Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod

Kursen introducerar studenter till ett antal olika kvalitativa metoder och tekniker för databearbetning och dataanalys.

Vi undersöker den underliggande logiken i olika kvalitativa metoder för att bättre förstå vilka verktyg som är lämpliga i syfte att besvara olika typer av forskningsfrågor och vilka begränsningar dessa har. Vi undersöker även hur kvalitativa forskare ser på kvalitet, urval, kausalitet, inferens, begreppsbildning mätning och social mening inom samhällsvetenskaplig forskning. Studenter kommer att bekanta sig med ett antal tekniker för datainsamling såsom etnografiska fältstudier, fallstudier, intervjuer och specifika metoder för att tolka och analysera data. Studenter kommer att utföra självständiga fältövningar och tillämpa en specifik kvalitativ metod och teknik för dataanalys på ett utvalt område, tillämpa en särskild kvalitativ metod, motivera varför och tolka resultaten. Studenterna kommer att bekanta sig med de etiska riktlinjerna för att bedriva samhällsvetenskaplig forskning, praktik etisk forskning under sin förstudie, och redovisa hur de upprätthåller etisk forskning i sin slutliga rapport.

För mer information om kursen, se den engelska sidan.