Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 5.

Kursen behandlar fritidshemmets kunskapsområde i relation till såväl fritidshemmets som skolans verksamhetsfält, hur praktiska och estetiska verksamheter och lek stödjer elevers identitetsarbete och skolans ämnesundervisning.

Kursen behandlar fritidshemmets ämnesdidaktik och fokuserar på hur lek, tematiskt arbete och den fysiska miljön är delar i och kan stödja elevens identitetsarbete. Vidare behandlas hur arbetet planeras och genomförs.

Kursen behandlar även läroplaner och styrdokument som styr grundlärarens arbete på fritidshemmet och i skolan samt hur dessa påverkar grundlärarens arbete på fritidshemmet och i skolan. Betyg och bedömning med inriktning mot praktiska och estetiska ämnen behandlas liksom formativ och summativ bedömning samt skriftliga omdömen. Vidare läggs fokus vid integrering av digitala medier (IKT) i verksamheten.