Stockholms universitet

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra.

Ämnesbeskrivning

En viktig del av utbildningen i ämnet handlar om ditt sätt att se på processer och företeelser omkring dig, att du ska kunna analysera, tolka och förändra samt ha en mångsidig bild av din omvärld. Det handlar även om hur du ser på dig själv och din plats i samhället och världen. Vi vill att du ska kunna reflektera och ifrågasätta med en etisk självmedvetenhet i centrum.

Rent konkret ger studier i företagsekonomi dig kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar, deras roll i samhället och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Du får lära dig hur man leder, organiserar, marknadsför, redovisar, finansierar och kommunicerar i företag och organisationer. Du får även kunskap om strategier för utvecklande av verksamheter och analys av företag och organisationer. De frågor som behandlas är användbara inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer.

Vi på Företagsekonomiska institutionen har en bred definition av ämnet och försöker ständigt utmana rådande idéer och bredda vårt utbud av utbildningar. Vi erbjuder bland annat program inom reklam och PR samt företagsekonomi med statsvetenskap eller språk. Allt för att du som student ska vara väl förberedd för arbete på en marknad i ständig förändring som kräver flexibilitet, kreativitet och bred kunskap.

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i ämnet företagsekonomi ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad, inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Vanliga yrken för företagsekonomer är: marknadsförare, ekonomichef, personalchef, försäljningschef, revisor, controller, finansanalytiker, konsult och egen företagare.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i företagsekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen vid Företagsekonomiska institutionen läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

SBS forskning sorterar under fyra autonoma sektioner: Management, Redovisning, Marknadsföring och Finansiering.

Managementsektionen utgörs av drygt 20 forskare och är en av de största och forskningsmässigt mest framstående i Sverige. Managementforskning behandlar övergripande frågor om hur makten utövas i samhället i stort och mer specifikt i olika företag, organisationer, sammanslutningar och sociala rörelser. Managementsektionens forskning har en stor bredd och täcker områden som Human Resource Managent, Entreprenörskap, Socialt entreprenörskap, Hälso- och livsstilsstyrning, Projekt- och teambaserad styrning, Formeringen av eliter och deras inflytande i företag, organisationer och samhället m.m.

Redovisningssektionen utgörs av drygt 20 forskare inom forskningsområdena Redovisning och Operations management. Redovisningssektionen är en av de största enheterna inom redovisningsforskningen i Sverige. Redovisning är centralt för finansiell planering och uppföljning i alla typer av organisationer. Det är ett grundläggande verktyg för att bidra till ekonomisk och annan transparens i samhället. Operation management är centralt för designen och kontrollen av produktionsprocesser av varor och tjänster. Det är ett grundläggande verktyg för att bidra till ekonomisk effektivitet i företag och organisationer. Redovisningssektionen på SBS bedriver forskning inom områdena finansiell redovisning, styrning av offentlig sektor, revision och ekonomi- respektive verksamhetsstyrning och operations management.

Marknadsföringssektionen utgörs av drygt 20 forskare som bedriver forskning om strategisk marknadsföring såväl mellan företag och konsumenter som mellan olika företag, om konsumentbeteende och konsumtionskultur, samt om företags- och marknadskommunikation. Sektionen tar fasta på att vi är lokaliserade i Stockholm, med den närhet till organisationer och företag som det innebär, samtidigt som vi också ser till att placera oss i en global kontext. Som en följd av detta ser vi till att samarbeta flitigt, såväl med andra discipliner som med forskare i andra länder, och strävar efter att skapa en stimulerande global miljö där vi kan ägna oss åt utbildning och forskning av högsta kvalitet inom området marknadsföring såväl som inom delområdet reklam och PR.

Finanssektionen utgörs av omkring 20 forskare och doktorander och är därmed en av de större forskningsenheterna i Sverige inom finansforskningen. Forskningen täcker en majoritet av finansforskningens huvudområden. I synnerhet har finanssektionens forskning fokuserat på risk management och derivat, corporate governance och finansiella marknaders mikrostruktur.

Läs mer om forskning på Företagsekonomiska institutionen