Stockholms universitet

Forskningsprojekt Brukarmedverkan och innovation för en personcentrerad socialtjänst

Projektets syfte är att öka kunskapen om hur personcentrering, brukarmedverkan och delat beslutsfattande kan främjas i socialtjänstens stöd till unga, till personer med psykiska funktionsnedsättningar samt till äldre.

I Socialtjänstens praktik betonas behovet av en personcentrering där klientens delaktighet och inflytande tillgodoses. Trots detta, är den vetenskapliga kunskapen begränsad om hur dessa mål kan realiseras och dess effekter. Personcentrerad socialtjänst utmanar traditionella omsorgskulturer som beskrivs som problemfokuserade och ojämlika, och förordar istället partnerskap, brukarmedverkan och ett delat beslutsfattande (DBF). Socialtjänstens strukturer och de professionellas förhållningssätt påverkar förmågan att utöva en personcentrerad socialtjänst och den maktutjämning som en personcentrerad socialtjänst förutsätter.

Projektbeskrivning

Föreliggande projektet syftar till att öka kunskapen om hur personcentrering, brukarmedverkan och delat beslutsfattande kan främjas i socialtjänstens stöd till unga, till personer med psykiska funktionsnedsättningar samt till äldre. Projektet utvecklar genom deltagande design, och studerar betydelsen av ett beslutsstöd i planering och beslut om insatser, avseende delaktighet, personcentrering, livskvalitet och personals uppskattning av klientens beslutsförmåga. Den primära hypotesen är att klienter och personal som använder beslutsstödet upplever ökad delaktighet, samt att klienten upplever mindre beslutskonflikt vid beslutsfattande. Den sekundära hypotesen är att brukarna upplever en ökad personcentrering och förbättrad livskvalitet i jämförelse med kontrollgruppen samt att personals tilltro till klientens beslutskapacitet ökar.

Kvalitativa intervjuer kommer att undersöka klienters och personals upplevelse av partnerskap i planering och beslutsprocesser och en analys av reell brukarmedverkan genomföras i dokumenterad planering och beslut. En fördjupad vetenskaplig kunskap om verktyg för att arbeta strategiskt med delaktighet, kan bidra till att fler klienter känner inflytande över och beredskap att engagera sig i en reell personcentrerad socialtjänst; ett partnerskap som kan leda till jämlikhet och förbättrad livskvalitet.

Publikationer inom ramen för projektet:

Amanda Jones, Ola Knutsson & Ulla-Karin Schön (2021) Coordinated individual care planning and shared decision making: staff perspectives within the comorbidity field of practice, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2021.2016649

Knutsson, O & Schön, U-K (2020) Co-creating a Process of User Involvement and Shared Decision-Making in Coordinated Care Planning with Users and Caregivers in Social Services, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1812270
 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Ulla-Karin Schön

Professor

Institutionen för socialt arbete
Ulla-Karin Schön

Medlemmar

Kristina Bromark

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Kristina Bromark. Foto: Sören Andersson.

Sara Erlandsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Sara Erlandsson. Foto: Björn Dalin

Amanda Jones

Doktorand

Högskolan Dalarna

Ola Knutsson

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Picture of Ola Knutsson

Ylva Spånberger Weitz

Södertörns högskola
Ylva Spånberger Weitz. Foto: Rickard Kilhlström