Profiles

Eva Samuelsson

Eva Samuelsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-16 17 54
E-post eva.samuelsson@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 643
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är fil. doktor i socialt arbete och forskar om problem med substanser och spel om pengar – i huvudsak kring organisering av stöd och behandling för sådana problem. Tidigare har jag arbetat som socionom inom socialtjänsten och beroendevården. Just nu bedriver jag ett postdoc-projekt om hjälpsökande vid spelproblem.

Undervisning

Jag undervisar på Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet och i andra sammanhang om bland annat brukarinflytande, alkohol-, narkotika- och spelproblem, organisering av missbruks- och beroendevård och motiverande samtal (MI). 

Forskning

Postdoc-projektet Hjälpsökandets dilemman – om behov och erfarenheter av samt hinder för kontakt med vården vid spel- och alkoholproblem är finansierat av Forte och pågår under 2018 och 2019. Projektet är en del av Institutionen för folkhälsovetenskaps forskningsprogram REGAPS (Responding to and Reducing Gambling Problems Studies) – Möta utmaningar och minska spelproblem: Hjälpsökande, bedömningsinstrument, samsjuklighet och effekter av policy. 

Tillsammans med kollegor på Institutionen för folkhälsovetenskap genomför jag intervjuer i ett projekt för att förstå ungdomars minskande alkoholvanor.

På Institutionen för socialt arbete bedriver vi forskningsprojektet Rätt beslut i rätt tid som handlar om hur personer som genomgår eller tidigare har genomgått behandling för alkohol-, spel- eller opiatmissbruk hanterar sug och återfall samt hur befintliga program för återfallsprevention möter de hjälpbehov som finns för att hindra återfall.

Jag disputerade i februari 2015 med avhandlingen Use or misuse? Addiction care practitioners’ perceptions of substance use and treatment som handlar om hur personal i den svenska missbruks- och beroendevården uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion, dess allvarlighet, möjligheten till självläkning och behov av olika former av behandling (läs mer om projektet här). 

Tidigare har jag arbetat inom ett forskningsprojekt om förändring av spelvanor och spelproblem tillsammans med Kristina Sundqvist och Jenny Cisneros Örnberg på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Tidigare har jag även forskat tillsammans med Jessica Storbjörk och Irja Christophs i projektet Individens ställning i missbruks- och beroendevården – en studie av brukarinflytande i praktiken om hur personer med alkohol- och narkotikaproblem får möjlighet att påverka den vård de erbjuds.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2020. Jukka Törrönen (et al.). Journal of Youth Studies

  Research shows that young people’s online practices have become a continuous, seamless and routine part of their physical and social worlds. Studies report contradictory findings on whether social media promotes intoxication-driven drinking cultures among young people or diminishes their alcohol consumption. By applying actor-network theory, our starting point is that the effects of social media depend on what kinds of concerns mediate its use. Social media alone cannot make young people drink more or less but influences their drinking in relation to specific attachments that we call here ‘assemblages’. The data consist of individual interviews among girls (n = 32) and boys (n = 24) between 15 and 19 years old from Sweden, covering topics such as alcohol use, social media habits and leisure time activities. The paper maps the variety of assemblages that mediate young people’s online practices and analyzes how young people’s drinking-related social media assemblages increase, decrease or exclude their alcohol consumption. The analysis shows that social media-related attachments seem to reduce our interviewees’ use of alcohol by providing competing activities, by transforming their drinking under the public eye, by reorganizing their party rituals to be less oriented towards drinking and by facilitating parents’ monitoring of their drinking situations.

