Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder

Andra kursen i Socionomprogrammet.

Denna kurs ges endast inom program och kan ej sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • Samhällsteoretiska perspektiv, inbegripet juridik, socialpolitik, och sociologi
  • Förhållandet mellan kunskap, makt, ideologi och samhälle
  • Juridisk metod genom tillämpning av relevanta författningar inom det sociala området och annan gällande rätt utifrån en integrering av rätten med kunskaper i socialt arbete
  • Välfärdssamhällets utveckling, organisation och problem

  Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  • visa förmåga att beskriva och kritiskt reflektera över de inom kursen förekommande teorierna och begreppen
  • visa förmåga att tillämpa gällande rätt och att med helhetssyn på människan reflektera över makt- och myndighetsutövning och göra rättsligt korrekta åtgärdsbedömningar utifrån en integrering av rätten med vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • visa förmåga att på grundläggande nivå identifiera och kritiskt reflektera över insatser på individ-, grupp och samhällsnivå
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om professionens ansvar för hur den används inom det sociala arbetet
  • visa kunskap om samhällsförhållanden och förändringar som påverkar individers och gruppers livsbetingelser

  Delkurser

  S2JU    Juridik i socialt arbete II    15 hp
  S2V1    Välfärdsstaten - en introduktion I    7.5 hp
  S2V2    Välfärdsstaten - en introduktion II    7.5 hp

  ____________________________
  Juridik i socialt arbete II  

  Delkursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom rättsområden som är viktiga för socialt arbete, som t.ex. socialrätt, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess. Av särskild vikt är att du som student förbereds för uppgiften som rättstillämpare varför analys av rättsfall samt tillämpningsövningar är ett viktigt inslag. Delkursen syftar också till att du som student ska utveckla förmågan att identifiera de samhällsvärderingar och maktstrukturer som juridiken förmedlar samt fundera över rättsvetenskapens roll i socialt arbete i vid bemärkelse.

  Innehåll:

  • Rättsdogmatiska kunskaper med fokus på socionomens roll som rättstillämpare
  • Fördjupad träning i juridisk metod genom praktisk tillämpning inom de rättsområden som ingår i delkursen
  • Juridisk problemlösning utifrån en integrering av rätten med vetenskapliga kunskaper inom socialt arbete och med förståelse för och analys av sociala processer och problem

  Efter genomgången delkurs förväntas studenterna kunna:

  • visa fördjupad förståelse av juridisk terminologi och rättsliga principer
  • visa förmåga att tillämpa gällande rätt och genom självständig analys komma till motiverade juridiska slutsatser
  • visa förmåga att med helhetssyn på människan reflektera över makt- och myndighetsutövning och göra rättsligt korrekta åtgärdsbedömningar utifrån en integrering av rätten med vetenskapliga, samhälleliga och
  • etiska aspekter.

  ____________________________
  Välfärdsstaten - en introduktion I   

  Som framgår av titeln så kommer du som student att under denna delkurs att få en första introduktion till välfärdsstaten. Detta innebär att delkursen är bred till sitt innehåll och att många av de teman och områden som berörs kommer att återkomma för fördjupning under utbildningens gång.

  Delkursen ger en första introduktion till:

  • Definitioner av välfärd, välfärdssamhälle och välfärdsstat
  • Välfärdsstatens historiska uppkomst och framväxt; från fattigvård till välfärdsstat
  • Olika välfärdsstatliga modeller och dess konsekvenser
  • Centrala sociologiska och socialpolitiska perspektiv på välfärdsstatens struktur och utveckling (makt,medborgarskap, sociala problem, aktörsskap etc.)

  Efter genomgången delkurs förväntas studenterna kunna:

  • Redogöra för begreppen välfärd, välfärdssamhälle och välfärdsstat
  • Använda sig av sociologiska och socialpolitiska perspektiv på välfärdsstatens struktur och utveckling
  • Beskriva översiktligt den svenska socialpolitikens framväxt och utveckling
  • Beskriva utvecklingen från fattigvård till välfärdsstat för enskilda grupper (barn, äldre, fattiga)
  • Beskriva olika välfärdsstatliga modeller och betydelsen för välfärdens organisering och dess konsekvenser
  • Förklara framväxten och institutionaliseringen av sociala problem

  ____________________________
  Välfärdsstaten - en introduktion II  

  Delkursens övergripande syfte är att erbjuda en fördjupande introduktion till välfärdsstaten. Detta innebär att du som student kommer att utveckla dina kunskaper om socialpolitiska och sociologiska perspektiv, förhållandet mellan socialpolitik och det sociala arbetet, samt välfärdssamhällets utveckling, organisation och problem.

  Innehåll:

  Med fokus riktat mot svenska förhållanden och socialt arbete behandlas,

  • Förändring och kontinuitet när det gäller socialpolitikens ansvarsfördelning i termer av aktörer och nivåer av beslutsfattandet
  • Förändring och kontinuitet som beror på principer och utfall av omfördelning for olika grupper
  • Förändring och kontinuitet när det galler välfärdsstatens kontext och dess ideologiska retorik

  Efter genomgången delkurs förväntas studenterna kunna:

  Med fokus riktat mot svenska förhållanden och socialt arbete,

  • Beskriva och förklara socialpolitikens ansvarsfördelning i termer av aktörer och nivåer av beslutsfattandet
  • Beskriva och förklara socialpolitikens utfall för olika grupper
  • Beskriva och reflektera kring förändring och kontinuitet nar det galler välfärdsstatens kontext och dess ideologiska retorik

  Undervisning

  ___________________________
  Juridik i socialt arbete II  

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna ger en grundläggande överblick över områdets centrala delar. Seminariernas innehåll syftar till att närmare belysa och analysera viktiga frågeställningar samt ge ett större utrymme för frågor. Under seminarierna diskuteras olika rättsliga frågor som aktualiserats främst i rättspraxis och JO:s praxis samt träning i juridisk tillämpningsmetod. Syftet med det sistnämnda är att du som student ska lära dig att tillämpa rättsregler i konkreta fall för att kunna ge ett svar/lösning på den fråga eller det problem som har uppstått.

  ____________________________
  Välfärdsstaten - en introduktion I   

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarer. Områdets karaktär inbjuder till många, långa och intressanta diskussioner och målsättningen är därför att ge utrymme för dessa. En viktig pedagogisk utgångspunkt är att ny kunskap inte uppnås genom att studenterna enbart läser litteratur och lyssnar till föreläsningar, utan i hög grad genom att studenterna ges utrymme att pröva idéer och lyssna till andras uppfattningar, med andra ord, i dialog.

  ____________________________
  Välfärdsstaten - en introduktion II  

  Delkursen baseras på en föreläsningsserie med tillhörande seminarier. Du kommer att öva dina i färdigheter såsom att beskriva, förklara, redogöra för, reflektera, diskutera och jämföra. Detta är färdigheter som utvecklas under seminarierna. De teoretiska delarna av de förväntade studieresultaten tillgodogör du dig genom föreläsningar och läsning av kurslitteraturen.

  Examination

  Betygssättning sker enligt sjugradig, målrelaterad betygsskala.
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  För delkursens betygskriterier, se separata delkursbeskrivningar.
  För godkänt krävs lägst betygsgraden E på samtliga delkurser. Slutbetyg för hela kursen baseras på ett medeltal av delkursbetygen och på respektive delkurs omfattning.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens regler och riktlinjer för examination (www.socarb.su.se).

  Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma delkurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad delkurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  ___________________________
  Juridik i socialt arbete II  

  Examinationsuppgift med graderad bedömning:

  • Salsskrivning.

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt seminariedeltagande samt skriftliga och muntliga uppgifter enligt lärarens anvisningar i delkursbeskrivningen.

  Kompletterings- och tilläggsuppgifter ska för att tillgodoräknas studenten vara
  examinator till handa senast tre veckor efter kursavslut.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet av den individuella hemskrivningen.

  Konsekvenser av betyget F:
  Både F och FX är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Se i övrigt institutionens regler och riktlinjer för examination (www.socarb.su.se).

  ____________________________
  Välfärdsstaten - en introduktion I   

  Examinationsuppgift med graderad bedömning:

  • Salsskrivning.

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt aktivt deltagande i seminarier och gruppuppgifter.
  • Godkänt deltagande i redovisningar som kan vara både muntliga och skriftliga.

  Frånvaro från högst tre seminarier kan kompenseras med individuella ersättningsuppgifter. Frånvaro från mer än tre seminarier innebär att studenten inte blir godkänd på delkursen.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet på salsskrivningen.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  ____________________________
  Välfärdsstaten - en introduktion II  

  Examinationsuppgift med graderad bedömning:

  • Individuell hemskrivning

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt aktivt deltagande i seminarier och gruppuppgifter.
  • Godkänt deltagande i redovisningar som kan vara både muntliga och skriftliga.

  Frånvaro från högst tre seminarier kan kompenseras med ersättningsuppgifter. Frånvaro från mer än tre seminarier innebär att studenten inte blir godkänd på delkursen.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet av den individuella hemskrivningen.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Examinator

  Juridik i socialt arbete II: Anita Dahllöf

  Välfärdsstaten - en introduktion I: Katarina Thorén

  Välfärdsstaten - en introduktion II: Renate Minas

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Juridik i socialt arbete II: Anita Dahllöf (anita.dahllof@socarb.su.se)

  Välfärdsstaten - en introduktion I: Katarina Thorén (katarina.thoren@socarb.su.se)

  Välfärdsstaten - en introduktion II: Renate Minas (renate.minas@socarb.su.se)