Stockholms universitet

Linnéa BrunoUniversitetslektor

Om mig

Jag är doktor i sociologi och docent i barn- och ungdomsvtenskap. Mina forskningsintressen rör kunskapsproduktion, politik och professionell praktik kring barn, unga och familj, rätts- och socialpolitik, samt människors erfarenheter, inte minst i relation till välfärdsstatens hantering av våld och våldsprevention. Min forskning har förankring i feministisk och sociologisk teori kombinerat med samhällelig relevans och tillämpbarhet. Dess bidrag är i huvudsak till barn- och ungdomsvetenkap, kritisk välfärdsforskning och feministisk våldsforskning.

Empiriskt har jag bland annat undersökt hur barn positioneras i familjerättsliga och andra sammanhang, hur administrerande av ofrid bidrar till fortsatt utsatthet och underminerande av statens våldsmonopol inom flera praktikområden i välfärdsstaten, hur socialsekreterare hanterar stödsökande våldsutövande fäder, hur barn och unga talar om och förstår våld samt förutsättningar för skolans våldsförebyggande arbete. Teoretiska verktyg och bidrag handlar exempelvis om släktskap som maktordning och särskiljande princip inom välfärdens organisering, familialisering som en process där kön, ålder och släktskap är ömsesidigt konstituerande, men som därtill i vissa institutionella sammanhang kan formas av rasifiering, klass, sexualitet och andra maktordningar. I analsyerna fokuseras även ideologiska effekter av hur viktiga eller farliga föräldrar anses vara för sina barn, institutionella ordningar, genomkorsade av trögrörliga men föränderliga maktordningar, i relation till praktikdomäner och diskursiv praktik.

Undervisning

Jag är kursansvarig och lärare på Att möta barn och unga i svåra livssituationer, olika varianter av Sociala relationer i skolan samt på Våld i barns och ungas vadagsliv. Därtill undervisar jag på andra kurser och handleder och examinerar jag uppsatser på flera olika kurser på institutionen och anlitas externt som föreläsare i frågor kring barn, våld, kvinnofrid och familjerätt. Tidigare erfarenhet av undervisning är inom sociologi, socialt arbete, genusvetenskap och kriminologi. 

Forskning

Efter avhandlingen har jag forskat inom två projekt: Tillsammans med Tanja Joelsson och projektledare professor Lucas Gottzén genomförde jag 2019-2020 en utvärdering av det våldspreventiva programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). 2016-2018 arbetade jag som forskare i projektet Samverkansteam, under ledning av professor Maria Eriksson. Projektet var en utvärderingsstudie av ett riskinventeringsverktyg som prövats av tvärprofessionella samverkansteam kring stödsökande separerande föräldrar i fem kommuner. 

Avhandlingen Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade familjen analyserar statens hantering av särskilt fäders våld mot barn och mödrar – när, hur och för vem våld representeras som problem. Vilka konsekvenser kan olika framställningar av våld ha för våldsutsatta? Vem tillskrivs ansvar och vad betyder olika dimensioner av ojämlikhet i sammanhanget? Ofridstid handlar om ofridens villkor i välfärdsstaten. Studien identifierar och diskuterar två centrala sociala processer som upprätthåller ofriden och underminerar implementering av barns rättigheter, särskilt i samband med familjerättsliga tvister med uppgifter om våld: familialisering och selektiv repression.

 

Publikationer i urval

Bruno, L., Strid, S. & Ekbrand, H. (accepted for publication). Men's economic abuse towards women in Sweden: Findings from a national survey. Violence Against Women

Bruno, L. (red.) (in press) Ungas villkor och vuxenblivande: En introduktion till kritiska ungdomsstudier. Liber.

Bruno, L. (2023). Violence prevention and youth. In: The Palgrave Encyclopedia of Sexuality Education. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95352-2_29-1

Bruno, L. & Eriksson, M. (2023). Conversations about violence, risk and responsibility with divorced and support‐seeking fathers in Sweden, Child & Family Social Work, https://doi.org/10.1111/cfs.13002

Bruno, L. (2022). Economic abuse from child and youth perspectives - a review of the literature, Social Inclusion, 10(4), https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/5396

Bruno, L. & Joelsson, T. (2021). Towards a transformative space for conversations about sexualised violence? Obstacles, strategies and precarious moments, NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, DOI: 10.1080/08038740.2021.1998219

Joelsson, T. & Bruno, L. (2020). Proximal or peripheral: Temporality and spatiality in young people's discourses on gender violence in Sweden, Gender and Education, DOI: 10.1080/09540253.2020.1860199

Bruno, L., Joelsson, T. Franzén, A. G., Gottzén, L. (2020). Heroes and others: Tensions and challenges in implementing Mentors in Violence Prevention in Swedish schools, Journal of Gender-Based Violence x(x): 1–15. https://www.ingentaconnect.com/content/tpp/jgbv/pre-prints/content-jgbvd1900031# 

Bruno, L. & Bečević, Z. (red.) (2020). Barn och unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik. Liber.

