Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Morgondagens ledare – en rekryteringsutbildning för blivande rektorer - Uppdragsutbildning

Nyfiken på rektorsjobbet? Vill du lära mer om ledarskap, skolutveckling och kvalitetsarbete? Du som är legitimerad lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga rekryteringsutbildningen.

BILD-ID: #16181006
Foto: Mostphotos

Rekryteringsutbildningen riktar sig till dig som är legitimerad lärare eller förskollärare och är intresserad av ett framtida uppdrag som rektor. Utbildningen passar dig som vill göra skillnad för barn och elever samt bidra till kunskapsutveckling och goda resultat. Rekryteringsutbildningen ökar dina möjligheter till professionsutveckling. Oavsett om du vill bli rektor i framtiden, utvecklar du ditt ledarskap och kan bidra till skolutveckling i andra ledningsuppdrag i förskolan och skolan.

Utbildningen karaktäriseras av ett erfarenhetsbaserat, problemorienterat och processinriktat lärande, där praktik och teori bildar en meningsfull helhet.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om:

 • Rektor och styrningen
 • Rektor och den lokala organisationen
 • Rektor och kärnverksamheten
 • Rektor och ledarskapet

Anmälan till Rekryteringsutbildning för blivande rektorer HT2024

Anmälningsperioden för höstterminen 2024 är 15 mars - 15 april. Det är huvudmannen eller närmaste chef som anmäler den sökande till Rekryteringsutbildningen.

Rektorsutbildningen vid Stockholms universitet ger Rekryteringsutbildning för blivande rektorer på uppdrag av Skolverket. Anmälan görs via Skolverkets webbplats.

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer (till anmälan via Skolverket)

Besked om plats till höstterminstart skickas ut under vecka 23.

Huvudman eller närmaste chef anmäler

Det är huvudmannen eller närmaste chef som anmäler den sökande till Rekryteringsutbildningen.
Den som anmäler behöver ha följande information om den sökande:

 • sökandes personnummer
 • sammanlagd arbetad tid som förskollärare/lärare (påverkar inte urval till utbildningen)
 • önskemål om lärosäte i första och andrahand.

Det är endast tillåtet med en anmälan per sökande. Finns två eller fler anmälningar för en sökande kommer vi att utgå från den senast inkomna anmälan.

Urvalskriterier

 • Behörighet i form av lärarlegitimation för lärare i skola, förskola eller fritidshem. Intygande om lärarlegitimation görs genom att sökandes personnummer kontrolleras mot det register där samtliga legitimerade förskollärare och lärare finns med.
 • Tidpunkt för fullständig ansökan.
 • Val av lärosäte i första och andra hand.

 

 • Kursupplägg

  Kursen syftar till att kursdeltagarna utvecklar de kunskaper och förmågor som är väsentliga för yrkesutövning som rektor eller för annan befattning som skolledare. Ett genomgående fokus i utbildningen är att problematisera och förbereda deltagarna på vad det kan innebära att gå från en befattning i styrkedjan till en annan.

  Kursen består av följande fyra teman:

  Rektor och styrningen
  Här behandlas ansvarsfördelning och styrkedja i ett historiskt och samtida perspektiv samt vad dessa innebär för rektorns arbete i olika situationer. Även likheter och skillnader mellan att vara rektor hos olika typer av huvudmän och i olika skolformer kommer att belysas. Kunskaper om ansvarsfördelningen och styrkedjan inom skolväsendet är centrala för rektors uppdrag. Kunskaperna behövs för att rektor ska kunna utveckla ett tryggt och stabilt ledarskap där rektor kan navigera mellan olika styrsignaler utifrån rådande ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen inom skolväsendet har i ett historiskt perspektiv sett olika ut i Sverige över tid. För att rektor ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt krävs insikt i hur styrsystemet av skolväsendet utvecklas över tid. Centralt är också att rektor kan förstå och överblicka nuvarande ansvarsfördelning och sin roll i styrkedjan. 

  Rektor och den lokala organisationen
  Rektor ansvarar som chef och ledare för en skola eller förskolas verksamhet i enlighet med den s.k. styrkedjan. Detta samtidigt som rektor är del av och leder en lokal organisation där lärare, elever och annan personal verkar utifrån de förutsättning som huvudman, vårdnadshavare och det omgivande samhället ger. En rektors arbete och funktion kan därmed ses i skärningen mellan styrkedjans intentioner om måluppfyllelse och skolförbättring och den lokala pedagogiska verksamhetens normer, kompetens och ideal. Då ambitionerna att utveckla och förbättra verksamheten är betydande från samhällets sida har detta medfört att skolutveckling blivit en allt viktigare inslag i varje skolas vardag. Därför har processer och roller tillskapats som stöd för att styra och utveckla det pedagogiska arbetet. Exempel på detta är det systematiska kvalitetsarbetet, biträdande rektorer, förstelärare, arbetslagsledare m fl. I detta tema ligger fokus på hur dessa processer och roller kan användas av rektor för att leda en organisation (skolenhet) på ett ändamålsenligt sätt så att verksamheten ges bästa möjliga förutsättningar för att verksamheten ska kunna nå uppsatta mål.

  Rektor och kärnverksamheten
  Temat behandlar rektorers uppdrag att leda, samordna och följa upp förskolors och skolors samlade uppdrag och kärnverksamhet och hur det skiljer sig från förskolelärares eller lärares uppdrag. Här belyses relationen mellan rektorers ansvar och ledarskap, samt skolors utbildningskvalitet och kärnprocesser såsom undervisning, bedömning, omsorg, värdegrunds- och elevhälsoarbete, likvärdighet, inkludering och inflytande.Temat behandlar även hur rektorer kan stödja och främja medarbetares samarbete och lärande, samt samverkan med externa intressenter med betydelse för kärnverksamheten.

  Rektor och ledarskapet
  Temat belyser vad som kännetecknar rektorers ledarskap samt hur det kan utövas på organisations-, grupp och individnivå. Särskilt behandlas rektorers pedagogiska ledarskap och hur det skiljer sig från t.ex förskollärares eller lärares pedagogiska ledarskap. Temat behandlar teorier om ledarskap och ledaridentitet, samt ledarskapets individuella, kollektiva, kommunikativa, kontextuella och etiska aspekter och ansvar. Här ingår också att undersöka verksamma rektorers ledarskap i konkret ledarskapspraktik.

  Undervisning

  Undervisningen kommer till största delen bedrivas i form av internat där föreläsningar varvas med praktiska tillämpningsövningar.

  Specifika undervisningsmoment kan komma att bedrivas som distansundervisning som komplement till internaten. Närvaro krävs på samtliga utbildningsdagar. Frånvaro vid enstaka utbildningsdag upp till 50 procent av utbildningsdagarna kompletteras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift. Vid frånvaro över
  50 procent av utbildningsdagarna krävs att deltagaren går om kursen i sin helhet vid kommande kurstillfälle.

  Inför och mellan internaten kommer litteraturstudier att ske. Därtill kommer deltagarna genomföra fältstudier såsom t ex intervjuer, auskultationer, observationer eller skuggning hos rektorer i praktisk verksamhet för att få en inblick i och ökad förståelse för rektors vardagliga praktik. Resultaten analyseras vid internaten i relation till kurslitteratur, föreläsningar, seminarier samt deltagarnas erfarenheter. För detaljerad information se studiehandledning.

  Anmälan till Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

  Det är huvudmannen eller närmaste chef som anmäler dig till Rekryteringsutbildningen för blivande rektorer. Vänligen observera att utbildningen är internatförlagd och därmed kommer med en kostnad för bland annat internatvistelser. Staten betalar universitetets kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

  Huvudman eller närmsta chef godkänner betalningsansvaret i anmälan till utbildningen. Anmälan görs via Skolverket som också hanterar urvalet. 

  Vid Stockholms universitet ges kursen med start varje termin och löper sedan över två terminer. 

  Innan du går till anmälan, ta reda på följande om sökande:

  • Sökandes personnummer
  • Sammanlagd arbetad tid som förskollärare/lärare
  • Endast en anmälan per sökande är möjlig. Vid dubbletter eller fler utgår vi ifrån senast inkomna anmälan.

  Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser kan Skolverket komma att stänga anmälan tidigare.

  Anmälan till Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

  Anmälan till höstterminen 2024 är öppen 15 mars till 15 april

  Anmälan till Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

   

  Urvalet baseras på:

  • Behörighet i form av lärarlegitimation för lärare i skola, förskola eller fritidshem. Intygande om lärarlegitimation görs genom att sökandes personnummer kontrolleras mot det register där samtliga legitimerade förskollärare och lärare finns med.
  • Tidpunkt för fullständig anmälan.
  • Val av lärosäte i första och andra hand.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skrivuppgift i form av hemtentamen. Texten utvecklas under kursens gång och syftar till att visa deltagarnas nya insikter och lärande utifrån givna lärandemål. Som betyg på kursen används Godkänd och Underkänd. Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen. 

  För godkänt slutbetyg på kursen krävs godkänt resultat på examinationsuppgift, fullgjorda uppgifter samt fullgjord närvaro. Komplettering kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en
  vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.

  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen.
  Examination som inte inlämnas i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.

  En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelse/prefekt.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  UC261U Litteraturlista HT23 (143 Kb)

  UC261U Litteraturlista VT24 rev 231130 (215 Kb)

   

   

 • Mer information

 • Kontakt

  Kursansvarig

   

  Rektorsutbildningarnas kansli

  Vid frågor kontakta:

  Rektorsutbildningarnas kansli
  E-post rektorsprogrammet: rektorsprogrammet@edu.su.se
  E-post rekryteringsutbildning: rekryteringsutbildning@edu.su.se
  E-post fortbildning för rektorer: fortbildningforrektorer@edu.su.se 

  Rektorsutbildning vid Stockholms universitet:

  https://www.su.se/rektorsutbildning/