Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet

Kursen behandlar förskolans uppdrag att arbeta för alla barns möjligheter till delaktighet och lärande. Under kursen lär du dig om olika funktionsnedsättningar, inklusive neuropsykiatriska svårigheter. Du får också kunskaper om hur du som förskollärare utifrån barnens behov och förutsättningar kan, tillgodose specialpedagogiska behov i undervisningen i samverkan med andra. Kursen berör även vikten av förskolelärarens bemötande av barn och ansvar att stimulera till barns utveckling och lärande, i enhetlighet med nationella och internationella styrdokument. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt etiska aspekter.

 • Kursupplägg

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten samt projektarbete i grupp. Kursen förutsätter närvaro och kräver att studenten aktivt, redan från kursstart, deltar i de olika moment som ingår. Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp (studentarbetslag) ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Undervisningen sker på olika sätt, på campus, flexibelt med hjälp av digitala resurser eller via distans. Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska.

  Kursen genomförs i form av:

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga och framförallt komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen. Föreläsningsreferenser kan med fördel göras i den individuella examinationen.
  • Seminarium där kursinnehållet behandlas i relation till förskollärarens specifika uppdrag. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.
  • Grupparbetsseminarium; i studentarbetslaget behandlas främst föreläsningar och litteratur samt förberedelser inför fördjupningsuppgiften gällande funktionsvariation. Arbetet i studentarbetslag bygger på en överenskommelse gällande varje students individuella ansvar för såväl sitt eget som gruppens gemensamma lärande. Det är viktigt att varje student tar ansvar för att delta aktivt i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningarna och inläst litteratur med läsfrågor.
  • TAKK-undervisning, för att börja bekanta oss med TAKK -tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
  • Läsfrågor för att komma igång med litteraturläsningen, reflektion och analys, ge grund för gruppdiskussioner och förbereda för examinationsuppgiften.
  • Skönlitterär bok- för ett få ett nytt, mer personligt perspektiv från en person som beskriver sina egna erfarenheter av funktionsvariation eller av utsatthet.
  • Kursvärdering sker muntligt löpande under kursen och i form av dels muntlig kursvärdering, dels skriftlig digital enkät som besvaras anonymt i slutet av kursen.

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Kursen förutsätter närvaro. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter samt grupparbete i form av fältarbete alternativt projektarbete. Fältarbetet alternativt projektarbetet ar obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på den muntliga och skriftliga gruppredovisningen i samband med examinerande seminarium är obligatoriskt. Kompensering kan ske om student missar obligatoriskt undervisningstillfälle genom ersättningsuppgift angiven av kursansvarig.

  Examinationsformer

  Kursen examineras genom:

  • en skriftlig individuell inlämningsuppgift,
  • en muntlig och skriftlig redovisning av gruppuppgift i samband med seminarium.

  Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Anders Fjällhed

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför höstterminen 2023 och är fortfarande giltig för höstterminen 2024.  

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Webbregistrering

  Webbregistrering för HT24 kommer vara öppen mellan 5-13 augusti 2024. Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.

  OBS! Eftersom kursen ingår i ett lärarprogram kan registreringsperioden avvika från institutionens registreringsperiod.


  Tillgodoräknande

  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper.

  Läs mer om:
  Tillgodoräknande.
   


  Svar för vanliga frågor (FAQ)

   

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information:
  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Anders Fjällhed - anders.fjallhed@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  studentexpedition@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida