Stockholms universitet

Forskningsprojekt Risk och resiliens (RISE)

Risk och resiliens: Vägar till (o)hälsa bland kvinnor och män med erfarenheter av ogynnsamma uppväxtvillkor (RISE)

Familjens levnadsvillkor är av stor betydelse för barns hälsa. Att växa upp under ogynnsamma omständigheter i hemmet kan skapa en sårbarhet som ökar riskerna för psykisk och fysisk ohälsa. Dessa risker tenderar att kvarstå och gradvis öka över hela livet och bidrar således till att upprätthålla och förstärka hälsoojämlikhet.

Projektbeskrivning

Ett betydande antal av de barn som upplever ogynnsamma uppväxtvillkor kopplade till familjen klarar sig emellertid relativt bra senare i livet. Trots att ökad kunskap om vad som gör dessa barn ’resilienta’ skulle kunna användas för att forma olika typer av insatser, har forskningen kring detta hittills varit begränsad.

Det nyligen uppdaterade datamaterialet Stockholm Birth Cohort Multigenerational Study (SBC Multigen), vilket följer en kohort av 14,608 män och kvinnor prospektivt från födelsen upp till pensionsålder (1953-2018), erbjuder en unik möjlighet att fördjupa förståelsen av de sätt genom vilka risk- och resiliensprocesser kan länka samma ogynnsamma uppväxtvillkor med hälsoutfall över livsförloppet.

Till att börja med kommer vi att undersöka hur ogynnsamma uppväxtvillkor är kopplade till risken för sjukdom och dödlighet över vuxenlivet, i termer av reproduktiv ohälsa, öppenvård, slutenvård, sjukskrivning, förtidspension och för tidig död. Tack vare framväxten av statistiska modeller för livsförloppsdata kan vi här ta hänsyn till mer komplexa mönster gällande hälsoutfall. Vidare kommer vi att studera en rad potentiella skyddsfaktorer med ursprung i kontexter utanför familjen, såsom skolan.

Utvecklingen av metoder för att särskilja statistiska effekter gör det möjligt att utröna i vilken utsträckning dessa faktorer medierar (förklarar) och/eller modererar (påverkar) sambandet mellan ogynnsamma uppväxtvillkor och hälsa i vuxenlivet. Utöver detta kommer ett genusperspektiv systematiskt att anläggas genom hela projektet. Sammantaget kan resultaten från det här projektet vägleda politiska åtgärder med syftet att reducera hälsoojämlikhet.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Ylva Brännström Almquist

Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Ylva B Almquist

Medlemmar

Lars Brännström

Professor

Institutionen för socialt arbete
LB

Hilma Forsman

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Hilma Forsman. Foto: Rickard Kihlström

Karl Gauffin

Universitetslektor/Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Karl Gauffin

Anders Hjern

Gästforskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Anders Hjern

Sol Juarez

Universitetslektor, Docent

Institutionen för folkhälsovetenskap
SOL JUAREZ

Bo Vinnerljung

Professor emeritus

Institutionen för socialt arbete
Bo Vinnerljung. Foto: Eva Dalin

Publikationer