Masterprogram i kriminologi, 120 hp

Om programmet

Utbildningen på avancerad nivå i kriminologi syftar till att vidga och fördjupa insikterna i teorier om orsaker till brott och samhällets reaktioner mot brott. Kurserna ger fördjupad kunskap om kvantitativa och kvalitativa metoder inom kriminologisk forskning. Programmet består av 45hp obligatoriska kurser i teori och metod samt 30hp examensarbete. Resterande 45 hp består av valfria kurser. Dessa kan tas vid Kriminologiska institutionen eller annan institution under förutsättning att de ges på avancerad nivå. Kurser utanför kriminologiska institutionen som ingår i masterexamen skall godkännas av studierektor. Undervisningen är oftast på svenska men kurser på engelska förekommer. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska.

Genom att erbjuda ett varierat kursutbud baserad på aktuell forskning förväntas studenterna få insikt i de analyser och förklaringsmodeller som kriminologer använder sig av. Inslaget av självständigt vetenskapligt arbete är ett viktigt inslag på avancerad nivå. Studenten förväntas att efter avslutat program kunna författa en vetenskaplig uppsats där de fördjupade kunskaperna i kriminologisk teori och metod använts praktiskt. Studenten ska, under handledning, självständigt kunna identifiera relevanta frågeställningar, planera och utforma en studie. Studenten ska också kunna presentera, diskutera och kritiskt reflektera kring sin undersökning. Programmet leder fram till en masterexamen inom huvudområdet kriminologi. Efter examen kan studenten exempelvis arbeta som utredare och analytiker vid rättsväsendets myndigheter eller intresseorganisationer. Examen ger även en god grund för studenter som vill gå vidare till forskarutbildning i kriminologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen