Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete 3: Forskningsmetoder

Tredje kursen i Socionomprogrammet.

Denna kurs ges endast inom program och kan ej sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll

  • Grundläggande kunskap om det sociala arbetets empiriska och teoretiska kunskapsområde
  • Grundläggande kunskap om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i socialt arbete
  • Identifikation av sociala processer och problem inom praktikfältet socialt arbete samt kritiskt granska och rapportera detta
  • Olika former av professionell och vetenskaplig kommunikation
  • Urval och insamling av empiriskt material

  Förväntade studieresultat
  Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  • visa förmåga att beskriva och kritiskt granska empiriska material, metodologiska ansatser, teorival och perspektiv i socialt arbete
  • kunna söka, samla och kritiskt granska relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och forskningsmetoder.
  • kunna planera, genomföra och rapportera undersökningar i socialt arbete samt visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem genom val av lämplig forskningsmetod samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • reflektera över etiska frågor samt professionellt förhållningssätt och bemötande
  • kunna redogöra för skillnader mellan olika typer av samtal

  Delkurser

  S3FÄ Fältstudier 7.5
  S3KL Kvalitativa forskningsmetoder 7.5
  S3SP Socialt arbete och sociala problem 7.5
  S3KT Kvantitativa forskningsmetoder 7.5

  _______________________________
  S3FÄ Fältstudier 7.5

  Delkursens övergripande syftet är att du som student ska studera det sociala arbetets fält med vetenskapliga metoder. Delkursen omfattar studier i socialt arbete vilka bedrivs genom att du tillsammans med en kollega genomför en undersökning av ett fält inom socialt arbete. Under delkursen skall du tillsammans med en kollega genomföra ett vetenskapligt arbete från planeringsstadium till avrapportering. Tanken är att arbetet med den empiriska undersökningen ska utvecklas med stöd av litteratur, seminarier och enskild-/grupphandledning. Du kommer som student att delta i:

  • Fältförlagda studier i socialt arbete

  Efter genomgången delkurs förväntas studenterna kunna:

  • undersöka och analysera en forskningsfråga samt redovisa sin undersökning i en rapport med relevans för socialt arbete
  • beakta gällande forskningsetiska principer
  • genomföra rapporten inom angiven tidsram
  • förbereda och genomföra en opposition på en annan rapport

  _______________________________
  S3KL Kvalitativa forskningsmetoder 7.5

  Det övergripande syftet med denna delkurs är att du som student dels ska tillgodogöra dig en grundläggande förmåga att tillämpa kvalitativa forskningsmetoder och dels kritiskt kunna granska kvalitativa forskningsresultat. Kursen behandlar grundläggande aspekter inom kvalitativ forskningsmetod. Av tids- och resursskäl ligger fokus på forskningsintervjuer, men delkursen berör även andra metodologiska verktyg såsom textanalys och observationer.  Närmare bestämt behandlas under delkursen följande innehåll:

  • Grundläggande problemställningar och metoder inom kvalitativ forskning
  • Forskningsetik
  • Samla in, hantera och bearbeta empiriska material
  • Evidensbaserat socialt arbete

  Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  • behärska grundläggande faser i en kvalitativ forskningsprocess, med särskild tonvikt vid intervjuforskning
  • kritiskt granska och värdera forskningsresultat samt annan information
  • reflektera över den kvalitativa forskningsmetodens betydelse för evidensbaserat socialt arbete
  • reflektera över etiska förhållningssätt i relation till metodologiska överväganden
  • genomföra examinationsuppgift inom angiven tidsram

  _______________________________
  S3SP Socialt arbete och sociala problem 7.5

  Syftet med denna delkurs är att du som student ska öka dina kunskaper om utsatthet, marginalisering, segregation och fattigdom över livsloppet. Syftet är också att du ska öka din förståelse för uppkomsten av sociala problem och människors behov av stödinsatser och  olika former av välfärdstjänster samt betydelsen av olika perspektiv och teorier för det sociala arbetets praktikfält. Ett ytterligare syfte är att få kunskap om professionella samtal och andra kommunikativa färdigheter.

