Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Skolans och yrkesutbildningens historia

Motsvarar kursen Skolans och yrkesutbildningens historia - kurs inom VAL projektet (YP011U), 5 hp

Kursen behandlar skola och utbildning i ett samhällsperspektiv. Kursen innehåller såväl ett historiskt som ett samtidsperspektiv på skolans organisation och styrning och på de normer och värderingar som präglat och präglar synen på skolans samhällsuppdrag.

I kursen behandlas fyra teman:

  • skolformernas historia
  • yrkesutbildningens historia,
  • professionshistoria inom det egna området
  • statlig styrning och läroplansteori

Skolformernas historia behandlar den svenska skolans historiska framväxt, med tonvikt på 1800-och 1900-talet. Traditioner inom läroverk, flickskola och folkskola behandlas i relation till grundskola och gymnasieskola. Särskild tonvikt läggs vid yrkesutbildningens historia. Temat professionshistoria berör yrkesläraryrkets framväxt, synen på professionellt kunnande och hur yrkesläraryrket präglats av olika föreställningar kring uppfostran och undervisning. Statlig styrning av utbildningar i nutid lyfts fram genom aktuella propositioner och utredningstexter som rör yrkesutbildning. Kursen utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv.