Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Kursen tar upp forskning om barn och ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer i till exempel skolan, inom vården, i familjen och socioekonomiskt samt kopplar till nationella och internationella styrdokument på området.

Tankfull sittande flicka. Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco
Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco

Kursen tar även upp följande områden:

 • utvecklingspsykologi,
 • interaktion och socialpsykologiska processer,
 • samtal med barn och unga,
 • skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars utveckling och uppväxt, särskilt vad gäller barn och unga med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta situationer, samt
 • samverkan mellan familj, förskola, skola och andra samhällsinsatser som socialtjänst och vård.

Kursen ges både höst- och vårterminer på halvfart (50%) andra halvan av terminen (period 2).

 

 

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller fem föreläsningar som kommer behandla olika teman. Den första är en introduktion till kursen samt ger en kort historik över barns rättigheter och livsvillkor i Sverige och internationellt. Centrala barndomssociologiska begrepp introduceras.

  Följande föreläsningar behandlar:

  • Villkor i utbildning för barn och unga med funktionsnedsättning
  • Barn i mötet med vården
  • Barn utsatta för våld
  • Samtal med barn och unga
  • Barn i social utsatthet

  Vill du ha mer information?

  Läs då kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning UB120F Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer VT23_230220 (378 Kb)

  Kursbeskrivning HT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Se din studieplanering i läroplattformen Athena

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

   

   

  Undervisning

  Kursen består av fem föreläsningar och fyra seminarier. Det ingår också ett grupparbete samt litteraturstudier. Alla seminarierna är obligatoriska. Vid det sista seminariet redovisas grupparbetet.

  Frånvaro från obligatoriska moment kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen. Vid frånvaro över 40 % av obligatoriska moment anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.

   

   

   

   

  Examination

  Examinationsformer

  Examination på kursen sker genom aktivt deltagande på seminarierna, grupparbete och genom en individuell hemskrivning.

  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  För mer information om examinationer och deadlines se kursbeskrivning för aktuell termin.

  Nästkommande omexamination

  Nästkommande omexamination äger rum 24 februari kl. 17.00.

  Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratör senast 13 februari.

  Examinator

  Höstterminen 2022:Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

  Vårterminen 2023:Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

  Höstterminen 2023:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Start- och slutdatum för kursen samt scheman:

  • Vårterminen 2023: 21/3 -4/6
  • Schema VT2023 - Preliminärt fram till en månad före kursstart -
  • Höstterminen 2023: 30/10-14/1
  • Schema HT2023 - Publiceras senast en månad före kursstart -

   

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen uppdateras senast två månader före kursstart.

  Notera att kurslitteraturlistan från HT22 även gäller VT23.

   

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

  Examinator: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet