Profiles

Eva Samuelsson

Eva Samuelsson

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-16 17 54
E-post eva.samuelsson@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 643
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Eva Samuelsson är fil. doktor i socialt arbete. Hon forskar om alkohol-, narkotika- och spelproblem och i huvudsak organisering av vård för sådana problem. Eva har tidigare arbetat som socionom inom socialtjänsten och beroendevården och som forskningsledare på FoU Södertörn. Just nu arbetar Eva med sitt postdoc-projekt om hjälpsökande vid spelproblem.

Undervisning

Eva undervisar på Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet och i andra sammanhang om bland annat brukarinflytande, alkohol-, narkotika- och spelproblem, organisering av missbruks- och beroendevård och motiverande samtal (MI). 

Forskning

Just nu arbetar Eva med sitt postdoc-projekt Hjälpsökandets dilemman – om behov och erfarenheter av samt hinder för kontakt med vården vid spel- och alkoholproblemProjektet är finansierat av Forte och pågår under 2018 till 2019. Projektet är en del av Institutionen för folkhälsovetenskaps forskningsprogram REGAPS (Responding to and Reducing Gambling Problems Studies) – Möta utmaningar och minska spelproblem: Hjälpsökande, bedömningsinstrument, samsjuklighet och effekter av policy. 

Tillsammans med kollegor på Institutionen för folkhälsovetenskap forskar Eva även i ett projekt för att förstå ungdomars minskande alkoholvanor.

Eva disputerade i februari 2015 med avhandlingen Use or misuse? Practitioners’ perceptions of substance use and treatment som handlar om hur personal i den svenska missbruks- och beroendevården uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion, dess allvarlighet, möjligheten till självläkning och behov av olika former av behandling (läs mer om projektet här). 

Eva har tidigare arbetat inom ett forskningsprojekt om förändring av spelvanor och spelproblem tillsammans med Kristina Sundqvist och Jenny Cisneros Örnberg på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Tidigare har Eva även forskat tillsammans med Jessica Storbjörk och Irja Christophs i projektet Individens ställning i missbruks- och beroendevården – en studie av brukarinflytande i praktiken om hur personer med alkohol- och narkotikaproblem får möjlighet att påverka den vård de erbjuds.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2018. Eva Samuelsson, Kristina Sundqvist, Binde Per. Addiction Research and Theory

  Background: Gambling participation and problems change over time and are influenced by a variety of individual and contextual factors. However, gambling research has only to a small extent studied gamblers’ own perceptions of transitions in and out of problem gambling.

  Method: Qualitative telephone interviews were made with 40 gamblers who had repeatedly participated in the Swelogs Swedish Longitudinal Gambling Study. The framework approach was used for analyses, resulting in a multiple-linkage typology.

  Results: Our analyses revealed four configurations of gambling: (a) stable low frequency with no or minor harm, (b) decreasing high frequency with occasional harm, (c) fluctuating with moderate harm, and (d) increasing high frequency with substantial harm. Natural recovery and return to previous levels of gambling intensity were common. Change occurred either gradually, as a result of adjustment to altered personal circumstances, or drastically as a consequence of determined decisions to change. Personal and contextual factors such as psychological well-being, supportive relationships, and meaningful leisure activities played a part in overcoming harmful gambling and keeping gambling on a non-problematic level. Gambling advertising was commonly perceived as aggressive and triggering.

  Conclusions: The experience of harm is highly subjective, which should be taken into account when developing preventive measures. Considering the fluid character of gambling problems, help and support should be easily accessible and diversified. To repeatedly be interviewed about gambling and its consequences can contribute to increased reflection on, and awareness of, one’s own behaviours and the societal impacts of gambling.

 • 2018. David Forsström, Eva Samuelsson.

