Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogik i policy och praktik

Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Den här kursen tar upp specialpedagogiska frågeställningar på alla dessa nivåer. Den ger dig vetenskapligt grundad kunskap som inte bara är relevant i olika former av undervisning och undervisningsrelaterad verksamhet, utan även i alla sammanhang där delaktighet och lärande för alla är centralt.  

Kursen kan läsas både som fristående kurs och som en del av vår masterexamen i specialpedagogik. Den ges på distans och är uppdelad på tre delkurser om 5 hp vardera.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser, för samtliga delkurser sker undervisningen på distans. Under delkurs 1 är undervisningen förlagd till tisdagar kl 9-15 vecka 4-8, under delkurs 2 är undervisningen förlagd till tisdagar kl 9-15 vecka 11-15, under delkurs 3 är undervisningen förlagd till tisdagar vecka 17-21, tiderna för tillfällena under delkurs 3 varierar. Observera att datum och tider för undervisningsdagarna är preliminära och vi reserverar oss för ändringar. Detaljerad information om upplägget av kursträffarna presenteras i anslutning till kursstart. Schema publiceras senast en månad före kursstart.

  Delkurser

  Delkurs 1. Inkludering inom policy och praktik
  Delkurs 1 fokuserar på inkludering inom policy och praktik. Här behandlas till exempel grunden för inkludering som ideologi och som utgångspunkt för policy, såväl på nationell nivå som inom den lokala skolorganisationen. Delkursen behandlar också strategier för att empiriskt undersöka inkluderingsfenomen i spänningsfältet mellan policy och praktik samt kontexter och strategier för att stärka samarbeten mellan till exempel skolor, elevhälsa, hälso- och sjukvård samt habilitering.

  Delkurs 2. Specialpedagogiska synsätt och deras betydelse för praktiken.
  Delkurs 2 behandlar den specialpedagogiska praktiken, med utgångspunkt bland annat i den vetenskapliga grunden och den praktiska betydelsen för diagnostik av särskilda behov både för individen och samhället. Utredningar, bedömningar och insatser vad gäller delaktighet och lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå behandlas också i delkursen.

  Delkurs 3 Valbar fördjupning
  Här ges du möjlighet att fördjupa dig inom ramen för något av de teman tidigare delkurser behandlat. Inom ramen för ett av kursens teman formulerar du en frågeställning utifrån vilken du fördjupar dig i relevant litteratur och skriver ett mindre arbete. Kursen avslutas med ett examinerande seminarium där kursdeltagarna opponerar på varandras arbeten. För dig som planerar att ta en masterexamen i specialpedagogik kan denna del av kursen utgöra möjlighet till en teoretisk fördjupning som du kan ha användning för i ditt självständiga arbete.

  Undervisning

  Delkurs 1 och 2 inleds båda med en vecka för inläsning på egen hand. Under dessa veckor kommer utöver kurslitteraturen också få uppgifter och material som ger dig goda förutsättningar att sätta dig in i ämnet.
  Därefter följer fem veckor med obligatoriska kursträffar 9-15 en dag i veckan (tisdagar, med reservation för ändring). Under kursträffarna kan förinspelat material förekomma som du har möjlighet att ta del av vid annan tidpunkt, därutöver innehåller träffarna lärar- och studentledda seminarier och workshops. I båda fallen bygger undervisningen på deltagarnas aktiva medverkan. I båda delkurserna avslutas undervisningsperioden med ett seminarium där vi gemensamt diskuterar möjliga frågeställningar för ert arbete på delkurs tre. Kursens sista vecka ägnas åt att på egen hand arbeta med kursens individuella skriftliga examinationsuppgift.

  Delkurs 3 inleds med att du arbetar självständigt med din frågeställning för det egna arbetet du formulerar en kort text med din frågeställning, bakgrunden till denna samt ur du planerar att besvara den. I slutet av den första veckan delar du din text med övriga kursdeltagare. Under kursens andra vecka arbetar vi, lärare och studenter, under en dag (preliminärt tisdag 26/4, kl 9-15) gemensamt med alla kursdeltagares utkast.
  De kommande tre veckor jobbar du självständigt med ditt egna arbeten. Kursens lärare finns tillgängliga för handledning tisdagar vecka 19 och 20. Under vecka 21 (prel tisdag kl 9-15) genomförs examinerande seminarier där kursdeltagarna opponerar på varandras arbeten. Efter seminariet har du möjlighet att revidera ditt arbete utifrån de synpunkter du fått och fredagen 3/6 lämnas den slutgiltiga versionen av ditt arbetet in.

  För kursens undervisningsdagar är deltagande obligatoriskt under hela tillfället (9-15). Du kan vara borta vid ett tillfälle per delkurs utan att frånvaro behöver kompenseras. Du kan därefter kompensera frånvaro vid max två tillfällen per delkurs. Frånvaro kan enbart kompenseras under den termin kursen går. Handledning under delkurs 3 är inte obligatorisk, frånvaro vid examinationssemiariet i delkurs 3 måste alltid kompenseras.

  Examination

  Delkurs 1 och 2 examineras genom en individuell skriftlig uppgift. Delkurs 3 examineras genom en mindre uppsats. Mer information om examinationerna ges på lärplattformen Athena vid kursstart.
   

  Examinator

  Delkurs 1: Wieland Wermke
  Delkurs 2: Hanna Hau
  Delkurs 3: Wieland Wermke

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VT2022 UQA001: Länk till kursens Schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Wieland Wermke, wieland.wermke@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - fristaendekurs@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Liselotte Fries - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida.