Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljö och global styrning

Kursen behandlar relationen mellan globala miljöproblem, såsom klimatförändring, minskande biologisk mångfald, avskogning och marina föroreningar, transnationalism och globalt styre.

Kursen ger fördjupade kunskaper i det omfång och de processer, aktörer, institutioner och mekanismer som global miljöstyrning inbegriper. Fokus ligger på terminologin i, och på de huvudsakliga inställningarna gentemot de grundläggande problemen på området. Kursen behandlar den historiska uppkomsten av mellanstatligt samarbete, internationella miljöavtal och regimer, samt på transnationella samarbeten och privata institutioner för styrning.

Kursen uppmärksammar dessutom rollerna hos statliga respektive icke-statliga aktörer (civilsamhället, företag, miljörörelsen, vetenskapssamhället), samt nya styrningsformer och policyinstrument (certifiering, offentligt-privat partnerskap, internationellt fastställande av miljömål). Effektiviteten och legitimiteten i global miljöstyrning ställs vid sidan av målen hos olika intressenter och drivkrafterna bakom global miljöförändring, samt kopplingarna mellan olika sakfrågor, och de globala målen utveckling och miljö.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information se den engelska sidan.