Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Eleven i skolan

Kursen Eleven i skolan omfattar tre obligatoriska delkurser. Teorier om lärande, 7,5 hp, Sociala relationer i skolan, 7,5 hp och Specialpedagogik, 7,5 hp. Dessa orienterar sig mot eleven och elevens möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande, utveckling, samspel och delaktighet i skolan. Kursen vidareutvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och en vetenskaplig kunskapssyn genom analyser av såväl undervisningspraktiker som sociala relationer med relevans för lärarprofessionen.

 • Kursupplägg

  Kursen har tre delkurser. Delkurserna ges av olika institutioner. Varje delkurs har ett rum i Athena som öppnas i samband med att kursen startar. Kursen består av följande delkurser:

  1. Teorier om lärande, 7,5 hp (Institutionen för pedagogik och didaktik)
  Delkursen belyser olika aspekter av elevers lärande och utveckling i formell utbildning med utgångspunkt i såväl klassiska som moderna teorier och perspektiv. Vidare behandlar delkursen frågor om vad som karakteriserar ett vetenskapligt förhållningssätt i dokumentation och analys av elevers lärande och utveckling, samt hur observationer kan användas som metod för datainsamling i undervisningssituationer.

  2. Sociala relationer i skolan, 7,5 hp (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen)
  Delkursen behandlar skolan som en arena för social interaktion. I delkursen uppmärksammas olika typer av relationer som aktualiseras i skolarbetet: barns och ungas relationer till varandra samt relationer mellan lärare, elever och elevernas vårdnadshavare. Vidare behandlas föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Särskild vikt läggs vid hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för sociala processer. Under delkursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.

  3. Specialpedagogik, 7,5 hp (Specialpedagogiska institutionen)
  Delkursen behandlar hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika perspektiv och olika historiska perioder. Delkursen lyfter fram betydelsen av internationella och nationella styrdokument för alla elevers rätt till delaktighet och lärande. Centrala begrepp som inkludering, delaktighet, tillgänglighet,
  involvering och stöd diskuteras i relation till skolans och lärarens ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande. Vidare belyser delkursen hur identifiering och hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med elever, andra lärare, elevers vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper i och utanför skolan. Delkursen behandlar även hur olika specialpedagogiska perspektiv är relaterade till organisering av undervisningen och dess konsekvenser på olika nivåer, dvs. för den enskilde eleven, gruppen, läraren, skolan och samhället. Exempelvis lyfts lärares ansvar för stödinsatser vid behov av extra anpassningar och särskilt stöd fram. I delkursen exemplifieras specialpedagogiska dilemman som kan uppstå i lärares arbete och ämnesundervisning.

  Studiehandledning

  Studiehandledning - Eleven i skolan UCG41K HT23 (454 Kb)

   

   

  Examination

  Omexamination

  Ifall du vill skriva omexamination - hör av dig till aktuell utbildningsadministratör med namn, personnummer och studiegång. Du blir sedan tillagd på athenasidan för omexaminationen. Du hittar aktuell utbildningsadministratör under fliken Kontakt.

  Examinator

  FRÅN VT23:

  Delkurs 1 - Teorier om lärande
  Frans Hagerman

  Delkurs 2 - Sociala relationer i skolan
  Fanny Edenroth Cato

  Delkurs 3 - Specialpedagogik
  Sari Vuorenpää

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Helkursansvarig institution är Institutionen för pedagogik och didaktik.

  Helkursansvarig

  Frans Hagerman

  Fr.o.m. VT24:

  Eva Edman Stålbrandt

  Kursadministration helkurs

  Stephanie Lisak

  1. Teorier om lärande, 7,5 hp

  Kursansvarig:
  Frans Hagerman

  Fr.o.m. VT24:

  Eva Edman Stålbrandt

  Kursadministration:
  Stephanie Lisak

  2. Sociala relationer i skolan 7,5 hp

  Kursansvarig:
  Fanny Edenroth Cato
  Kursadministratör:
  Bodil Lagerås

  3. Specialpedagogik, 7,5 hp

  Kursansvarig:
  Katie Obeid
  Kursadministration:
  Elsa Thomas / studentexpedition@specped.su.se