Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik för yrkeslärare inom VAL -projektet

Studenter i tyst läsesal
Foto: Niklas Björling

Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär. I kursen behandlas hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för elevens lärande och socialisation lyfts fram.

I fokus ställs skolans ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas hur undervisningens organisering kan få konsekvenser för processer av social exkludering och inkludering.

Kursen tar även upp vikten av att i samverkan med vårdnadshavare, lärare och andra yrkesgrupper i och utanför skolan, kunna identifiera och hantera specialpedagogiska behov på såväl individnivå som på skol- och samhällsnivå. Kursen orienterar också om pedagogiska verktyg, vilka kan erbjuda elever olika möjligheter att lära och utvecklas.

 • Kursupplägg

  Kursen organiseras genom nätbaserade och campusförlagda aktiviteter.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbete. I kursen ingår även en verksamhetsförlagd fältuppgift. För information och som arena för utbyte av kunskap och reflektion används en gemensam webbplattform.

  Kursvärdering

  Kursen utvärderas dels muntligt under kursens sista seminarium och dels elektroniskt direkt efter eller i anslutning till kursens slut.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Närvaro vid föreläsningar och seminarier är viktigt men inte obligatorisk.

  Examinationsformer
  Kursen examineras genom dels en muntlig och skriftlig redovisning av uppgift genomförd i grupp utifrån verksamhetsförlagt besök, dels genom en skriftlig individuell uppgift. Den muntliga och skriftliga gruppuppgiften bedöms med betygen godkänd (G) eller underkänd (U). Den skriftliga individuella uppgiften bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F).

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Katrin Lilja Waltå

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för VT21 kommer att vara öppen mellan 4-11 januari 2021. Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information.

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon: 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig: Katrin Lilja Waltå - katrin.lilja-walta@specped.su.se
  Kursadministratör: Jovana Martic - lararprogram@specped.su.se