Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykosociala och samhälleliga dimensioners betydelse i psykoterapi samt forskningsmetodik och vetenskapsteori

Kursen ges endast inom psykoterapiprogrammet vid institutionen för socialt arbete.

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i att utifrån den psykodynamiska teorin vara i dialog med samt integrativt förhålla sig till kognitivt beteendeterapeutiskt och familjeterapeutiskt synsätt. Kursen integrerar psykoterapeutiska, sociala samt socialpsykologiska perspektiv. Kursen innehåller fördjupad vetenskapsteori och forskningsmetod.

 • Kursupplägg

  Innehåll:

  • Vetenskapsteori och forskningsmetod, 3 hp
  • Integrativa aspekter på psykoterapi, 3 hp
  • Psykosociala och samhälleliga aspekter på psykoterapi, 3 hp

  Efter genomförd kurs förväntas studenterna kunna:

  • Redogöra för sociala och samhälleliga faktorer och hur de påverkar det psykoterapeutiska arbetet
  • Med psykodynamisk teori som utgångspunkt kunna diskutera och analysera hur kognitiva och systemiska synsätt kan integreras i det terapeutiska arbetet
  • Redogöra för och diskutera olika datainsamlingsmetoder relaterade till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

  Delkurser

  Vetenskapsteori och forskningsmetod 3 hp (1VOF)

  Innehåll:

  • Vetenskapsteoretiska utgångspunkter i psykoterapiforskning
  • Insamling, bearbetning och analys av data i kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för och diskutera vetenskapsteoretiska förhållningssätt i psykoterapiforskning
  • Redogöra för och analysera hur val av forskningsmetod påverkar forskningsresultat i psykoterapiforskning

  Integrativa aspekter på psykoterapi, 3 hp (2INT)

  Innehåll: 

  • Med psykodynamisk teori som utgångspunkt reflektera över hur  kognitiva förhållningssätt kan integreras i individualterapi
  • Med psykodynamisk terapi som utgångspunkt reflektera över hur systemiska förhållningssätt kan integreras i individualterapi

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • Utifrån patientens behov diskutera och analysera hur kognitiva förhållnongssätt kan integreras i psykodynamisk psykoterapi
  • Utifrån patientens behov diskutera och analysera hur systemiska förhållningssätt kan integreras i psykodynamisk terapi

  Psykosociala och samhälleliga aspekter på psykoterapi 3 hp (3POS)

  Innehåll:

  • Psykosociala aspekter på det psykoterapeutiska arbetet 
  • Intersektionella aspekter på det psykoterapeutiska arbetet

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

  • Analysera och diskutera betydelsen av sociala och psykosociala faktorer i det psykoterapeutiska arbetet
  • Analysera och diskutera betydelsen av maktstrukturer i det psykoterapeutiska arbetet

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. 
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen som finns tillgänglig på kursens Athena sida senast en månad före kursstart.
  Undervisningsspråk: Svenska

  Examination

  Kursen betygsätts med bedömningsskalan U/G. För godkänt krävs betyget G på samtliga delkurser samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar i form av reflektioner på gruppövningar samt reflektioner på egna och andra kursdeltagares inlämningsuppgifter

  Övriga kurskrav: Seminarieuppgifter enligt lärarens anvisningar. 

  Kursens betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart. 

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studiepresentation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinator

  Katarina Piuva

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Beslut har ännu ej fattats om kurslitteratur.

 • Kontakt

  Katarina Piuva

  E-post: katarina.piuva@socarb.su.se