Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogik i policy och praktik

Vill du få fördjupade kunskaper om delaktighet och lärande utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv? Under kursen får du ta dig an specialpedagogiska frågeställningar kring villkor för delaktighet och lärande.

Utbildning, student
Foto: Niklas Björling

I kursen lär du dig att utifrån specialpedagogiska frågeställningar analytiskt och kritiskt granska villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Du får kunskap om hur policy och specialpedagogiska synsätt påverkar den specialpedagogiska praktiken. Kursens vetenskapliga grund är relevant både i olika former av undervisning och undervisningsrelaterad verksamhet, samt i sammanhang där delaktighet och lärande för alla är centralt. 

Kursen går helt på distans med obligatoriska träffar via Zoom. 

Du kan läsa kursen både som en fristående kurs eller som en del av vår masterexamen i specialpedagogik. Du kan läsa kursen både som en fristående kurs eller som en del av vår masterexamen i specialpedagogik.

För mer information om vår masterexamen i specialpedagogik: 
•    För dig som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen på avancerad nivå, läs mer här.
•    För dig som läser Masterexamen genom fristående kurser, läs mer här.  

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurs 1: Inkludering inom policy och praktik
  Den första delkursen behandlar inkludering som ideologi och som utgångspunkt för policy, såväl på nationell nivå som inom den lokala skolorganisationen. I delkursen får du lära dig om strategier för att empiriskt undersöka inkluderingsfenomen. Genom att förstå spänningsfältet mellan policy och praktik, och kontexter och strategier får du kunskap om hur samarbeten kan stärkas, till exempel mellan skolor, elevhälsa, hälso- och sjukvård samt habilitering.

  Delkurs 2: Specialpedagogiska synsätt och deras betydelse för praktiken.
  Den andra delkursen behandlar den specialpedagogiska praktiken. Delkursen ger dig verktyg för att utifrån en vetenskaplig grund granska den praktiska betydelsen för diagnostik av särskilda behov, både för individen såväl samhället. Utredningar, bedömningar och insatser vad gäller delaktighet och lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå behandlas också i delkursen.

  Delkurs 3: Valbar fördjupning
  Den tredje delkursen utgörs av en undersökning av ett specialpedagogiskt problem. Här ges du möjlighet att fördjupa dig inom ramen för något av de teman tidigare delkurser behandlat. Ämnet för studien väljer du i samråd med delkursens lärare. 
  Vid kursens avslutande examinationsseminarium opponerar du och de andra studenterna på varandras arbeten. För dig som planerar att ta en masterexamen i specialpedagogik kan denna del av kursen utgöra möjlighet till en teoretisk fördjupning som du kan ha användning för i ditt självständiga arbete.

  Kursen ges på halvfart, vilket innebär att du som student förväntas ägna cirka 20 timmar per vecka åt kursen under kursens 20 veckor.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, litteraturstudier, muntliga och skriftliga redovisningar enskilt och i grupp. 

  All undervisning sker på distans genom plattformen Athena och det digitala mötesprogrammet Zoom. 

  Undervisningen kan förekomma på såväl svenska som engelska. 

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart. 

  Examination

  Delkurs 1 och 2 examineras genom en individuell skriftlig uppgift. 
  Delkurs 3 examineras enligt följande: 
  - ett individuellt skriftligt arbete som behandlar det valda fördjupningsområdet.
  - ventilering av det skriftliga arbetet, samt opposition av en annan students självständiga arbete vid examinerande seminarium.

  Datum för examination och omexamination framgår i schemat i TimeEdit.


  Obligatorier

  För kursens undervisningsdagar är deltagande obligatoriskt under hela tillfället. 

  Du kan vara borta vid ett tillfälle per delkurs utan att frånvaro behöver kompenseras. Därefter kan du kompensera frånvaro vid max två tillfällen per delkurs. Frånvaro kan enbart kompenseras under den termin kursen går. 

  Handledning under delkurs 3 är inte obligatorisk, frånvaro vid examinationsseminariet i delkurs 3 måste alltid kompenseras.

  Examinator

  Delkurs 1: Wieland Wermke
  Delkurs 2: Hanna Hau
  Delkurs 3: Wieland Wermke

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Vårterminen 2023
  Webbregistreringen kommer vara öppen mellan 3-9 januari 2023
   

  Distansundervisning på fristående kurser vid Specialpedagogiska institutionen

  Kursen ges helt på distans. Det innebär att vi inte har några fysiska träffar och att du har en stor frihet vad gäller att själv bestämma varifrån du deltar i undervisningen. Undervisning på distans innebär också att du har ansvar för att ordna så att du har tillgång till en fungerande miljö vid undervisningstillfällena, lämplig utrustning och en bra uppkoppling.
  Mer information om att delta i undervisning på distans hittar du här. 
   

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Wieland Wermke - wieland.wermke@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - fristaendekurs@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Elsa Thomas - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida.