Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutisk teori och metod: grunder, vetenskapsteori och integration

Kursen ges endast inom psykoterapiprogrammet vid institutionen för socialt arbete. Det är en första kursen inom Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete (PSYSO).

Kursens syfte är att integrera kunskap om psykodynamisk teori och metod med sociala och etiska perspektiv. Kursen behandlar aktuell psykoterapiforskning samt de lagar och regelverk som är aktuella för psykoterapeutisk verksamhet. Centralt i kursen är kunskap om teorier och metoder i psykodynamisk terapi samt aspekter av psykoterapeutens roll som klinisk forskare. Vidare behandlas psykisk hälsa och ohälsa utifrån utvecklingspsykologiska och psykosociala perspektiv.

 • Kursupplägg

  Innehåll:

  • Vetenskapsteoretiska grunder
  • Etiska och juridiska förutsättningar för psykoterapeutisk verksamhet
  • Teorier och metoder i psykodynamisk behandling
  • Psykoterapeuten som klinisk forskare 
  • Förklaringsmodeller till psykisk hälsa och psykisk ohälsa
  • Kärnkompetenser i psykoterapi med särskild inriktning mot psykodynamisk psykoterapi

  För godkänt resultat på kursen ska studenterna kunna:

  • Diskutera klinisk forskning med särskilt fokus på begreppen common factors och allians mellan psykoterapeut och patient
  • Redogöra för gällande regelverk samt visa förmåga att förstå innebörden av etiska regler avseende psykoterapeutisk verksamhet
  • Kunna redogöra för och analysera faserna i den psykoterapeutiska processen
  • Visa insikt om hur kliniskt psykoterapeutiskt arbete kan bidra till forskning samt visa kunskap om hur forskning inom psykoterapeutisk verksamhet bedrivs    
  • Analysera och kritiskt granska olika teorier och förklaringsmodeller till psykisk hälsa och ohälsa
    

  Delkurser

  Delkurs 1: Vetenskapsteori - en översikt, 3 hp

  Innehåll:

  • Aktuell forskning inom psykoterapi
  • Begreppen "Common factors" (gemensamma faktorer) och alliansforskning samt dessas betydelse för psykoterapi
  • Orientering i forskningsstödet för psykodynemaisk terapi (PDT)

  Förväntade studieresultat:

  För godkänt resultat på delkursen ska studenterna kunna:

  • Visa förståelse för och kunna diskutera betydelsen av vetenskapligt stöd och evidens för psykodynamisk terapi
  • Redogöra för och diskutera det aktuella forskningsläget för psykoterapi generellt och relationell psykoterapi specifikt
  • Analysera och kritiskt granska forskning, forskningsmetoder och terapeutiska metoder inom psykoterapi

  Delkurs 2: Etik och juridik, 2 hp

  Innehåll:

  • Aktuell lagstiftning och regelverk för psykoterapeutisk verksamhet
  • Etiska överväganden inom psykoterapeutisk verksamhet
  • Juridiska och etiska förutsättningar för den psykoterapeutiska ramen

  Förväntade studieresultat:

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för samt visa förtrogenhet med de lagar och regler som gäller för psykoterapeutisk verksamhet
  • Tillämpa etiska regler för psykoterapeutisk verksamhet samt visa förtrogenhet med de etiska riktlinjer som formulerats av olika yrkesförbund
  • Redogöra för hur den psykoterapeutiska ramen relaterar till juridiska och etiska regler

  Delkurs 3: Teori och metod i psykodynamisk terapi, 10 hp

  Innehåll:

  • De ramar som utgör grunden för psykoterapeutisk behandling
  • Alliansen med patienten som en förutsättning för psykoterapeutiskt arbete
  • Den psykoterapeutiska intervjun, det undersökande förhållningssättet och den psykoterapeutiska bedömningen
  • Grundläggande psykodynamisk teori och begreppsbildning
  • Metoder inom den psykoterapeutiska behandlingen
  • Praktiska övningar för att utveckla kärnkompetenser som psykoterapeut

  Förväntade studieresultat:

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

  • Redogöra för och visa förmåga att inleda en psykodynamisk terapi
  • Visa förmåga att göra psykoterapeutiska bedömningar utifrån den kliniska intervjun
  • Visa förmåga att göra psykodynamiska fallformuleringar
  • Visa förmåga att utifrån fallformulering, bedömning och överenskommelse med patienten planera och påbörja psykoterapeutisk behandling
  • Visa förståelse för det psykoterapeutiska förloppet med inledning, arbetsfas och avslutning
  • Diskutera och analysera olika psykoterapeutiska metoder och interventioner

  Delkurs 4: Vetenskapsteori - psykoterapeuten som klinisk forskare, 2 hp

  Innehåll:

  • Psykoterapeutens uppgift att sätta sig in i och aktivt använda sig av aktuell forskning
  • Utvärdering av forskning på den egna psykoterapeutiska verksamheten
  • Psykoterapeutens roll i att bidra till kunskapsutveckling och forskning inom det psykoterapeutiska området

  Förväntade studieresultat:

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • Visa förmåga att uppfatta paralleller mellan psykoterapeutisk verksamhet och forskning
  • Visa förståelse för och utveckla den egna rollen som psykoterapeut och forskare i den egna verksamheten
  • Redogöra för och diskutera möjligheterna samt betydelsen och begränsningarna i det egna bidraget till forskningsområdet
  • Visa förståelse för hur integration och integrativa ansatser inom psykoterapi kan bedrivas med stöd av forskning på vetenskapliga grunder 

  Delkurs 5: Människan i utveckling - psykisk hälsa och ohälsa, 7 hp

  Innehåll:

  • Utvecklingspsykologiska perspektiv
  • Människans utveckling i ett livscykelperspektiv
  • Sexualitet, sexologi och psykoterapi
  • Olika förklaringsmodeller till psykisk hälsa och psykisk ohälsa 
  • Hur psykoterapeutisk behandling kan bidra till psykisk hälsa

  Förväntade studieresultat:

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för olika förklaringsmodeller om människans utveckling genom livet samt hur tidigare utvecklingsnivåer påverkar senare
  • Visa förståelse för utvecklingspsykologiska begrepp utifrån det psykoterapeutiska arbetet
  • Redogöra för och diskutera kroppens och sexualitetens grundläggande betydelse för utvecklingen av psykiska processer
  • Diskutera olika motivationssystem som sexualitet, anknytning och affekter och dessas betydelse för den psykiska utvecklingen
  • Visa förtrogenhet med hur man kan arbeta med sexualitet i psykoterapi
  • Analysera och kritiskt granska olika förklaringsmodeller till vad som bidrar till psykisk hälsa och hur människor utvecklar psykisk ohälsa
  • Analysera hur psykoterapeutisk behandling kan bidra till psykisk hälsa och lindra ohälsa

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Peter Andersson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Peter Andersson (peter.andersson@socarb.su.se)