 • 2019. Eva Samuelsson, Peter Wennberg, Kristina Sundqvist. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 36 (2), 140-160

  The Problem Gambling Severity Index (PGSI) is a screening instrument frequently used to identify risk and problem gambling. Even though the PGSI has good psychometric properties, it still produces a large proportion of misclassifications. Aims: To explore possible reasons for misclassifications in problem gambling level by analysing previously classified moderate-risk gamblers’ answers to the PGSI items, in relation to their own current and past gambling behaviours. Methods: Semi-structured telephone interviews were conducted with 19 participants reporting no negative consequences from gambling. They were asked the PGSI questions within an eight-year time frame (2008 to 2016). Ambiguous answers to PGSI items were subject to content analysis. Results: Several answers to the PGSI items contained ambiguities and misinterpretations, making it difficult to assess to what extent their answers actually indicated any problematic gambling over time. The item about feelings of guilt generated accounts rather reflecting self-recrimination over wasting money or regretting gambling as a meaningless or immoral activity. The item concerning critique involved mild interpretations such as being ridiculed for buying lottery tickets or getting comments for being boring. Similar accounts were given by the participants irrespective of initial endorsement of the items. Other possible reasons for misclassifications were related to recall bias, language difficulties, selective memory, and a tendency to answer one part of the question without taking the whole question into account. Conclusions: Answers to the PGSI can contain a variety of meanings based on the respondents’ subjective interpretations. Reports of lower levels of harm in the population should thus be interpreted with caution. In clinical settings it is important to combine use of screening instruments with interviews, to be able to better understand gamblers’ perceptions of the gambling behaviour and its negative consequences.

 • 2019. Jukka Törrönen (et al.).

  Recent surveys have found a strong decrease in alcohol consumption among young people and this trend has been identified in European countries, Australia and North America. Previous research suggests that the decline in alcohol consumption may be explained by changes in parenting style, increased use of social media, changes in gender identities or a health and fitness trend. We use qualitative interviews with drinking and non-drinking young people from Sweden (N=49) to explore in what way and in what kinds of contexts these explanations may hold true and how they alone or together may explain declining alcohol consumption among young people. By using the pragmatist approach, we pay attention to what kinds of concerns, habits, practices, situations and meanings our interviewees relate to adolescents' low alcohol consumption or decline in drinking. By analyzing these matters, we aim to specify the social mechanisms that have reduced adolescents' drinking. Our paper discovers social mechanisms similar to previous studies but also a few that have previously been overlooked. We proposethattheculturalpositionofdrinkingmayhavechangedamongyoungpeoplesothatdrinkinghaslostits unquestioned symbolic power as a rite of passage into adulthood. There is less peer pressure to drink and more room for competing activities. This opening of a homogeneous drinking culture to the acceptance of differences may function as a social mechanism that increases the success of other social mechanisms to reduce adolescents' drinking. Furthermore, the results of the paper suggest a hypothesis of the early maturation of young people as more individualized, responsible, reflective, and adult-like actors than in earlier generations. Overall, the paper provides hypotheses for future quantitative studies to examine the prevalence and distribution of the identified social mechanisms, as well as recommends directions for developing effective interventions to support young people's healthy lifestyle choices

 • 2019. Eva Samuelsson, Sundqvist Kristina.

  Överdrivet spelande om pengar kan få ekonomiska, känslomässiga och sociala konsekvenser i olika grad. Hur spelare själva upplever bekymren är centralt för huruvida de kommer att försöka förändra sina spelvanor. Men vad är det egentligen vi fångar när vi mäter problemspelande i befolkningen? Vi har undersökt hur spelare som tidigare bedömts ha ett problemspelande tolkar frågorna som användes vid just denna bedömning.

 • 2018. Johanna K. Loy (et al.). SUCHT 64 (5-6), 259-272

  Background: There is evidence for low rates of help-seeking among problem gamblers. Identifying reasons for and barriers to seeking help is essential for improving help supply and gamblers’ treatment utilisation. The present study examines treatment utilisation of problem or pathological gamblers and reviews the evidence related to motives for and barriers to seeking help. Methods: The databases Medline, PsycInfo, and PubMed were searched for English-, Swedish- and German-language studies published between 2000 and 2017. Furthermore relevant references of included studies were analysed. Results: After exclusion of non-relevant publications 34 journal articles and seven reports covering the prevalence of help-seeking among gamblers or self-reported reasons for/barriers to help-seeking were maintained. The proportion of problem gamblers seeking help was less than 10 % in most studies. Problem severity was found positively associated with treatment attendance. Financial issues, negative emotions and crises were identified as main motives for seeking treatment. Main barriers to seeking treatment were shame, problem denial and lack of treatment availability. The results were similar across the examined studies. Conclusion: Low rates of treatment utilisation by problem gamblers strongly indicate that treatment providers and the society should strive to eliminate structural barriers that hinder gamblers to seek help. To better match problem gamblers´ needs, low-threshold early intervention, increasing knowledge of treatment options and efforts to reduce stigmatisation are important strategies to enhance access to help offers.