  Innehåll:

  • Sociala problem som utsatthet, segregation och fattigdom över livsloppet samt konsekvenser för olika grupper i samhället
  • Uppkomsten av sociala problem och människors behov av samhällets stödinsatser samt olika former av välfärdstjänster
  • Betydelsen av olika perspektiv och teorier för det sociala arbetets praktikfält
  • Professionella samtal och andra kommunikativa färdigheter

  Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  • att med utgångspunkt från socialvetenskapliga teorier och perspektiv beskriva och analysera konsekvenserna av utsatthet, segregation och fattigdom över livsloppet
  • att utifrån socialvetenskapliga teorier och perspektiv beskriva och analysera sociala problem samt reflektera över centrala aspekter av det sociala arbetets funktion och praktiska genomförande
  • redogöra för och problematisera teorier och perspektiv av betydelse för att förstå professionens och klienternas/brukarnas handlingsutrymme
  • visa fördjupad kunskap om professionella samtal och andra sätt att kommunicera i det sociala arbetet

  _______________________________
  S3KT Kvantitativa forskningsmetoder 7.5

  Det övergripande syftet med denna delkurs är att du som student dels ska tillgodogöra dig en grundläggande förmåga att tillämpa kvantitativa forskningsmetoder och dels kritiskt kunna granska kvantitativa forskningsresultat. Delkursen behandlar grundläggande aspekter inom kvantitativ forskningsmetod. Fokus ligger på tillämpning av kvantitativa tekniker och tolkning av kvantitativa resultat, och den skall följaktligen inte ses som en renodlad statistikkurs. Närmare bestämt behandlas under delkursen följande innehåll:

  • Grundläggande problemställningar och metoder inom kvantitativ forskning
  • Informationssökning
  • Forskningsetik
  • Evidensbaserat socialt arbete
  • Hantera och bearbeta empiriska material

  Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

  • behärska grundläggande metoder i kvantitativ forskning, inklusive databehandling med hjälp av datorbaserade statistikprogram
  • söka, kritiskt granska och värdera forskningsresultat samt annan information
  • visa sig orienterad om evidensbaserat socialt arbete, med avseende på dess centrala frågeställningar och metoder
  • reflektera över etiska förhållningssätt i relation till metodologiska överväganden

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och tillämpningsövningar.

  _______________________________
  Socialt arbete och sociala problem, 7,5 hp
  Social Work and Social Problems

  Undervisningen sker i form av storföreläsningar, skriftliga och muntliga redovisningar, gruppdiskussioner, kollegial återkoppling och seminarier. Många uppgifter genomförs och redovisas i grupp, varför det är viktigt att var och en tar ansvar för att vara påläst och aktiv.

  _______________________________
  Kvantitativa forskningsmetoder, 7,5 hp
  Quantitative research methods

  Kursen förutsätter ett aktivt deltagande. Den baseras på storföreläsningar som följs upp av seminarium och workshops. Som student kommer du under delkursens gång att arbeta aktivt med att analysera ett befintligt datamaterial, och du kommer också att träna på att kritiskt granska vetenskapliga kvantitativa artiklar.

  ______________________________
  Kvalitativa forskningsmetoder, 7,5 hp
  Qualitative research methods

  Kursen förutsätter ett aktivt deltagande. Undervisningen består av storföreläsningar som följs upp av seminarium och workshops. Under kursens gång kommer du att genomföra en kvalitativ forskningsintervju, och arbeta gruppvis med att analysera ett antal intervjuer. Du kommer också att träna på att kritiskt granska vetenskapliga kvalitativa artiklar.

  _______________________________
  Fältstudier, 7,5 hp
  Field Studies

  Undervisningen bygger på att du som student tar aktiv del i delkursens olika arbetsformer och därmed bidrar till att skapa ditt eget lärande. Under delkursen kommer du som student att välja ett forskningsområde inom fältet för socialt arbete och parallellt bedriva fältstudier och teoretiska studier. Ytterligare arbetsformer består av seminarier och grupphandledning. Du kommer tillsammans med en kollega att planera, genomföra och avrapportera ett mindre vetenskapligt arbete inom ämnesområdet socialt arbete utifrån syfte och frågeställningar som ni har formulerat i ett forsknings-PM. Tanken är att ni med stöd av de parallellt pågående metodkurserna ska utforma en problemformulering, syfte och frågeställningar samt välja teoretiskt perspektiv och metod. Detta kommer att utmynna i ett PM som ska läggas fram och kritiskt granskas av era studiekamrater. Efter PM-granskning följer sedan arbetet med datainsamling, bearbetning och analys av empiri samt skrivande av rapporten. Arbetet med er undersökning utvecklas parallellt med seminarier och enskild-/ grupphandledning. Du kommer också få möjlighet att utveckla ditt akademiska skrivande med hjälp av föreläsningar och handledning.

  Examination

  Betygssättning sker enligt sjugradig, målrelaterad betygsskala.
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  För delkursens betygskriterier, se separata delkursbeskrivningar.
  För godkänt krävs lägst betygsgraden E på samtliga delkurser. Slutbetyg för hela kursen baseras på ett medeltal av delkursbetygen och på respektive delkurs omfattning.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens regler och riktlinjer för examination (www.socarb.su.se).

  Student har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma delkurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad delkurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.
  _______________________________
  Socialt arbete och sociala problem, 7,5 hp
  Social Work and Social Problems

  Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom individuella och gruppuppgifter inför seminarierna som ska göras under delkursens gång. För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentatamen (d v s lägst betyget E) även godkänt seminariedeltagande, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter. Slutbetyg på delkursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:

  • Salsskrivning.

