SVAI: Språk, undervisning och lärande, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar språkets och litteracitetens roll för lärande samt undervisning som gynnar flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling. Härvid beaktas såväl didaktiska frågor som organisation av undervisning för flerspråkiga. I kursen ges en orientering om språkliga dimensioner i skola och utbildning samt dessas betydelse för lärande på ett andraspråk. Vidare diskuteras begreppet tvåspråkighet och flerspråkig användning i klassrummet. I kursen introduceras vidare olika förutsättningar för lärande på ett andraspråk, såsom socioekonomiska faktorer, socialisationsmönster och läs- och skrivsvårigheter. Vidare behandlas multimodalitet och lärande, till exempel multimodalitetens möjliga roll i undervisning för flerspråkiga. Kursen tar även upp centrala frågeställningar om hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling.

Om ämnet: Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett stort och brett ämnesområde. Tonvikten ligger på hur andraspråksinlärning går till och hur inlärningen bäst stöds i undervisningen. Du får kunskaper om hur sociala, psykologiska och individuella faktorer påverkar hur man lär sig språk. Genom att jämföra olika språk med varandra lär du dig om likheter, skillnader och släktskap mellan världens språk och om vad som är specifikt för svenskan. På kurserna tar vi upp funktionella och sociala perspektiv på andraspråksanvändning i tal och skrift. Du lär dig att analysera talspråk och skriftliga textprov och får arbeta med frågor om läs och skrivutveckling i flerspråkigt perspektiv samt bedömning av svenska som andraspråk. I språk och kulturmöten är begrepp som identitet, tillhörighet och etnicitet viktiga, och du lär dig att relatera dessa begrepp till inlärningssituationer. OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i svenska som andraspråk är värdefulla inom alla yrkesområden som har med människor att göra. För lärare med kompetens i svenska som andraspråk är arbetsmarknaden bred. Du får möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar och med helt olika bakgrund inom bland annat grund och gymnasieskolan, Komvux och SFI.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för språkdidaktik