 • 2018. Eva Samuelsson, Kristina Sundqvist, Binde Per. Addiction Research and Theory

  Background: Gambling participation and problems change over time and are influenced by a variety of individual and contextual factors. However, gambling research has only to a small extent studied gamblers’ own perceptions of transitions in and out of problem gambling.

  Method: Qualitative telephone interviews were made with 40 gamblers who had repeatedly participated in the Swelogs Swedish Longitudinal Gambling Study. The framework approach was used for analyses, resulting in a multiple-linkage typology.

  Results: Our analyses revealed four configurations of gambling: (a) stable low frequency with no or minor harm, (b) decreasing high frequency with occasional harm, (c) fluctuating with moderate harm, and (d) increasing high frequency with substantial harm. Natural recovery and return to previous levels of gambling intensity were common. Change occurred either gradually, as a result of adjustment to altered personal circumstances, or drastically as a consequence of determined decisions to change. Personal and contextual factors such as psychological well-being, supportive relationships, and meaningful leisure activities played a part in overcoming harmful gambling and keeping gambling on a non-problematic level. Gambling advertising was commonly perceived as aggressive and triggering.

  Conclusions: The experience of harm is highly subjective, which should be taken into account when developing preventive measures. Considering the fluid character of gambling problems, help and support should be easily accessible and diversified. To repeatedly be interviewed about gambling and its consequences can contribute to increased reflection on, and awareness of, one’s own behaviours and the societal impacts of gambling.

 • 2018. David Forsström, Eva Samuelsson.

  Den 1 januari 2018 genomfördes lagändringar som innebar ett förtydligat ansvar för socialtjänsten samt hälso-och sjukvården att förebygga, motverka och bistå individer med insatser vid spelmissbruk. Syftet med föreliggande studie var att undersöka utbudet av stöd och behandling vid spelproblem innan lagändringen trädde i kraft. En sammanställning av befintliga uppgifter från Folkhälsomyndigheten och Stödlinjen gjordes. Intervjuer genomfördes med sexton nyckelpersoner inom spelbehandlingsfältet från kommuner, landsting, myndigheter och frivilligorganisationer. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Preliminära resultat presenterades för en grupp behandlare för att validera och få kommentarer. Undersökningen visade att stödet för personer med spelproblem varierar i landet och är fragmentariskt. På vissa orter finns behandling att tillgå, men dagens behandlingsutbud bygger på enskilda behandlare som har ett specialintresse för målgruppen. Det är ofta bara en till två behandlare i en organisation som arbetar med målgruppen vilket skapar en sårbarhet. Få personer utbildas på övergripande nivå och om en behandlare slutar ersätts sällan personen. Den behandling som erbjuds är huvudsakligen kognitiv beteendeterapi. Det finns behov av att utveckla mer specifika och integrerade behandlingsalternativ till olika målgrupper. Frivilligorganisationer fyller en viktig funktion genom att erbjuda stöd som komplement till behandling eller som alternativ och när behandling inte finns tillgänglig. Det huvudsakliga resultatet är att kommuner och landsting är dåligt rustade för att möta att målgruppen. Resurser och kompetens saknas på många håll för att tillhandahålla stöd och behandling som kan hjälpa hjälpsökande att komma ur ett problemspelande. Mer satsning på utbildning och screening föreslås som sätt att åtgärda bristerna. Även om utvecklingsarbete påbörjats innebär lagändringarna en stor utmaning för kommuner och landsting för att få till fungerande samverkan för att tillmötesgå spelares och deras anhörigas behov. En uppföljning av föreliggande studie planeras under 2019/2020 för att kartlägga hur behandlingsutbudet har utvecklats efter att lagändringen trädde i kraft.

