Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tanja JoelssonBiträdande lektor

Om mig

Jag är docent i barn- och ungdomsvetenskap och fil dr i genusvetenskap (kritiska studier av män och maskuliniteter). Jag har undervisat i genusvetenskap, och forskat och undervisat inom bland annat barn- och ungdomsvetenskap. Mina akademiska intresse- och kunskapsområden befinner sig i skärningspunkten mellan olika forskningsfält: barn- och ungdomsvetenskap, kulturgeografi, mobilitetsstudier, feministisk teori (speciellt feministisk våldsforskning och/i relation till kritiska studier av män och maskuliniteter) och genusvetenskap.

Jag är intresserad av mobilitetsrättvisa och hur vi rör oss i staden och på landsbygden och hur ojämlikhet på olika sätt strukturerar vår vardagsmobilitet och hur vardagsmobiliteten påverkar ojämlikhet. Här inryms allt från hur den byggda miljön, infrastruktur, trafik- och transportplanering och -system till erfarenheter, upplevelser och handlingar kopplas till olika sociala maktordningar (kön, etnicitet, klass, ålder mm.) och till hållbarhet. Detta studerar jag framförallt kvalitativt och utifrån människors vardagslivserfarenheter, där både barn, unga och vuxna deltar, men har även ett intresse för policyfrågor.

Undervisning

Analys och vetenskaplig tillämpning inom Barn- och ungdomsvetenskap (7,5 hp)

Vetenskapsteori och metod inom Barn- och ungdomsvetenskap (7,5 hp)

Våld i barns och ungas vardagsliv (7,5 hp)

Därutöver undervisar jag i andra kurser och program, t.ex. handledning av förskollärar- och lärarstudenter på grundnivå.  

Bihandledare till Linda Fridén Syrjäpalo

Forskning

Nuvarande forskning

Jag är projektledare för ett Formas-finansierat forskningsprojekt om familjers mobilitet i socialt utsatta områden (2019-2022), och medverkar även i ett forskningsprojekt om familjers lägenhetsboende och organisering av mobilitet och lek (2019-2023) finansierat av Formas, tillsammans med Danielle Ekman Ladru (projektledare) och Sofia Cele. 

 

Tidigare forskning

Tillsammans med Linnéa Bruno har jag under 2019-2020 varit del av en utvärdering av våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Programme (MVP) på ett urval skolor i Sverige. Vi har utfört etnografiska observationer av programmets lektioner och kvalitativa intervjuer med elever och skolpersonal. Projektledare är professor Lucas Gottzén.

I mitt tidigare postdoktorprojekt (2015-2017) har jag undersökt skolbarns vardagsmobilitet: dels hur de upplever sitt bostadsområde, dels hur de tar sig runt själva till och från skola, kompisar och fritidsaktiviteter. Mer om projektet går att läsa på projektbloggen (vilande). 

Utöver postdoktorprojektet har jag ingått i två forskningsprojekt kring mobila förskolor (Lärande i staden: Tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik 2016-2019 samt Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor 2016-2019), där jag genomfört en inledande kartläggning av förekomst av mobila förskolor i Sverige samt utfört intervjuer med berörda förskolechefer kring den mobila verksamheten. Projekten leddes av Katarina Gustafson och Danielle Ekman Ladru (tidigare van der Burgt) och finansierades av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Våren 2013 disputerade jag vid Tema Genus, Linköpings universitet, inom kritiska studier av män och maskuliniteter. Jag ingick där i forskningsprojektet 'Doing Driving, Doing Design: Gender, Age and Transport Practices' (4D, finansierat av Vinnova, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet). I min etnografiska avhandling studerar jag "Volvoraggare" i ett stadsnära samhälle i Sverige, där särskilt risktagande praktiker med motorfordon, såsom fortkörning och sladdande undersöks och analyseras i förhållande till ålder, kön, klass och plats. Unga mäns risktagande med motorfordon genererar ofta offentlig debatt som en trafiksäkerhetsfråga, vilket har resulterat i olika politiska förslag som t.ex. utegångsförbud eller höjning av körkortsåldern. Sällan är dessa föreslagna lösningar baserade på kritisk etnografisk forskning där intersektioner av ålder, kön, klass och plats studeras. Studien är baserad på etnografiskt fältarbete, det vill säga deltagande observation och informella och formella intervjuer med unga raggare, män och kvinnor, i åldern 15 till 19, samt intervjuer med elever från det lokala högstadiet och med personal på den lokala fritidsgården.

Intresseområden och nätverk

Mina akademiska intresseområden är barn- och ungdomsvetenskap, kulturgeografi, mobilitetsstudier, feministisk teori (speciellt feministisk våldsforskning och/i relation till kritiska studier av män och maskuliniteter) och genusvetenskap. Jag är intresserad av trafik- och transportrelaterade frågor i bred bemärkelse, särskilt i relation till olika maktordningar och till hållbarhet.

Jag är delaktig i kollegiet (tidigare excellenscentret) GEXCEL, strand Violent Mobilities (inom Gender, Violence and Society) tillsammans med fil dr Dag Balkmar. Fokus inom detta strand ligger på kritiska studier av mobilitet i olika former. Jag ingår även i BUB, nätverket för Barn och Unga i Byggd Miljö, lokaliserat vid SLU.

Publikationer i urval t.o.m. 2019 (publikationer från 2020 kan ses i Diva)

Joelsson, Tanja (2019), «“So We Don’t Spoil Them”: Understanding Children’s Everyday Mobility Through Parents’ Affective Practices», Children’s Geographies (published online 20 feb 2019).

Lindkvist Scholten, Christina & Joelsson, Tanja (2019, red.), Integrating Gender into Transport Planning – From One to Many Tracks Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan. 

Joelsson, Tanja (2019),«Hypermobile, Sustainable or Safe? Imagined Childhoods in the Neo-Liberal Transport System». In Integrating Gender into Transport Planning – From One to Many Tracks  (eds. C. Lindkvist Scholten & T. Joelsson), Basingstoke & New York:Palgrave Macmillan. 

Joelsson, Tanja (2015), «Breaking bored – Negotiating spatial boredom in the greaser culture», Gender, Place and Culture 22(9): 1252-1268 (published online 15 sept 2014). 

Balkmar, Dag & Tanja Joelsson (2014), «The Dangerous Other? Towards a Contextual Approach to Men’s Risk-Taking with Motor Vehicles». In Men, Masculinities and the Criminological Field (eds. Ingrid Lander, Signe Ravn & Nina Jon), Farnham & Burlington: Ashgate. 

Hearn, Jeff, Alp Biricik & Tanja Joelsson (2014), «Theorising masculinities and place, or theorising, masculinities and place?». In Masculinities and Place (eds. Peter Hopkins & Andrew Gorman-Murray), Farnham & Burlington: Ashgate. 

Joelsson, Tanja (2014), «Careless men, careless masculinities? Understanding young men's risk-taking with motor vehicles as violations», NORMA 9(3), s. 191-204. 

Balkmar, Dag & Tanja Joelsson (2012), «Feeling the Speed - the Social and Emotional Investments in Dangerous Road Practices ». In Gender and Change. Power, Politics and Everyday Practices (eds. Maria Jansdotter Samuelsson, Clary Krekula & Magnus Åberg), Karlstad: Karlstad University Press.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Smart cities, smart mobilities, and children

    2020. Tanja Joelsson. Gendering Smart Mobilities

    Kapitel

    The smart city has surfaced as pivotal in global discussions around unsustainable urban environments, but children, although constituting a major part of the global urban population,is surprisingly absent in these discussions. This text delves into the intersections of children’s mobility and sustainable urbanism, by arguing that empirical studies of children’s everyday mobilities and practices is crucial for understanding and working toward ‘smart’ cities. The need to conceptualize mobility as an assemblage of human and non-human relations, of technologies and the material, is central in this enterprise. Conceptualizing children’s mobilities as an assemblage is a fruitful way of approaching sustainable urbanism and smart cities, by providing a bottom-up approach where children’s (creative) practices take center stage. Some findings from a two-year ethnographic project with children aged 7-13 years and their parents from middle-class households in Sweden, illustrate the creativity and playfulness of children’s everyday mobility practices. The author suggests that the everyday creative and playful mobility practices could provide a new frame for how to work toward ‘smart’ cities and sustainable urban environments.

    Läs mer om Smart cities, smart mobilities, and children

Visa alla publikationer av Tanja Joelsson vid Stockholms universitet