar en uppsats. Handledning ges individuellt och i grupp. I kursen ingår även deltagande i uppsatsseminarier. Vid seminarier inom Delkurs 1 och 3 är närvaro obligatorisk.

  Examination

  Delkurs 1: Delkursen examineras dels genom muntliga redogörelser och skriftliga inlämningsuppgifter knutna till seminarieundervisningen, dels genom en hemskrivning främst gällande den del av den obligatoriska kurslitteraturen som inte behandlats vid seminarierna.

  Delkurs 2: Kursen examineras genom en skriftlig redovisning av kursstoffet samt genom muntlig redogörelse; den muntliga examinationen har sin utgångspunkt i den skriftliga redovisningen.

  Delkurs 3: Delkursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt