Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning i matematik, grundskolans år 4-6, Självständigt arbete II

I kursen ingår att självständigt genomföra en ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, ochatt i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. Kursen ger fördjupade kunskaper iämnesdidaktisk forskningsmetodik samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhetoch dess betydelse för yrkesutövningen. Kursen tränar förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata,systematisera och reflektera över relevanta forskningsresultat i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen inomyrkesområdet. Det självständiga arbetet ska utmynna i en skriftlig rapport.