Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barns och ungas vardagsarenor

I kursen behandlas aktuell barn- och ungdomsvetenskaplig forskning med fokus på plats och tidsrumslighet. Centrala rumsliga arenor i barns och ungas vardagsliv så som hem, bostadsområde, och olika geografiska och institutionella rum undersöks.

Kursen tar avstamp i barns och ungas vardagslivsarenor för att undersöka och kritiskt granska hur barndom/ungdom föreställs, upplevs och regleras genom olika plats- och tidsspecifika praktiker och diskurser, varigenom frågor om mobilitet, konsumtion, medborgarskap aktualiseras. I kursen uppmärksammas särskilt hur barn och unga aktivt (om)skapar plats i sina vardagsliv, samt hur barns och ungas tidsrumsliga praktiker formas av sociala strukturer som exempelvis kön, ras/etnicitet och klass samt generation.

Kursen ges inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.