Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utredningssociologi I

Det här är den första terminen på Kandidatprogrammet i sociologisk samhällsanalys.

Kursen ger dig en grundläggande förståelse av samhällets funktionssätt och relationer mellan samhället och människor. Du kommer även att få en översikt av sociologins intresseområden och metoder. Kursen består av fyra delkurser om 7.5 hp vardera som fokuserar sociologins skilda analysnivåer och introducerar sociologins unika bidrag till att förstå individer, grupper och samhällen.

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen hela vårterminen 2021 sker på distans via Zoom.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Makrosociologi: Samhället från modernitet till globalisering. Delkursen introducerar det sociologiska studiet av samhället. I fokus står studier av storskaliga sociala strukturer och långsiktiga förändringsprocesser, som därmed ökar studentens förståelse av vardagslivets institutionella inramning, igår och idag.
  Kurs-pm: Makro V21 (701 Kb)

  Mikrosociologi: Interaktion, kultur och aktörskap. Delkursen introducerar det sociologiska perspektivet på människan, där en utgångspunkt är att samhället sätter ramar för individens agerande. Det kan handla om formella och informella regler och normsystem,socialisation, identiteter, roller och positioner som på olika sätt påverkar individers levnadsvillkor. 
  Kurs-pm Mikrosociologi V21 (475 Kb)

  Mesosociologi: Organisationer och nätverk. Delkursen introducerar grundläggande sociologisk teori om samspelet mellan individuellt handlande och sociala strukturer. Särskild uppmärksamhet ägnas olika teorier om olika typer av organisationer, spänningen mellan aktör och struktur samt sociala nätverk.
  Kurs-pm: Meso V21 (732 Kb)

  Sociologi som vetenskap: Kunskapssyn och etik. Delkursen introducerar teorier om hur vetenskaplig kunskap är konstruerad där frågor om vad som utmärkersociologi behandlas. Sociologins olika synsätt på vetenskaplig kunskap, teori och metodologi betonas. På kursen diskuteras vidare vetenskaplig etik.
  Kurs-pm: Sociologi som vetenskap V21 (308 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. I de fall deltagande i undervisningen är obligatorisk framgår det av delkursplanerna. 

  Examination

  I delkursplanerna återfinns information om examinationsformer för respektive delkurs

  Examinator

  Examinator och kursansvarig för respektive delkurs:

  Makrosociologi: Vanessa Barker

  Mikrosociologi: Andrea Voyer

  Mesosociologi:  Fredrik Liljeros

  Sociologi som vetenskap: Lotta Stern

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema H20

  Schema V21

   

 • Kontakt