Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i kulturgeografi

Masterprogrammet i kulturgeografi är en utbildning som leder till fördjupade och breddade kunskaper inom kulturgeografins olika temaområden. Kulturgeografi är ämnet om samhällen och dess geografi. Med geografiska studier menar vi studier om relationer av närhet och avstånd och studier av geografiska mönster. Kulturgeografi har en stark tradition i studier av olika samhällsfenomen på olika platser och i olika regioner i världen. Ämnet ger möjligheter till breda studier och det ger möjligheter till specialisering.

Syfte och kunskapsmål

Efter programmet har du bland annat:

– bred kunskap och fördjupad kunskap inom kulturgeografins kunskapsfält.

– fördjupade metodkunskaper som krävs för att bedöma och genomföra studier.

– förmåga att självständigt genomföra forskningsarbete.

– förmåga att diskutera, kommunicera och presentera andras och dina egna forskningsresultat.

Innehåll och omfattning

Programmet består av en obligatorisk inledande kurs, Rum och samhälle – teori och metod inom kulturgeografi, 15 hp, en obligatorisk fördjupande metodkurs, Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp, samt Examensarbete i kulturgeografi, 30 hp. Programmet ger dig möjligheter att utforma din utbildning efter intresse och inom olika specialiseringar exempelvis inom landskapsgeografi, befolkningsgeografi eller inom ekonomiska och urbana processer. Programmet erbjuder möjligheter till fältstudier och kontakter med arbetslivet. Programmet erbjuder platsgaranti till ett antal kurser vid Kulturgeografiska institutionen och möjlighet att läsa en termin vid ett annat universitet utomlands.

Examen och arbetsmarknad

Programmet leder till masterexamen i kulturgeografi. Genom programmet får du utveckla din förmåga och kompetens genom träning att genomföra studier och genom träning att kommunicera andras och egna slutsatser. Parallellt med denna träning får du breddade och fördjupade kunskaper inom det vida kulturgeografiska fältet. Detta sammantaget ger dig en kompetens att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta inom avancerad utredning och handläggning. Möjliga arbetsgivare finns nationellt och internationellt, ofta i den offentliga sektorn men också inom privata företag. Examen i kulturgeografi ger en god grund för studenter som vill gå vidare till forskarutbildning.

Ansökningshandlingar

Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp (enligt anvisningar på antagning.se):

Personligt avsiktsbrev (maximalt en sida).