Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Socialantropologi IV

Kursen har som mål att ge grundläggande färdigheter och praktiska erfarenheter i hur man utför antropologiskt fältarbete. Därutöver syftar kursen till att förse studenterna med kunskaper i hur man utvecklar och skriver en kandidatuppsats i antropologi. Studenten ska kunna använda sina färdigheter från tidigare kurser i socialantropologi för att skriva en kandidatuppsats, självständigt eller tillsammans med en annan student, där det empiriska materialet från fältarbetet presenteras, problematiseras, och analyseras utifrån en vetenskaplig frågeställning. Kursen består av följande delkurser:

Fältarbete, 15 hp

Studenten genomför ett fältarbete. Fältarbetet ska bygga på antropologiska forskningsmetoder och utgöra grunden för kandidatuppsatsen. Fältarbetet kan genomföras i Sverige eller i en annan del av världen. Studenten är själv ansvarig för fältarbetets finansiering.

Självständigt arbete, 15 hp

Det självständiga arbetet skrivs individuellt eller i par, och friheten att välja ämne är stor. Arbetet skall framförallt visa på en förmåga att söka upp och ta till sig information från olika källor som skall på ett självständigt sätt sammanställas med utgångspunkt i uppsatsens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Skrivandet sker i samråd med en individuell handledare. Arbetet avslutas med en opposition på en annan students arbete.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691 Stockholm
  Tel 08-163377
  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6 (Blå husen)
  Studentexpedition e-post, socant@socant.su.se
  Studievägledning e-post, studievagledare@socant.su.se
  Studierektor e-post, studierektorgrund@socant.su.se
  www.socant.su.se