Stockholms universitet logo, länk till startsida

Såhär ansöker du om Erasmuspraktik utomlands

Här får du veta hur du ska gå till väga för att ansöka om Erasmuspraktikstipendium. Observera att din stipendieansökan måste komma in senast sex veckor innan planerad praktikstart.

 

Studenter får genomföra utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och organisationens regelverk och rekommendationer.

EU-kommissionen har beslutat att inget stipendium kommer att utgå till deltagare för den virtuella delen av mobiliteten. 

  • Fysisk mobilitet = studenten är på plats i värdlandet, antingen vid lärosätet/praktikorganisationen eller bedriver sina utbytesstudier/praktik helt eller delvis på distans (online).
  • Virtuell/distansmobilitet = mobiliteten sker online från Sverige eller annat land som inte är värdlandet (det vill säga sker ej i värdlandet).

För mobiliteter med startdatum innan 31 december 2021: 

Enligt EU:s regelverk beviljas Erasmusstipendium enbart för fysisk mobilitet. Det är dock möjligt för studenter att starta sin mobilitet virtuellt för att sedan låta den övergå till fysisk mobilitet vid ett senare tillfälle, om/när situationen så tillåter. Den sammanlagda mobilitetsperioden, både fysisk och eventuellt distans, ska omfatta minst 60 mobilitetsdagar.

För mobiliteter med startdatum efter 1 januari 2022: 

Om du deltar i en Erasmuspraktik med startdatum efter 1 januari 2022 måste den fysiska mobilitetsdelen uppgå till minst 60 dagar och upp till 360 dagar. Till den fysiska mobilitetsperioden kan en virtuell mobilitetsperiod läggas till.

Dagar du läser/praktiserar på distans från Sverige eller ett annat land är inte stipendiegrundande. 

Studenten måste i online-ansökan ange vilka perioder inom utbytet som avser fysisk och/eller virtuell mobilitet (start- och slutdatum). Om informationen om virtuell mobilitet kommer efter det att studenten fått sin första utbetalning kan det hända att hen blir återbetalningsskyldig om stipendiebeloppet efter en justering blir mindre än det hen redan fått. I så fall måste hen betala tillbaka mellanskillnaden.

Om UD avråder från resor till värdlandet behöver praktiken godkännas av prefekt. 

 

1. Hitta en praktikplats

Du letar själv upp en lämplig praktikplats enligt kriterierna. Håll gärna löpande kontakt med utbyteskoordinatorn vid din institution under processen. I vissa fall kan institutionerna tipsa om var du kan leta. Du kan även kika på:

Annonser som inkommit centralt till Stockholms universitet

Annonser som inkommit till Universitets- och högskolerådet

Organisationen Erasmus Student Network har en webbplats som fungerar som en plattform för organisationer som erbjuder praktikplats och för studenter som söker plats. 

Läs mer på ErasmusIntern.org

När du hittat och blivit erbjuden en praktikplats som uppfyller kriterierna och du uppfyller behörighetskraven ska du vända dig till en utbyteskoordinator på din heminstitution för en bedömning av praktiken.

 

2. Gör en praktikplan (Learning Agreement)

Om institutionen anser att de på akademisk grund kan godkänna villkoren för praktiken och att du uppfyller programvillkoren ska alla tre parter (du, institutionen och praktikvärden) upprätta en praktikplan genom att fylla i och underteckna dokumentet Learning Agreement for Traineeship:

Guidelines Learning Agreement for Traineeships (557 Kb)

Ditt ifyllda och signerade Learning Agreement for Traineeship ska du sedan lämna in i stipendieansökan.

 

3. Stipendieansökan

När du fått din praktik godkänd av institutionen, fyllt i ett Learning Agreement och uppfyller samtliga villkor för Erasmuspraktik kan du söka ett stipendium. Kontakta erasmusutbyte@su.se för att få tillgång till ansökningsformuläret. 

Observera att stipendieansökan måste komma in senast sex veckor innan praktikstart. Stipendium beviljas inte för praktik som redan påbörjats. Ansökningar tas emot mellan 1 augusti – 31 maj. 
På grund av semesterledigheter tar vi inte emot några ansökningar under sommaren. Var därför ute i extra god tid om du ämnar ansöka om Erasmusstipendium för praktik som påbörjas i juli/augusti/september respektive januari/februari.

Om du får ett positivt besked efter att du skickat in din ansökan kommer du att få information om nästa steg. Den avslutande delen innebär bland annat att du ska:

  • göra ett språktest
  • teckna ett stipendiekontrakt 

Samtliga steg måste vara slutförda innan du påbörjar din praktik och det är därför viktigt att du håller deadline.

 

Kontakt

Vid frågor om Erasmus+ praktik:

Kontakta internationella utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Om du har frågor kring Erasmus+ stipendium:

Kontakta Erasmus+ teamet vid Studentavdelningen: erasmusutbyte@su.se

På denna sida