Stockholms universitet

Forskningsprojekt Svensk sexualundervisning 1882-2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv

Projektet Svensk sexualundervisning 1882-2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv har beviljats 4,2 miljoner från VR. Forskare med i projektet är professor Anne-Li Lindgren och universitetslektor Sara Backman Prytz. Projektet kommer att pågå i fyra år.

Historisk sexualundervisning i ett klassrum. Foto: Hernried, Karl Heinz, Nordiska Museet.
Historisk sexualundervisning i ett klassrum. Foto: Hernried, Karl Heinz, Nordiska Museet.

Att det svenska skolsystemet varit och är inkluderande, exkluderande, sorterat och har kategoriserat elever och föräldrar beroende på klass, genus, ålder, etnicitet, begåvning och handikapp är belagt i tidigare forskning. Vad som inte visats tidigare är hur normer om sexualitet fungerat sorterande och kategoriserande – inkluderande och exkluderande – i skolans verksamhet och som en del av hur skolan ska skapa en ideal medborgare.

Projektbeskrivning

Projektet vill undersöka hur normer om sexualitet skapats, återskapats, förhandlats och förskjutits i relation till skolsystemets förändringar via sexualundervisningen. Med skolsystemets förändringar avses den variation av skolformer som funnits från den allmänna skolpliktens genomförande (1882), inom parallellskolesystemet (-1962), enhetsskolan och en gemensam grundskola (1962), via Friskolereformen (1992) och den senaste Skollagen (2010).

Projektet närstuderar sexualundervisningen i alla de olika skolformer som funnits för att se vilka som genomförde undervisningen (olika professionella och/eller sexualupplysare) och vilka läromedel som användes (tryckta och mediala) och hur de skapade normer om sexualitet i relation till var i skolsystemet de använts (exv. flickskola, pojkskola, nomadskola, särskola, religiös friskola, profilskola).

En viktig del av projektet är att samla material från lokala skolarkiv, tillsammans med material relaterade till statliga utredningar och läromedel (tryckta och medierade). I projektet undersöks således hur policynivån har relaterat till det lokala och vice versa, det vill säga hur, om och på vilket sätt politisk styrning fått genomslag i undervisningen. Analyserna är frågestyrda och till det teoretiska ramverket hör barndoms- och genusperspektiv i ett historiskt perspektiv. Det handlar om hur normer skapats i och via sexualundervisning, samt hur och på vilket sätt internationella influenser påverkat svensk sexualundervisning och normer om sexualitet.

Frågor som projektet söker svar på är:

  1. Hur har sexualundervisningen presenterats på politisk- och policynivå; vem har förordats som bäst lämpad att utföra sexualundervisning?
  2. Vilka normer om sexualitet har förmedlats via olika läromedel och hur har frågor om genus, klass, ålder, etnicitet, religion, sexuell identitet och funktionsvariation hanterats över tid?
  3. Hur har undervisningen organiserats lokalt och vilka läromedel har använts i olika skolformer; vilken undervisning har genomförts för pojkar och flickor i olika skolformer och vilka utförde själva undervisningen (lärare, läkare, inbjudna sexualupplysare från exempelvis RFSU, filmer, radio- och teveprogram, internet)?
  4. Hur har internationella influenser påverkat den svenska sexualundervisningen?

Projektet är 4-årigt och kräver omfattande datainsamling i lokala, regionala och nationella arkiv och det har en tydlig karaktär av grundforskning. Detta är till stora delar hittills outforskad terräng.

Slutår är 2014 för att inkludera Skolverkets senast producerade stödmaterial i ämnet. Det är viktigt att ge ett svenskt kunskapsbidrag om skolans sexualundervisning, eftersom den blev obligatorium unikt tidigt i ett internationellt perspektiv (1955). Intressant nog har det satt lite spår i forskningen.

Projektet förväntas ge kunskap om och förståelse för hur medborgarskap förmedlats och förhandlats i intersektionen mellan sexualitet och barndom via skolans sexualundervisning sedan skolpliktens införande år 1882 till nutid. Med tanke på den nya diskrimineringslag som beslutades 2017, är det angeläget att få fram mer kunskap om sexualitetsnormer och hur de fungerat och fungerar. Häri finns en tydlig samhällsrelevans. Projektet innebär ett kunskapstillskott till såväl nationell som internationell forskning om sexualundervisning i skolan.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Anne-Li Lindgren

Professor

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Bild på Anne-Li Lindgren

Medlemmar

Magdalena Hulth

Doktorand

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Magdalena Hulth. Foto: Niklas Björling. Stockholms universitet

Helena Bergström

Universitetslektor

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Helena Bergström. Photo: Niklas Björling.

David Cardell

Universitetslektor

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
David Cardell, photo

Hanna Sveen

Utbildningsledare, gruppledare

Områdeskansliet för humanvetenskap

Anna Westberg Broström

Prefekt

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Foto

Josefin Englund

Högskolelektor

Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, GIH

Publikationer

Nyheter

Mer om projektet

Konferensaktiviteter:

Lindgren, A.-L., deltar i: UnSeR - nätverksmöte utbildningsvetenskapligt nätverk för sexualitet och relationer.

Lindgren, A.-L., deltar i nätverket: Global Childhoods. Theme: SEXA

Konferens key-note: Lindgren, A.-L. Hundred years of school sex education: Age, gender and sexuality, Barn Anniversary, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway. Key-note.

Lindgren, A.-L., & Backman Prytz, S. History of state school sex education in Sweden (20th & 21st Centuries). What is the problem?, European Social Science History Conference 2023 (ESSHC), April 12-15, 2023, Gothenburg University, Sweden. Network: Education and Childhood. Konferens program.

Lindgren, A.-L. “Age as key in state school sexual politics: Statistical data promoting moderation or sexual liberation in the 1970s”. NEHC2022: The 8th Nordic Education History Conference. Aalborg University, Denmark. May 25-27, 2022.

Backman Prytz, S. ”Fostran av mödrar – sexualundervisningens samhällsuppdrag vid flickskolor i början av 1900-talet”. NEHC2022: The 8th Nordic Education History Conference. Aalborg University, May 25-27 2022.

Backman Prytz, S. Preformed Panel Organizer: "Scandinavian Sex Education – ideal, actors and content". ISCHE 42: International Standing Conference for the History of Education. Örebro University, 14-25 June 2021 (2020).

Lindgren, A.-L., & Backman Prytz, S. “Becoming social by talking about sexuality: Effects of the schoolification of state sexual politics in Sweden in the 1940s”. ISCHE 42: International Standing Conference for the History of Education. Örebro University, 14-25 June 2021 (2020).