Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lämplighetsprov

Har du ansökt om lärarlegitimation och fått ett avslagsbeslut från Skolverket med hänvisning till att kompensera brister från tidigare utbildning genom lämplighetsprov? Då är du välkommen att ansöka om en prövning vid Stockholms universitet.

Två kvinnor sitter på en bänk och diskuterar.
Foto: VH-studio, Mostphotos

 

 

Ett lämplighetsprov innebär att du får möjlighet att visa att du besitter de kunskaper och färdigheter som krävs för en svensk lärarexamen men som Skolverket bedömt saknas i din utländska lärarexamen.

Hur går lämplighetsprovet till?

Det sker alltid en separat prövning för varje område Skolverket bedömer ska kompenseras. Det innebär att du kan behöva göra flera prövningar. En prövning består i sin tur ofta av flera olika delar. Det kan exempelvis bestå av ett skriftligt kunskapsprov, ett muntligt prov och ett arbetsplatsbesök. Proven utformas oftast individuellt efter Skolverkets beslut samt vilka meriter du som sökande har med dig.

 

Lämplighetsprovet riktar sig till dig som har en lärarexamen från ett EU eller EES-land och därmed omfattas av yrkeskvalifikationsdirektivets regler om kompensationsåtgärder  (yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG).

En kompensationsåtgärd kan vara

 • En anpassningsperiod, som innebär tjänstgöring i adekvat skolform under minst ett läsår på halvtid
 • Högskolestudier
 • Lämplighetsprov, som innebär en prövning av dina kunskaper och färdigheter genom ett eller flera prov

Stockholms universitet arrangerar lämplighetsprovet på uppdrag av samt med stöd och medel från Skolverket. Stockholms universitet utfärdar ett intyg över godkänt/ej godkänt lämplighetsprov. Ett godkänt resultat ska ge behörighet i den prövade delen.

 

Kriterier vid bedömning av prövningen är relaterade till de krav som ställs på lärare enligt examensordningen för svensk lärarexamen. Syftet med prövningen är att du ska kunna synliggöra de kunskaper och färdigheter som krävs för en svensk lärarexamen men som Skolverket bedömt saknas i din utländska lärarexamen. Det innebär att det är enklare för dig att klara prövningen om du har relevant erfarenhet från svensk förskola/skola.

Dokument som styr utfallet av bedömningen:

 • SKOLFS 2016:12, anger i bilaga 2 vilka nationella krav som finns på förskollärare, grundlärare samt ämneslärare
 • Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation
 • Examensordning för förskollärare, grundlärare samt ämneslärare (se bilaga 2 till högskoleförordning, 1993:100), och läroplanen för förskollärare, grundlärare samt ämneslärare
 

Du ansöker med ansökningblanketten.

Ansökningsblankett Lämplighetsprov (162 Kb)

Bifoga även följande dokument:

 • Fullständigt beslut om kompensationsåtgärd till Lämplighetsprovet från Skolverket
 • Intyg över kunskaper i svenska (Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/ TISUS eller motsvarande (alternativt Svenska B om kursen examinerats före den 30 juli 2013).
 • Examensbevis på utländsk lärarexamen - på originalspråk, samt översatt till svenska eller engelska inklusive kursutdrag- en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
 • Tjänstgöringsintyg- om du har/har haft anställning inom skola eller förskola i Sverige.
 
 1. Du skickar din ansökan med relevanta bilagor till llp@su.se
 2. Samordningen för lämplighetsprovet går igenom din ansökan och kontaktar dig med bekräftelse om mottagen ansökan och begär eventuell komplettering. Du kan i samband med det eventuellt uppmanas fylla i ett självskattningsformulär.
 3. Samordningen kontaktar berörd institution för att planera upplägg för den prövning/de prövningar som är aktuella.
 4. Prövningen/prövningarna genomförs och bedöms av ämnesföreträdare.
 5. Samordningen för lämplighetsprovet utfärdar ett intyg över godkänt/ej godkänt resultat och skickar till dig.

En prövning ska ske inom sex månader från det att ansökan inkommit. Blir du inte godkänd har du rätt att få göra om prövningen vid ytterligare ett tillfälle. Du kan få viss återkoppling på din prövning men proven är sekretessbelagda och kan inte lämnas ut.

Vill du istället för lämplighetsprov kompensera bristerna genom kompletterande studier, kan du ansöka till Utländska lärares vidareutbildning, ULV.

Läs om Utländska lärares vidareutbildning, ULV

 

Läs igenom litteraturlistan så ser du hur du kan förbereda dig. 

Litteraturlista Lämplighetsprov HT22 (255 Kb)

 

 

Kontakt

E-post: llp@su.se

På denna sida