Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kriminologi I

Har våldsbrottsligheten ökat eller minskat de senaste 50 åren? Hårdare straff - funkar det verkligen?

Hos oss får du djupdyka i ovanstående frågor och mycket mer. Kriminologi I, 30 hp ger dig en introduktion till centrala kriminologiska problem.

Du får lära dig teorier om varför människor begår brott samt om de åtgärder som samhället riktar mot brott. Du får kunskap om grundläggande metoder och hur vi på olika sätt kan mäta och ta reda på hur brottsligheten ser ut i samhället. Fokus läggs även på kriminalpolitik och frågan om vilka effekter vi kan se (och inte se) av samhällets olika insatser och åtgärder mot brott.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser:

  Allmän översiktskurs, 10 hp
  Allmän översiktkurs ger en bred översikt av ämnet kriminologi. Kursen består av ett antal delmoment som på olika sätt berör kriminologiska aspekter på brottslighet, lagstiftning och reaktion på brott. I kursen får studenten lära sig grundläggande kriminologiska begrepp och definitioner, olika metoder för att studera brottslighetens omfattning, karaktär samt förändringar över tid samt olika metodologiska utmaningar som mätningen av brottslighet innebär - exempelvis dold brottslighet. Ett annat fokus är teorier om brottslighetens orsaker samt deras relevans vid 1) studier av olika traditionella aspekter av brottsligheten som ungdomsbrott, kön, genus, etnicitet och brott 2) brottstyper som våldsbrott och egendomsbrott, organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet samt folkrättsbrott. 

  Metod I, 10 hp
  Det övergripande syftet med Metod I är att ge studenten grundläggande kunskaper i metod så att denne ska kunna bedöma och förhålla sig kritisk till olika kriminologiska forskningsrapporter och undersökningar. Studenten kommer att få en överblick över de vanligaste datainsamlings – och analysmetoderna inom kriminologin, som intervjuer, enkäter, innehållsanalys, registerdata och statistiska metoder. Studenten kommer att få lära sig relevanta begrepp och applicera dem i enklare metodövningar.

  Kriminalpolitik, 10 hp
  Kursens syfte är att ge en översiktlig bild av olika kriminalpolitiska åtgärder som har tillämpats under åren, samt att med beaktande av metodologiska problem påvisa effekten av dessa åtgärder. Brottspreventiva metoder och rättsväsendets hantering av brott kommer att belysas utifrån ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Sammanfattningsvis är det övergripande syftet med kursen att du ska lära dig att förstå och kritiskt förhålla dig till åtgärder som samhället riktar mot brottslighet.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, skriftliga inlämningar och gruppövningar. Alla seminarier och tillhörande individuella inlämningsuppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Komplettering kan ske genom individuella skriftliga uppgifter som tilldelas av examinator.

  Frågor och svar (FAQ)

  Här kan du läsa svaren på våra vanligaste frågor

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på delkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För frågor om innehåll och upplägg hänvisas till kursansvariga:

  Allmän översiktskurs: Christoffer Carlsson och Emeli Lönnqvist.
  Metod I: Kalle Tryggvesson och Fredrik Sivertsson
  Kriminalpolitk: Magnus Hörnqvist (HT22) och Klara Hermansson (VT23)

  För övriga frågor om kursen kontakta Studentexpeditionen