  Den 1 januari 2018 genomfördes lagändringar som innebar ett förtydligat ansvar för socialtjänsten samt hälso-och sjukvården att förebygga, motverka och bistå individer med insatser vid spelmissbruk. Syftet med föreliggande studie var att undersöka utbudet av stöd och behandling vid spelproblem innan lagändringen trädde i kraft. En sammanställning av befintliga uppgifter från Folkhälsomyndigheten och Stödlinjen gjordes. Intervjuer genomfördes med sexton nyckelpersoner inom spelbehandlingsfältet från kommuner, landsting, myndigheter och frivilligorganisationer. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Preliminära resultat presenterades för en grupp behandlare för att validera och få kommentarer. Undersökningen visade att stödet för personer med spelproblem varierar i landet och är fragmentariskt. På vissa orter finns behandling att tillgå, men dagens behandlingsutbud bygger på enskilda behandlare som har ett specialintresse för målgruppen. Det är ofta bara en till två behandlare i en organisation som arbetar med målgruppen vilket skapar en sårbarhet. Få personer utbildas på övergripande nivå och om en behandlare slutar ersätts sällan personen. Den behandling som erbjuds är huvudsakligen kognitiv beteendeterapi. Det finns behov av att utveckla mer specifika och integrerade behandlingsalternativ till olika målgrupper. Frivilligorganisationer fyller en viktig funktion genom att erbjuda stöd som komplement till behandling eller som alternativ och när behandling inte finns tillgänglig. Det huvudsakliga resultatet är att kommuner och landsting är dåligt rustade för att möta att målgruppen. Resurser och kompetens saknas på många håll för att tillhandahålla stöd och behandling som kan hjälpa hjälpsökande att komma ur ett problemspelande. Mer satsning på utbildning och screening föreslås som sätt att åtgärda bristerna. Även om utvecklingsarbete påbörjats innebär lagändringarna en stor utmaning för kommuner och landsting för att få till fungerande samverkan för att tillmötesgå spelares och deras anhörigas behov. En uppföljning av föreliggande studie planeras under 2019/2020 för att kartlägga hur behandlingsutbudet har utvecklats efter att lagändringen trädde i kraft.

 • 2018. Jessica Storbjörk, Eva Samuelsson. Socialtjänstmarknaden, 85-115

  Kapitlet behandlar brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården och diskuterar den potentiella konflikten mellan denna företeelse och New Public Management (NPM). Kapitlet diskuterar hur företeelser som ofta förknippas med NPM (t.ex. upphandling och ramavtal, valfrihet, prestationsbaserade ersättningssystem) inverkar på handlingsutrymme och vårdbeslut utifrån personalens och brukarnas utsagor, liksom hur klienter och patienter ser på sina möjlighetertill inflytande i en NPM-inspirerad vård.

 • 2016. Jessica Storbjörk (et al.).

  Demands for service user involvement has a long history in the general health and welfare sectors in Sweden, but user involvement has been lagging behind as concerns substance abuse treatment. “The position of the service user in substance treatment: A study of user involvement in practice” therefore sought to analyze perceptions of user involvement and the extent to which alcohol and drug users in this treatment sector can influence the choice of intervention in their own case. The study included both the perspectives of the service users and their professional service providers. The relationship between user involvement, satisfaction, and outcomes were explored, as well as potential differences in perceptions and experiences between various service user groups and service providers. The study applied a qualitative research approach by interviewing 36 service users and 23 service providers (pairs of service users and providers), and following them up three months later.

  The primary goal of the present technical report was to provide a quantitative exploration of research participant characteristics, user involvement and treatment satisfaction by different groups, including outcomes. The report uses tabular formats as well as several summaries of interview accounts. The report also outlines our theoretical point of departure and detailed information concerning the research methods and methodological considerations.

  [A Swedish summary is available in the report]

 • 2015. Eva Samuelsson, Lisa Wallander. Addiction Research and Theory 23 (6), 469-480

  The aim of the study was to analyze addiction care staff (N=447) perceptions of needs for psychosocial and medical treatment, and possibilities for self-change in relation to fictitious cases. By means of a factorial survey and multilevel analysis, the importance of user, respondent and work characteristics were estimated, with a particular focus on the comparison between healthcare staff and social services staff. Healthcare staff were more skeptical than social services staff towards self-change and assessed the need for medical treatment to be greater. Despite the ongoing medicalisation of Swedish addiction care, psychosocial interventions were still seen as a central part of treatment by both groups. The importance of user characteristics for the assessments was surprisingly similar across the two groups of staff, suggesting that staff perceptions are analogous to the governing images of substance use and treatment needs that prevail in society.

 • 2015. Eva Samuelsson. Contemporary Drug Problems 42 (3), 188-208

  Men’s and women’s drinking tend to elicit different societal reactions, which may be attributed to different perceptions of masculinity and femininity. This study analyzes addiction care practitioners’ constructions of substance use and treatment needs in relation to gender. Data were collected by means of six focus group interviews with 30 addiction care practitioners. An interpretative repertoire of difference emerged, whereby women were constructed as being different from men in psychological, social, and biological respects. The practitioners related to gender in addiction care as an ideological dilemma resulting from the contradictory ideals of on the one hand treating everybody equally and on the other giving special attention to what is regarded as women’s needs. Reflections emerged regarding the need to be aware of one’s own stereotyped assumptions, and also to be attentive toward men’s specific problems, thus constituting a reflective repertoire. In order to avoid potentially stereotyped treatment, the application of a gender-sensitive approach should acknowledge the variety of ways in which femininity and masculinity may be performed.

