Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning III

Kursen är professionsinriktad och ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter på översättning. Du får också praktisk träning i och specialiserade kunskaper om översättning inom olika textgenrer och översättningsområden. Du bör välja att översätta till ditt förstaspråk eller starkaste språk.

Kursen utgör termin 3 i studierna i översättning på grundnivå. Den ger fördjupade kunskaper i översättning som yrkesverksamhet, inom olika genrer och specialområden. Kursen är avsedd för den som vill översätta till svenska från ett valfritt språk eller från svenska till ett valfritt språk, det senare gäller i normalfall för studenter med ett annat förstaspråk än svenska. En språkkombination utan svenska är med andra ord omöjlig. Kursen ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter på översättning.

 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA430 dk Skönlitterär översättning (293 Kb)

  HT21 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA430 dk Maskinöversättning och efterredigering (305 Kb)

  HT21 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA430 dk Medieöversättning (264 Kb)

  Delkurser

  IT-översättning 7,5 hp (ges inte h22)

  Delkursen presenterar och analyserar centrala IT-textgenrer (redaktionell text, säljande text, produktbeskrivande text, anvisande text) och deras stilistiska och funktionella egenskaper samt ger praktisk förtrogenhet med samma textgenrer ur ett översättningsperspektiv. Delkursen ägnar vidare språkliga och referentiella översättningshjälpmedel särskild uppmärksamhet.

  Lokalisering 7,5 hp (ges inte h22)

  Kursen behandlar lokalisering av olika typer av textmaterial ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Fokus ligger på de delar av lokaliseringsprocessen som bedöms vara av störst relevans för översättare. I kursen diskuteras lokaliseringsprocessens särdrag och villkor samt lokalisering som begrepp och praktik i förhållande till annan översättningsverksamhet. De praktiska momenten omfattar bl.a. användning av tekniska hjälpmedel för översättning och konsekvenskontroll.

  Skönlitterär översättning 7,5 hp

  Delkursen presenterar och analyserar olika skönlitterära textgenrer (prosa, lyrik, dramatik) samt deras stilistiska och funktionella egenskaper samt ger praktisk förtrogenhet med samma textgenrer ur ett översättningsperspektiv. Delkursen innehåller även en längre individuell översättningsuppgift.

  Medieöversättning 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge en översikt över medieöversättning och medietillgänglighet. Fokus i delkursen ligger på dubbning, voice-over och undertextning, med särskild tonvikt på det sista. Delkursen undersöker även hur media kan göras tillgängliga för funktionshindrade. Under kursen tas även ämnen som lokalisering och nya medier upp. Delkursen har sin teoretiska bas i filmteori och översättningsteori.

  Maskinöversättning och efterredigering 7,5 hp

  Delkursen syftar till att introducera efterredigering av maskinöversatt text, inklusive interaktiv efterredigering i CAT-verktyg, som en relevant uppgift för översättare i språkindustrin. Delkursen belyser skillnaderna mellan konventionell översättning och efterredigering samt sambandet mellan maskinöversättning och efterredigering, varvid förhållandet arbetstid/redigeringsavstånd/eftersträvad kvalitetsnivå undersöks. Delkursen lägger stor vikt vid praktisk övning av efterredigering.

  Medicinöversättning 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge en introduktion till området medicinöversättning. Den presenterar och analyserar centrala genrer inom medicinöversättning (bipacksedel/produktresumé, pressmeddelande, produktbroschyr m.fl.) och deras stilistiska och funktionella egenskaper samt ger praktisk förtrogenhet med samma textgenrer ur ett översättningsperspektiv. Delkursen ägnar vidare språkliga och referentiella översättningshjälpmedel särskild uppmärksamhet.

  Praktik inom översättning 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge studenten möjlighet att i praktiskt arbete pröva, utveckla och befästa sina kunskaper och färdigheter inom översättning. Den syftar vidare till att utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra samt att ge kunskaper och färdigheter av värde för såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet.

  För att en praktikplats ska godkännas ska praktiken omfatta varierande arbetsuppgifter på praktikplatsen. Studenten ska arbeta med kvalificerade och huvudsakligen översättningsrelaterade arbetsuppgifter och medverka i det dagliga arbetet under ledning av en handledare.

  Studenten ska ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter. Praktikplatsen måste vara godkänd innan praktik får påbörjas.

  Undervisning

  Undervisningen på samtliga delkurser förutom Praktik inom översättning sker i form av obligatoriskaseminarier.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning