Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialpedagogik för yrkeslärare inom VAL -projektet

Kursen behandlar skolans uppdrag att arbeta för alla elevers möjligheter till delaktighet och lärande. Under kursen lär du dig om olika funktionsnedsättningar, inklusive neuropsykiatriska svårigheter. Du får också kunskaper om hur du som lärare utifrån elevers behov och förutsättningar kan, tillgodose specialpedagogiska behov i undervisningen i samverkan med andra. Kursen berör även vikten av lärarens bemötande av elever och ansvar att stimulera till elevers utveckling och lärande, i enhetlighet med nationella och internationella styrdokument. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt etiska aspekter.

 • Kursupplägg

  Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär. I kursen behandlas hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för elevens lärande och socialisation lyfts fram.

  I fokus ställs skolans ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas hur undervisningens organisering kan få konsekvenser för processer av social exkludering och inkludering.

  Kursen tar även upp vikten av att i samverkan med vårdnadshavare, lärare och andra yrkesgrupper i och utanför skolan, kunna identifiera och hantera specialpedagogiska behov på såväl individnivå som på skol- och samhällsnivå. Kursen orienterar också om pedagogiska verktyg, vilka kan erbjuda elever olika möjligheter att lära och utvecklas.

  Kursen organiseras genom nätbaserade och campusförlagda aktiviteter.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbete. I kursen ingår även en verksamhetsförlagd fältuppgift. För information och som arena för utbyte av kunskap och reflektion används en gemensam webbplattform.

  Kursvärdering

  Kursen utvärderas dels muntligt under kursens sista seminarium och dels elektroniskt direkt efter eller i anslutning till kursens slut.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Närvaro vid föreläsningar och seminarier är viktigt men inte obligatorisk.

  Examinationsformer
  Kursen examineras genom dels en muntlig och skriftlig redovisning av uppgift genomförd i grupp utifrån verksamhetsförlagt besök, dels genom en skriftlig individuell uppgift. Den muntliga och skriftliga gruppuppgiften bedöms med betygen godkänd (G) eller underkänd (U). Den skriftliga individuella uppgiften bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F).

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Katrin Lilja Waltå

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför höstterminen 2023 och är fortfarande giltig för hösterminen 2024.  

 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för HT24 kommer vara öppen mellan 14-21 augusti 2024.
  Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  OBS! Eftersom kursen ingår i ett lärarprogram kan registreringsperioden avvika från informationen längst upp på sidan.

   

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  På Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

   

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder olika former av riktat pedagogiskt stöd för dig med varaktig funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen. För mer information: Studera med funktionsnedsättning
  Om du har frågor kring särskilt stöd är du välkommen att kontakta studievägledaren vid institutionen. Vänligen se kontaktuppgifter nedan.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Katrin Lilja Waltå - katrin.lilja-walta@specped.su.se

  Utbildningsadministrationen:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministrationen: 
  studentexpedition@specped.su.se 

  Studievägledare:
  Är du i behov av riktat pedagogiskt stöd under din studietid eller vill diskutera studieplanering, kontakta då studievägledare:
  Jenny Nordström Babic - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida