Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Samhällskunskap III inom ämneslärarprogrammet

Kursen ger vidgade och fördjupade kunskaper om delar av ämnesområdetsom studerats inom kursen Samhällskunskap med didaktisk inriktning I-II, med särskild inriktning motperspektiv på politik, massmedier, samt kunskap att kritiskt granska politiska och sociala fenomen.

Innehållet i kursen är anpassat efter centrala inslag i ungdomsskolans läroplaner/kursplaner. Ämnesdidaktiska inslag finns integrerat i delar av kursen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp, av vilka två delkurser, en specialkurs i statsvetenskap och en specialkurs i sociologi, är valbara.

  Delkurser

  Kursens består av följande delar:

  Perspektiv på politik 7,5 hp

  Delkursen behandlar teorins roll i samhällsvetenskapliga studier och ger kännedom om inflytelserikateoretiska traditioner. Vidare ger kursen kännedom om hur teorier används och kommer till uttryck iempiriska studier. Syftet med kursen är att ge insikter i hur teori påverkar ämnesval, formulering avforskningsfrågor, studiedesign samt vilket slags resultat som kan förväntas.

  Medier, makt och demokrati 7,5 hp

  Kursen syftar till att belysa mediernas roll och funktion i det demokratiska systemet. Fokus ligger på tvåskilda aspekter av detta. Den första handlar om mediernas betydelse i den demokratiska processen och denandra om hur medierna medverkar till att producera olika former av maktrelationer och identiteter,exempelvis i form av kön, heteronormativitet och etnicitet/”ras”. Under kursen diskuteras ett antal kritiskaperspektiv på medier, inte minst problematiseras medias roll som förmedlare av ”neutral” information ochopartisk makt-granskning. Begrepp som kommer att belysas och behandlas är exempelvis mediehändelse(”media event”), medialisering, medielogik och ”post-truth”. Kursen lägger därtill stor vikt vidmedieutveckling och sociala mediers betydelse för demokratin och för populistiska rörelser, samt belyserbildproduktionens/det visuellas roll i det demokratiska samtalet.

  Valbar specialkurs i statsvetenskap 7,5 hp

  Information om valbara specialkurser publiceras på här senast två månader före kursstart.

  Valbara specialkurser i statsvetenskap (182 Kb)

  Valbar specialkurs i sociologi 7,5 hp

  Information om valbara specialkurser publiceras på www.sociology.su.se senast två månader före kursstart.

  Undervisning

  Kursen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på delkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt