Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot synskada

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupaddidaktisk kompetens i att i olika lärmiljöer stödja lärande hos elever med synnedsättning och blindhet (ifortsättningen används endast begreppet "synnedsättning", och däri inkluderas alla grader av synnedsättning,samt blindhet). Detta syfte motiveras av att specialläraren i sitt yrke ska kunna analysera, bedöma och stödjakunskapsutveckling för elever med synnedsättning, kunna förebygga att hinder och problem uppstår samtkunna utvärdera genomförda undervisningsinsatser.

 • Kursupplägg

  I kursen ingår verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) i form av datainsamlingar och fältstudier.

  Kursen omfattar tre delkurser:

  Delkurs 1: Synnedsättning ur olika perspektiv 7.5
  Delkurs 2: Didaktiska villkor för elever med synnedsättning 15
  Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling 7.5

  Delkurser

  Delkurs 1. Synnedsättning ur olika perspektiv, 7,5 hp:

  • syn och synfunktion,
  • vanliga orsaker till synnedsättning förr och nu,
  • utvecklingsaspekter i relation till olika typer av synnedsättning,
  • synnedsättning med och utan ytterligare funktionsnedsättning, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,
  • samt konsekvenser för lärande och delaktighet,
  • undervisning av elever med synnedsättning ur ett historiskt perspektiv,
  • etiska frågor och rättigheter i samhället för barn med synnedsättning.

  Delkurs 2. Didaktiska villkor för elever med synnedsättning, 15 hp:

  • lärandeteorier och pedagogisk forskning i relation till undervisning av elever med synnedsättning,
  • arbetsmetoder och didaktiska lösningar för att skapa möjligheter till lärande och delaktighet vid olika typer av synnedsättning, med eller utan ytterligare funktionsnedsättning, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,
  • undervisning i att läsa, skriva och räkna,
  • grundläggande punktskrift,
  • IKT och studietekniska verktyg,
  • bilder och bildtolkning,
  • orientering och förflyttning, anpassning av den fysiska miljön,
  • att anpassa och utvärdera individuella insatser,

  Delkurs 3. Bedömning av och för kunskapsutveckling, 7,5 hp:

  • olika diagnostiserings-, observations- och kartläggningsredskap, test och bedömningsmetoder,
  • formativ bedömning som grund för pedagogisk utredning och åtgärdsprogram och som didaktisktanalysunderlag för anpassning och förändring av undervisning på individ- och gruppnivå,
  • bedömning och betygssättning.

  Undervisning

  Undervisningen organiseras genom campusförlagda föreläsningar och litteraturseminarier, skriftligagruppvisa och individuella arbeten, workshops, laborativa övningar, gruppdiskussioner via lärplattform,
  verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) i form av datainsamlingar och fältstudier samt handledning rörandefallstudier.

  För att få godkänt på delkurs 3 krävs närvaro vid obligatoriskt seminarium. Under kursens gång gesstuderande möjlighet att påverka kursens arbetssätt. För mer detaljerad information hänvisas tillkursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Studietakt

  Studietakt, halvfart
  För studier på halvfart (50%) är utbildningen campusförlagd om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar.

  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna. Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplan.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Deltagande i studentarbetslag är obligatoriskt. För att få godkänt på delkurs 3 krävs närvaro vid obligatoriskt seminarium.

  Examinationsformer

  Delkurs 1 examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift och dels genom enindividuell skriftlig examinationsuppgift.
  Delkurs 2 examineras dels genom en fältstudieuppgift genomförd individuellt eller i grupp och dels genom enindividuell skriftlig examination.

  Delkurs 3 examineras dels genom en individuell skriftlig uppgift och dels genom en fältstudierapport utfördsom gruppuppgift. Det senare arbetet redovisas även muntligt.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemalänk VT24

  UQ2SYN: publiceras inom kort

  Schemalänk HT23

  UQ2SYN: Länk till kursens schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

   

  Studieinformation

  • Webbregistrering
   Webbregistreringsperioden för HT23 är öppen mellan 7-13 augusti 2023.
  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvariglärare: Kim de Verdier - kim.deverdier@specped.su.se

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Här hittar du övriga kontaktuppgifter för Specialpedagogiska institutionen.