Bruno, L. (2018). National self-image as an obstacle to ensuring children’s rights in the context of domestic violence and family law – the case of Sweden. Journal of Social Welfare and Family Law 40(4): 426-440. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2018). Financial oppression and post-separation child positions in Sweden. European Journal of Social Work 20(1): 1-11. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2016). Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerande familjen. Doktorsavhandling, Uppsala universitet. Publikationen i fulltext

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Heroes and others

  2020. Linnéa Bruno (et al.). Journal of Gender-Based Violence

  Artikel

  This article explores the challenges that were detected in the first evaluation of the violence prevention programme Mentors in Violence Prevention at senior levels of compulsory schools and upper-secondary schools in Sweden. In particular, we analyse how the gender-transformative dimension and the bystander perspective aspect of the programme played out in the classroom. What are the implications of implementing a gender-transformative violence prevention programme such as Mentors in Violence Prevention when it is carried out by teachers in the school setting? The empirical basis for this study includes classroom observations during all seven Mentors in Violence Prevention sessions in two schools, and group interviews with a total of 14 teachers and 26 pupils (aged 13–19) from five schools. Our findings suggest that most teachers did not appear to be comfortable with either the Mentors in Violence Prevention programme’s pedagogical model or its theoretical approach. Consequently, they occasionally worked in manners contrary to the programme’s intentions. However, observations and interviews demonstrated that a learning process about gender-based violence had been initiated. It may be necessary to make further adjustments if Mentors in Violence Prevention is to be used in schools in Sweden, particularly if teachers are to be the programme leaders.

  Läs mer om Heroes and others
 • Barn och unga i utsatta livssituationer

  2020. Linnéa Bruno, Zulmir Bečević.

  Bok

  I denna tvärvetenskapliga antologi skärskådas kopplingar och dynamiker mellan barndom och utsatthet av några av Sveriges främsta forskare.

  - Vilka möjligheter har barn och unga i utsatthet att göra sin röst hörd och bli lyssnade på?

  - Vilka skyldigheter och möjligheter har vuxna att tillgodose barns och ungas rätt?

  - Hur kan utsatthet, livsvillkor och egna berättelser förstås utifrån forskning, teori och erfarenheter från praktik?

  Dessa och många andra frågor kring barn och unga i utsatthet belyses i boken. De medverkande har sin bakgrund och sitt forskningssammanhang inom socialt arbete, sociologi, barn- och ungdomsvetenskap, historia, folkhälsovetenskap, juridik, kriminologi och psykologi.

  Boken kan användas som kursbok vid utbildningar inom socialt arbete, sociologi, barn- och ungdomsvetenskap, lärarutbildning med mera, och som stöd vid konkret arbete med barn och unga.

  Läs mer om Barn och unga i utsatta livssituationer
 • Proximal or peripheral

  2020. Tanja Joelsson, Linnéa Bruno. Gender and Education

  Artikel

  This article explores how young people in Sweden talk about and understand violence, with a particular emphasis on how violence, gender, space and time are co-constructed in this discourse. We found that young people display an ambivalent relation to violence reinforcing several contradictory discourses of violence. Young people employ various understandings that place violence differently in time (ongoing vs. past) and space (distant/absent vs. close/present). They discursively construct the school as a non-violent space while considering digital spaces to be violent. Yet, they still find violence as occurring at different places and times at school. These ‘discursive manoeuvres’ highlight how talk of violence territorialises and re-territorialises places as ‘safe’ or ‘unsafe’ and takes part in the gendered spatial regulation of young people’s lives. By specifically analysing time and space in young people’s discourse on violence, the article contributes to research on their perspectives on gendered violence. 

  Läs mer om Proximal or peripheral

Visa alla publikationer av Linnéa Bruno vid Stockholms universitet