 • Avhandling (Dok) Use or Misuse?
  2015. Eva Samuelsson (et al.).

  The aim of this thesis has been to study boundary-making in addiction care practitioner’s perceptions of substance use and treatment. The four papers are based on three data collections in Swedish outpatient addiction care: a) a survey conducted in 2006 (n=655), b) a factorial survey using randomly constructed vignettes conducted in 2011 (n=474), and c) a focus group interview study from 2013 (n=30) with a sample of the respondents from the factorial survey.

  The analyses show that practitioners tend to draw boundaries between various forms of substance use, with alcohol use being perceived as a less severe problem than narcotics use and requiring less extensive treatment measures. There are also partially varying perceptions in different parts of addiction care. By comparison with social services staff, regional healthcare staff generally see a greater need for treatment, recommend medical treatment to a greater extent, and display less confidence in the possibility of handling problematic use without professional treatment. Despite an ongoing medicalization at the policy level, psychosocial treatment interventions appear to have legitimacy in both regional healthcare and social services settings.

  Boundary-making processes are also found in relation to the specific user’s age, family situation, socio-economic status and in some cases gender, with young women’s drinking being seen as more severe than young men’s drinking for example. The boundary-making between different substance users may be interpreted as a sign of an approach based on a professional consideration of the person’s socially exposed situation, which might require more comprehensive support. At the same time, it may be an expression of a stereotyped approach, involving a normative evaluation of women’s behaviour as being more deviant than men’s, thereby having a limiting effect on the conduct norms that regulate women’s behaviour and making the problems of men invisible. To avoid disparities in addiction care delivery, it is of major importance that practitioners are given room to reflect upon the assumptions and values that underlie the assessments they make in practice. Combining a factorial survey with focus group interviews is proposed as one means of facilitating this type of reflection. 

 • 2014. Eva Samuelsson, Lisa Wallander. Addiction Research and Theory 22 (4), 348-360

  The aim of this study was to examine the influence of user, staff and work unit characteristics on addiction care practitioners’ assessments of the severity of alcohol and drug use. A factorial survey was conducted among 489 social workers, therapists, nurses, doctors and executives from 77 addiction care units in the three largest Swedish counties. Staff assessed the severity of 10 fictive scenarios, vignettes (n = 4724), describing persons with varying social characteristics who were users of alcohol, cannabis or cocaine. The effects of user, respondent and work-unit variables on the practitioners’ severity assessments were estimated using multilevel regression analysis. The results show that perceived severity was influenced not only by the substance, the frequency and character of the negative consequences of the use, but also by the age, socio-economic status and family situation of the user. Women, older respondents and respondents with a medical education rather than a social work education were on average more inclined to assess the vignettes as being more severe. Analyses of various interactions revealed that practitioners viewed the drinking of young men as being less severe than that of young women. Doctors saw women's use as more problematic than men's, irrespective of the context. To conclude, alcohol and drug consumption is judged by different norms, depending on various characteristics of the users, of the practitioners and also of their workplaces. To avoid potential negative consequences of the application of such varying standards in addiction care, more individual reflection and workgroup discussion are needed.

 • 2013. Eva Samuelsson, Jan Blomqvist, Irja Christophs.

  AIMS - The objective of the study was to explore perceptions of different addictions among Swedish addiction care personnel. DATA - A survey was conducted with 655 addiction care professionals in the social services, health care and criminal care in Stockholm County. Respondents were asked to rate the severity of nine addictions as societal problems, the individual risk to getting addicted, the possibilities for self-change and the perceived significance of professional treatment in finding a solution. RESULTS - The images of addiction proved to vary greatly according to its object. At one end of the spectrum were addictions to hard drugs, which were judged to be very dangerous to society, highly addictive and very hard to quit. At the other end of the spectrum were smoking and snuff use, which were seen more as bad habits than real addictions. Some consistent differences were detected between respondents from different parts of the treatment system. The most obvious was a somewhat greater belief in self-change among social services personnel, a greater overall change pessimism among professionals in the criminal care system and a somewhat higher risk perception and stronger emphasis on the necessity of treatment among medical staff. CONCLUSION - Professionals’ views in this area largely coincide with the official governing images displayed in the media, and with lay peoples’ convictions.

Visa alla publikationer av Eva Samuelsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 26 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa