Stockholms universitet

Forskningsprojekt Att komma vidare. Unga på introduktionsprogram och stödet för att finna framtidsvägar

Vilket stöd får unga idag för att bli behöriga till gymnasiet? Hur kan möjligheterna till utbildning och arbete för elever utan fullständiga grundskolebetyg öka? Detta är några av huvudfrågorna som forskarna söker svar på i detta projekt.

Elever i klassrum.
FOTO: HANS CHRISTIANSSON

Att förbättra stödet för unga som väljer utbildning och yrke är en viktig politisk fråga. Unga som saknar gymnasiebehörighet hänvisas idag till introduktionsprogram (IM), men övergången till gymnasieutbildning, och i förlängningen arbetslivet, kan dock för många unga vara svårt och kräver rätt form av stödinsatser. Forskarna i projektet har undersökt det stöd unga får idag, men även vilka de unga är och hur de ser på framtiden och sina möjligheter. Något som framkommit under projektets gång är att de lokala skillnaderna är stora, båda vad gäller andelen unga som går på IM och det stöd unga får.

Projektet bygger på en enkätundersökning bland studie- och yrkesvägledare samt rektorer med ansvar för introduktionsprogrammen i drygt 100 kommuner samt fördjupningsstudier i ett mindre antal kommuner och skolor. Intervjuer har gjorts med elever i årskurs nio och på gymnasieskolans introduktionsprogram, med skolpersonal samt kommunala företrädare som känner till lokalsamhället och strategier och insatser för utbildning och ungas etablering. Olika typer av kommuner i och utanför storstadsregionerna ingår i projektet.

Projektbeskrivning

Detta är ett fyraårigt projekt som syftar till:

  • att öka kunskaperna om de unga på gymnasieskolans introduktionsprogram, om ungdomarnas aspirationer, och hur dessa formas av lokalsamhällets resurser och villkor,
  • att fördjupa kunskaperna om de lokala institutionernas, särskilt skolans, åtgärder (t ex undervisning, vägledning, praktik) för att underlätta den unges övergång till reguljär gymnasieutbildning och etablering i arbets- och vuxenliv,
  • att utmynna i förslag till hur möjligheterna till utbildning och arbete för elever utan fullständiga grundskolebetyg kan öka.

Huvudansvarig för projektet är Umeå universitet. Länk till huvudsidan för projektet.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Lisbeth Lundahl

Professor

Umeå Universitet

Medlemmar

Åsa Sundelin

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Åsa Sundelin 2022

Nyheter