Läs mer: Beslut om tillgodoräkning kan överklagas.

Pdf-formulären går att fylla i på skärmen

The pdf forms can be filled in on the screen

Det går att tabba mellan fälten i formulären.

 1. Öppna pdf-formuläret.
 2. (Arkiv >) Spara som … (för att kunna fylla i på skärmen).
 3. Fyll i (och spara).
 4. Skriv ut.
 5. Skriv under.
 6. Lämna/skicka in (adress, se formuläret).
 You may tab between the fields in the forms.
 1. Open the pdf form.
 2. (Archive>) Save as … (to be able to fill it in on the screen).
 3. Fill it in (and save).
 4. Print.
 5. Sign.
 6. Leave/send it in (for address, see the form).

Bilingualism

Credit transfer for Bilingualism/Centre for research in Bilingualism (2454 Kb)

Lärarutbildningarna

Tillgodoräknande Lärarutbildningarna i svenska och svenska som andraspråk (494 Kb)

Svenska och Nordiska språk

Tillgodoräknande för Svenska och Nordiska språk (994 Kb)

Svenska som andraspråk

Se Svenska som andraspråk: Tillgodoräknande

Svenska som främmande språk

Tillgodoräknande Svenska som främmande språk (606 Kb)

Tolkning och Översättning

Tillgodoräknande för Tolkning/Översättning/TÖI (439 Kb)

Tillgodoräknande av delkurser inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Tvåspråkighet

Tillgodoräknande för tvåspråkighet/Centrum för tvåspråkighetsforskning (402 Kb)