Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tillämpad samhällsanalys

Tillämpad samhällsanalys 30 hp är den femte terminen på Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys.

Kursen är uppbyggd kring ett projektarbete och syftar till att ge kunskap om och praktisk övning i de olika faserna i ett utredningsarbete. 

Kursen är uppdelad i två delkurser: Forskningsdesign och analysmetoder 15 hp samt Databearbetning och rapportskrivning 15 hp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kursupplägg

  Delkurs 1: Forskningsdesign och analysmetoder 15 hp

  Syftet med denna delkurs är att öva på och genomföra de första faserna i ett utrednings- och forskningsarbete, framför allt teoretiskt grundad problemformulering och härledning av hypoteser. Här ges studenten en möjlighet att inhämta förståelse för hur teori och empiri integreras i forskningsprocessen. Inom ramen for delkursen ges också praktiska kunskaper i frågekonstruktion och användandet av olika statistiska analysmetoder for att analysera sociala fenomen.

  Delkurs 2: Databearbetning och rapportskrivning 15 hp

  Denna delkurs bygger på föregående delkurs och ger studenten ökad kännedom om orsaker till brister i undersökningars reliabilitet och validitet, samt övar praktiskt i att kritiskt värdera vetenskapliga studier. Kursen utvecklar framförallt kunskaper tillgodogör sig praktiska kunskaper i variabelkonstruktion, databearbetning, analys och författande av en vetenskaplig studie.

   

   

  Undervisning

  Undervisningen på kursen är sammanhållen i bemärkelsen att det övergripande målet är att ge studenterna en godteoretisk förståelse för, samt praktiska färdigheter i, genomförande av en större utrednings- eller forskningsstudie. För att uppnå detta övergripande mål används flera olika undervisningsformer såsom föreläsningar, gruppövningar, datorövningar och seminarier. Deltagandet vid kursernas schemalagda undervisningstillfällen är obligatorisk, och planerad frånvaro från undervisning ska på förhand diskuteras med kursansvarig för att säkerställa grupparbetets fortskridande.

  Kursbeskrivning

  Tillämpad samhällsanalys V24 (136 Kb)

  Tillämpad samhällsanalys H24 (138 Kb)

  Examinator

  H23: Helen Eriksson
  V24: Delkurs 1: Michael Gähler, delkurs 2: Helen Eriksson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema V24

  Schema H24

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt