Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Undervisning i matematik, grundskolans år 4-6, Självständigt arbete II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens åttonde och sista termin.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i ämnesdidaktisk forskningsmetodik samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. I kursen tränar du förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över relevanta forskningsresultat.

Det självständiga arbetet ska utmynna i en skriftlig rapport.

Hitta inspiration till ditt självständiga arbete i matematik:
Medverka i ett forskningsprojekt