Samarbeten

 

Vill du veta mer om vad vi gör är du välkommen att kontakta institutionen och vår samordnare. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

 

Institutionen för pedagogik och didaktik samverkar med olika kommuner och skolor i Sverige när det gäller kompetensutveckling, fortbildning och uppdragsutbildning för både lärare, rektorer och annan skolpersonal.

Institutionen kan erbjuda kommuner och skolor olika kurser med inriktning på bland annat mentorskap, pedagogiskt ledarskap och professionella samtal.

För att kompetensutveckla rektorer finns Rektorsprogrammet, en befattningsutbildning för rektorer, biträdande rektorer samt kurser inom fortbildning för rektorer. För blivande rektorer finns kursen rekryteringsutbildning för blivande rektorer. Våra utbildningar inom rektrosutbildning ges på uppdarag av Skolverket. Läs mer på Rektorsutbildnings-sajten:

Rektorsutbildning

Vill du veta mer om vad vi gör är du välkommen att kontakta institutionen och vår samordnare. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

 

Institutionen för pedagogik och didaktik samarbetar kring olika utbildningar både inom Stockholms universitet och med andra universitet och högskolor i Sverige. Det gäller både kurser och program. Samarbetet gör att vi kan erbjuda våra studenter möjlighet till både bredd och djup i vårt utbildningsutbud.

Vi samarbetar också med olika universitet runt om i världen.

Våra samarbetsländer

För närvarande samarbetar vi med följande partnerländer; Australien, Cypern, Grekland, Indien, Island, Kina, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och USA.

Samarbetet gäller student- och lärarutbyte men också för administrativ personal. Det sker inom Erasmus-programmet, Linneus Palme eller inom något av våra bilaterala avtal med universitet utanför Europa.

 

Alumnnätverket

Om du läser eller har läst vid Stockholms universitet är du en av våra alumner och kan bli medlem i vårt alumnnätverk. Detta ger dig möjlighet att hålla kontakt med universitetet och tidigare kursare samt fylla på med ny kunskap.  

Alumngrupper knutna till institutionen

Vid institutionen finns följande alumngrupper som är knutna till våra utbildningar:

  • Lärare
  • Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning
  • Montessoripedagogik
  • PAO-programmet
  • Rektorsutbildning
  • Studie- och yrkesvägledare

Grupperna anordnar olika träffar och bjuder in till olika föreläsningar och seminarier.

Gå med i nätverket

Alumner från Stockholms universitet finns över hela världen, men framför allt finns de i kvar i Stockholmsområdet. Genom att gå med i alumnnätverket är det enkelt att skapa kontakter med andra alumner och hålla fortsatt kontakt med Stockholms universitet.

Här hittar du information om verksamheten, kalendarium, olika alumnprofiler och information om t.ex. karriär-/kompetensutveckling.

Alumn - Stockholms universitet

Som medlem får du bland annat:

  • inbjudningar till träffar, föreläsningar och seminarier
  • möjlighet att presentera dig och din kompetens i vår alumnportal
  • universitetets digitala nyhetsbrev 11 ggr/år
 

Nationellt FoU-center Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett regeringsuppdrag som leds av Skolverket. Det syftar till att möta bristande kunskapsresultat i skolan, måluppfyllelse i förskola och förskoleklass, kvalitet och likvärdighet.

Nationellt FoU-center Samverkan för bästa skola, vid Stockholms universitet, leder och samordnar sju lärosätens gemensamma FoU-stöd till Skolverket och medverkande huvudmän.

Nationellt FoU-center Samverkan för bästa skola

Barn i en skolkorridor
Foto: Katja Kircher / Mostphotos
 

Nationellt FoU-nätverk för skolverksamheter med stora utmaningar

Nätverket är att forskningssamarbete  särskilt inriktat mot huvudmän, skolor och förskolor med stora utmaningar. Syftet är att ta fram ny kunskap som ska bidra till att förverkliga ambitionen om alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning.

I samarbetet ingår Stockholms universitet, Högskolan Dalarna, Karlstad universitet, Malmö universitet och Mittuniversitetet. 

Nationellt FoU-nätverk för skolverksamheter med stora utmaningar

Bildcollage med medverkande lärosätens logotyper-

 

 

Kontakt

Studierektor för uppdragsutbildning

Ställföreträdande prefekt, studierektor för uppdragsutbildning

Utbildningschef Rektorsprogrammet

 

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola

På denna sida