Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

REMATH: Researching Practice-Based Mathematics Teacher Education

Lärarutbildningen ska förbereda studenterna för yrkesuppdraget i skolan, men målsättningen är också att den ska vara forskningsbaserad. En del i den målsättningen är att studenterna under sin utbildning ska möta lärare som själva är aktiva forskare. Studenterna är också i behov av verktyg för att fortsätta utvecklas under sitt yrkesliv samt för att utveckla verksamheten och undervisningen. I det sammanhanget behöver studenterna kunna tillämpa forskning för egen och verksamhetens utveckling.

En forskningsbaserad lärarutbildning kräver, förutom ett forskningsbaserat innehåll, lärarutbildares tillgång till och medverkan i forskning som både utvecklar lärarutbildningen och lärarstudenters lärande. Förhållandet mellan teori och praktik kan ses som kärnan i läraryrket där läraren förväntas lösa praktiska problem utifrån sin teoretiska kunskap. Lärarutbildningen har blivit mer akademisk och det är av stor vikt att teori och praktik hänger ihop. För att kunna omfatta denna bredd med hög kvalitet krävs en utbildningsmiljö där praktik och högskolekurser, i vilka forskning inkluderas, utgör ett sammanhang genom hela lärarutbildningen. De verksamhetsförlagda delarna i lärarutbildningen är av stor betydelse, men all kunskap lärare behöver kan inte erhållas genom lektionsobservationer eller genom att öva på att undervisa. Inte minst för att lärare varken i sin praktik eller när de pratar om densamma tydliggör alla olika aspekter som ligger bakom de beslut som fattas i praktiken. Det finns därför också ett stort behov av att kritiskt granska vad som bäst kan läras i verksamhetsförlagd respektive högskoleförlagd utbildning.


Fokus för forskarskolan är följande:

  1. Vad karaktäriserar dagens matematiklärarutbildning i Sverige och utomlands? Särskilt avseende läggs på hur studenterna erbjuds möjligheter att engagera sig i den specifika praktiken, hur den representeras och hur olika delar av praktiken synliggörs.
  2. Alternativ till dagens matematiklärarutbildning; hur matematiklärarstudenternas kunskap och förmåga utvecklas under lärarutbildningen; och hur teori och praktik samspelar i det avseendet.
  3. Hur lärarutbildningen kan synliggöra matematiklärares val, kring inkludering av elever med olika bakgrund och förutsättningar, för alla lärarstudenter.

Forskarskolans målsättning är att bidra till (a) utveckling av forskningsbaserad kunskap om lärarutbildning, (b) att ge vägledning för organiseringen av matematiklärarutbildning, (c) utveckling av vårt nationella forskarsamhälle samt utveckling av vetenskaplig kompetens vid flera lärosäten.
Forskarskolan kommer att omfatta nio doktorander, med placering vid fyra lärosäten, som under fem år kommer att ägna sig åt sitt avhandlingsarbete, doktorandkurser och undervisning i matematiklärarutbildning. Deltagande lärosäten är Stockholms Universitet, Högskolan Kristianstad, Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna.

Forskarskolan kan kopplas till det VR-finansierade projektet TRACE: Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken vid Stockholms Universitet, och till projektet Lärarkandidaters utveckling till matematiklärare i åk 4-6 vid Högskolan Kristianstad. Det kommer också att kopplas kunskaper och erfarenheter från det VR-finansierade projektet Vad ska en matematiklärare kunna? Diskurser om matematiklärarkunskap på lärarutbildningen, vid Mälardalens Högskola. Nya forskningsprojekt kring matematiklärarutbildning kommer att utvecklas kring de medverkande doktoranderna inom deras olika forskarmiljöer.

Mer information på projektets engelska sida