Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidspedagogik 3 - VAL

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin teoretiska förståelse gällande arbete i fritidshem.

I kursens syfte ingår att utveckla analytisk förmåga för att uppmärksamma relationer mellan individ och kollektiv,mellan maktstrukturer och möjliga identitetspositioner samt mellan didaktiska tillvägagångssätt och dessas konsekvenser för enskilda och för fritidshemmets verksamhet.

Kursen tar sin utgångspunkt i ett urval av teorier av relevans för att studera och analysera fritidshemmets praktiker.

Det fritidshemspedagogiska forskningsfältet undersöks både nationellt och internationellt. Barns lärande, lek, identitetsskapande och uppväxtvillkor fokuseras. Även kunskap om didaktiska vägval i professionell praktik är centralt i kursen. Teorier om barn och barndomar används som analytiska verktyg och kopplas till didaktik och metodik för att utveckla teoretisering av det praktiska arbetet.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på vårterminer på halvfart (50%) under en termin inom ramen för VAL.

  VT22: vecka 3 - 22 (17/1 -3/6).

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, seminarier, digitala resurser, litteraturstudier samt studentledda aktiviteter.

  Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller.

  Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.Vid frånvaro över 40 % av obligatoriska moment anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.

  När kursen startat hittar du all kursinformation, kursuppgifter och information om examinationsinlämningar i lärplattformen Athena.

  Mer information hittar du även i kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT22 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Examination

  Kursen examineras genom:
  - Individuell textportfölj, betygsskala VG-U
  - Muntlig presentation och kamratrespons, betygsskala G-U

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget G på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro. Vid frånvaro över 40 % av obligatoriska moment anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.

  Information om omexaminationer hittar du i kursbeskrivningen för aktuell termin.

  Examinator

  Vårterminen 2022:

  Vårterminen 2023:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema VT22 publiceras senast en månad före kursstart.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur VT22 publiceras senast två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig:

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering, gruppindelning, studieplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet