Stockholms universitet

Forskningsprojekt Globala institutioners legitimitet - LegGov

LegGov är ett sexårigt forskningsprogram med deltagare från Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds och Stockholms universitet samt Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Programmet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Legitimiteten hos globala politiska institutioner har utvecklats till en central fråga i världspolitiken. Medan legitimitet krävs för att globala institutioner framgångsrikt ska kunna bekämpa problem, tyder utvecklingen sedan 1990-talet på att dessa institutioner i ökad utsträckning ifrågasätts. Syftet med detta forskningsprogram är att undersöka legitimitetens dynamik i globala institutioner: varför, hur och med vilka konsekvenser vinner, upprätthåller och förlorar globala politiska institutioner sin legitimitet?

Tre teman

Programmet fokuserar på tre teman: källor till legitimitet, legitimerings- och delegitimeringsstrategier, och konsekvenser av legitimitet. Programmet är nydanande i tre bemärkelser. (1)Medan existerande forskning om legitimitet företrädesvis har varit normativ, utvecklar programmet en sociologisk ansats med fokus på aktörers uppfattningar om legitimitet. (2) Programmet undersöker legitimitetsuppfattningar hos en bred uppsättning samhällsaktörer, istället för den traditionella fokuseringen på stater. (3) Programmet har en ambitiös och nydanande komparativ ansats, som kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder, medan existerande forskning främst består av enskilda fallstudier. Programmet förenar tre internationellt framstående svenska forskargrupper med framgångsrikt tidigare samarbete och utomordentliga internationella nätverk.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Publikationer

Nyheter