 • 2018. Jessica Storbjörk, Eva Samuelsson. Socialtjänstmarknaden, 85-115

  Kapitlet behandlar brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården och diskuterar den potentiella konflikten mellan denna företeelse och New Public Management (NPM). Kapitlet diskuterar hur företeelser som ofta förknippas med NPM (t.ex. upphandling och ramavtal, valfrihet, prestationsbaserade ersättningssystem) inverkar på handlingsutrymme och vårdbeslut utifrån personalens och brukarnas utsagor, liksom hur klienter och patienter ser på sina möjlighetertill inflytande i en NPM-inspirerad vård.

 • 2016. Jessica Storbjörk (et al.).

  Demands for service user involvement has a long history in the general health and welfare sectors in Sweden, but user involvement has been lagging behind as concerns substance abuse treatment. “The position of the service user in substance treatment: A study of user involvement in practice” therefore sought to analyze perceptions of user involvement and the extent to which alcohol and drug users in this treatment sector can influence the choice of intervention in their own case. The study included both the perspectives of the service users and their professional service providers. The relationship between user involvement, satisfaction, and outcomes were explored, as well as potential differences in perceptions and experiences between various service user groups and service providers. The study applied a qualitative research approach by interviewing 36 service users and 23 service providers (pairs of service users and providers), and following them up three months later.

  The primary goal of the present technical report was to provide a quantitative exploration of research participant characteristics, user involvement and treatment satisfaction by different groups, including outcomes. The report uses tabular formats as well as several summaries of interview accounts. The report also outlines our theoretical point of departure and detailed information concerning the research methods and methodological considerations.

  [A Swedish summary is available in the report]

 • 2015. Eva Samuelsson, Lisa Wallander. Addiction Research and Theory 23 (6), 469-480

  The aim of the study was to analyze addiction care staff (N=447) perceptions of needs for psychosocial and medical treatment, and possibilities for self-change in relation to fictitious cases. By means of a factorial survey and multilevel analysis, the importance of user, respondent and work characteristics were estimated, with a particular focus on the comparison between healthcare staff and social services staff. Healthcare staff were more skeptical than social services staff towards self-change and assessed the need for medical treatment to be greater. Despite the ongoing medicalisation of Swedish addiction care, psychosocial interventions were still seen as a central part of treatment by both groups. The importance of user characteristics for the assessments was surprisingly similar across the two groups of staff, suggesting that staff perceptions are analogous to the governing images of substance use and treatment needs that prevail in society.

 • 2015. Eva Samuelsson. Contemporary Drug Problems 42 (3), 188-208

  Men’s and women’s drinking tend to elicit different societal reactions, which may be attributed to different perceptions of masculinity and femininity. This study analyzes addiction care practitioners’ constructions of substance use and treatment needs in relation to gender. Data were collected by means of six focus group interviews with 30 addiction care practitioners. An interpretative repertoire of difference emerged, whereby women were constructed as being different from men in psychological, social, and biological respects. The practitioners related to gender in addiction care as an ideological dilemma resulting from the contradictory ideals of on the one hand treating everybody equally and on the other giving special attention to what is regarded as women’s needs. Reflections emerged regarding the need to be aware of one’s own stereotyped assumptions, and also to be attentive toward men’s specific problems, thus constituting a reflective repertoire. In order to avoid potentially stereotyped treatment, the application of a gender-sensitive approach should acknowledge the variety of ways in which femininity and masculinity may be performed.

 • Avhandling (Dok) Use or Misuse?
  2015. Eva Samuelsson (et al.).