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt seminariedeltagande enligt lärares anvisning.
  • Godkänt deltagande i gruppuppgifter samt godkänd skriftlig individuell hemuppgift

  Frånvaro vid högst två seminarier kompenseras med individuell examinationsuppgift enligt examinators anvisningar. Frånvaro från mer än två seminarier innebär att studenten inte blir godkänd på delkursen.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt baseras på resultatet på salsskrivningen.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.
  _______________________________
  Kvantitativa forskningsmetoder, 7,5 hp
  Quantitative research methods

  Delkursen examineras dels genom en individuell salstentamen och dels genom gruppuppgifter som ska göras under kursens gång. Du ska också delta i kursens seminarier. För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på salstentan (d v s lägst betyget E) även godkänt deltagande vid seminarier och workshops samt godkända gruppuppgifter. Slutbetyg på kursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:

  • Individuell salsskrivning

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt seminariedeltagande enligt lärares anvisning
  • Godkänt deltagande i gruppuppgifter samt godkänd skriftlig individuell uppgift. 

  Frånvaro vid högst två seminarier kompenseras med individuell examinationsuppgift enligt examinators anvisningar. 

  Frånvaro från mer än två seminarier innebär att studenten inte blir godkänd på delkursen.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget förutsätter uppfyllda övriga kurskrav samt resultatet på den individuella salsskrivningen efter godkända obligatoriska seminarieuppgifter.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.
  ______________________________
  Kvalitativa forskningsmetoder, 7,5 hp
  Qualitative research methods

  Delkursen examineras dels genom en individuell hemtentamen och dels genom individuella och gruppuppgifter som ska göras under kursens gång. Du ska ockå genomföra en kvalitativ forskningsintervju. För att bli godkänd på delkursen krävs förutom godkänt resultat på hemtentan (d v s lägst betyget E) även godkänt deltagande vid seminarier och workshops, godkända individuella uppgifter och godkända gruppuppgifter. Slutbetyg på kursen ges inte förrän alla uppgifter, inklusive eventuella kompletteringar, är godkända.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:

  • Individuell hemskrivning

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt seminariedeltagande enligt lärares anvisning i delkursbeskrivningen.
  • Genomföra kvalitativ forskningsintervju.

  Frånvaro vid högst tre seminarier kan kompenseras med individuell examinationsuppgift enligt examinators anvisningar. Frånvaro från mer än tre seminarier kan inte kompenseras och innebär att studenten inte blir godkänd på delkursen. 

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget baseras på resultatet på den individuella hemskrivningen efter godkända obligatoriska seminarieuppgifter.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg. En hemskrivning som fått betyget Fx kan kompletteras inom 2 veckor från det att resultat meddelades. Om inte kompletteringen godkänns eller kommer in i tid kvarstår betyget Fx.

  Vid F resp. kvarstående Fx efter ej godkänd komplettering ska studenten lämna in en ny och väsentligt omarbetad examinationsuppgift vid nästa ordinarie examinationstillfälle.
  _______________________________
  Fältstudier, 7,5 hp
  Field Studies

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:

  • Individuellt eller i grupp (om maximalt tre studenter) framtagen rapport.

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt seminariedeltagande enligt lärarens anvisningar i delkursbeskrivningen.

  Grund för delkursens betyg:
  Delkursbetyget baseras på resultatet av rapporten efter godkända seminarieuppgifter.

  Konsekvenser av betyget F och Fx:
  Både F och Fx är underkända betyg. En fältrapport som fått betyget Fx kan kompletteras vid ett tillfälle inom 2 veckor från det att resultat meddelades. Om kompletteringen inte godkänns eller kommer in i tid kvarstår betyget Fx och studenten hänvisas till att lämna in en ny och väsentligen omarbetad fältrapport vid nästa ordinarie examinationstillfälle.

  Examinator

  Socialt arbete och sociala problem: Vårterminen 2021 Thomas Öhlund

  Kvantitativa forskningsmetoder: Vårterminen 2021 Lars Brännström

  Kvalitativa forskningsmetoder: Vårterminen 2021 Sabina Hadzibulic

  Fältstudier: Vårterminen 2021 Anneli Stranz

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Socialt arbete och sociala problem: Thomas Öhlund (thomas.ohlund@socarb.su.se)

  Kvantitativa forskningsmetoder: Lars Brännström (lars.brannstrom@socarb.su.se)

  Kvalitativa forskningsmetoder: Sabina Hadzibulic (sabina.hadzibulic@socarb.su.se)

  Fältstudier: Anneli Stranz (anneli.stranz@socarb.su.se)