  The aim of this thesis has been to study boundary-making in addiction care practitioner’s perceptions of substance use and treatment. The four papers are based on three data collections in Swedish outpatient addiction care: a) a survey conducted in 2006 (n=655), b) a factorial survey using randomly constructed vignettes conducted in 2011 (n=474), and c) a focus group interview study from 2013 (n=30) with a sample of the respondents from the factorial survey.

  The analyses show that practitioners tend to draw boundaries between various forms of substance use, with alcohol use being perceived as a less severe problem than narcotics use and requiring less extensive treatment measures. There are also partially varying perceptions in different parts of addiction care. By comparison with social services staff, regional healthcare staff generally see a greater need for treatment, recommend medical treatment to a greater extent, and display less confidence in the possibility of handling problematic use without professional treatment. Despite an ongoing medicalization at the policy level, psychosocial treatment interventions appear to have legitimacy in both regional healthcare and social services settings.

  Boundary-making processes are also found in relation to the specific user’s age, family situation, socio-economic status and in some cases gender, with young women’s drinking being seen as more severe than young men’s drinking for example. The boundary-making between different substance users may be interpreted as a sign of an approach based on a professional consideration of the person’s socially exposed situation, which might require more comprehensive support. At the same time, it may be an expression of a stereotyped approach, involving a normative evaluation of women’s behaviour as being more deviant than men’s, thereby having a limiting effect on the conduct norms that regulate women’s behaviour and making the problems of men invisible. To avoid disparities in addiction care delivery, it is of major importance that practitioners are given room to reflect upon the assumptions and values that underlie the assessments they make in practice. Combining a factorial survey with focus group interviews is proposed as one means of facilitating this type of reflection. 

 • 2014. Eva Samuelsson, Lisa Wallander. Addiction Research and Theory 22 (4), 348-360

  The aim of this study was to examine the influence of user, staff and work unit characteristics on addiction care practitioners’ assessments of the severity of alcohol and drug use. A factorial survey was conducted among 489 social workers, therapists, nurses, doctors and executives from 77 addiction care units in the three largest Swedish counties. Staff assessed the severity of 10 fictive scenarios, vignettes (n = 4724), describing persons with varying social characteristics who were users of alcohol, cannabis or cocaine. The effects of user, respondent and work-unit variables on the practitioners’ severity assessments were estimated using multilevel regression analysis. The results show that perceived severity was influenced not only by the substance, the frequency and character of the negative consequences of the use, but also by the age, socio-economic status and family situation of the user. Women, older respondents and respondents with a medical education rather than a social work education were on average more inclined to assess the vignettes as being more severe. Analyses of various interactions revealed that practitioners viewed the drinking of young men as being less severe than that of young women. Doctors saw women's use as more problematic than men's, irrespective of the context. To conclude, alcohol and drug consumption is judged by different norms, depending on various characteristics of the users, of the practitioners and also of their workplaces. To avoid potential negative consequences of the application of such varying standards in addiction care, more individual reflection and workgroup discussion are needed.

 • 2013. Eva Samuelsson, Jan Blomqvist, Irja Christophs.

  AIMS - The objective of the study was to explore perceptions of different addictions among Swedish addiction care personnel. DATA - A survey was conducted with 655 addiction care professionals in the social services, health care and criminal care in Stockholm County. Respondents were asked to rate the severity of nine addictions as societal problems, the individual risk to getting addicted, the possibilities for self-change and the perceived significance of professional treatment in finding a solution. RESULTS - The images of addiction proved to vary greatly according to its object. At one end of the spectrum were addictions to hard drugs, which were judged to be very dangerous to society, highly addictive and very hard to quit. At the other end of the spectrum were smoking and snuff use, which were seen more as bad habits than real addictions. Some consistent differences were detected between respondents from different parts of the treatment system. The most obvious was a somewhat greater belief in self-change among social services personnel, a greater overall change pessimism among professionals in the criminal care system and a somewhat higher risk perception and stronger emphasis on the necessity of treatment among medical staff. CONCLUSION - Professionals’ views in this area largely coincide with the official governing images displayed in the media, and with lay peoples’ convictions.

Visa alla publikationer av Eva Samuelsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 30 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa