Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Stockholm före Stockholm

Du får kunskap om Stockholmsområdets arkeologiska lämningarna från forntiden fram till ca 1300. Genom litteraturstudier, fältexkursioner och ett eget arbete ska kursen ge redskap för tolkning och analys av Stockholm före Stockholm ur olika aspekter. Kursen har en tvärvetenskaplig profil där bl.a. kulturgeografi, religionshistoria och ortnamn behandlas.

Stockholm före Stockholm har som målsättning att ge kunskap om Stockholms och Stockholmsområdets bakgrund med fokus på de arkeologiska lämningarna från forntiden fram till ca 1300. Kursen har en tydlig tvärvetenskaplig profil där arkeologi, kvartärgeologi, kulturgeografi, religionshistoria och ortnamnsforskning finns representerade. Undervisning sker genom föreläsningar en kväll i veckan. Exkursioner till arkeologiska platser i Stockholmsområdet ingår. Kursen vänder sig till lärare, Stockholmsguider, aktiva i hembygdsrörelsen och de som vill veta mer om den senaste forskningen kring Stockholms lokala förhistoria.

Undervisningen sker på campus.

Fyra studenter står på en bro som leder till Skeppsholmen, Stockholm.
 • Kursupplägg

  Stockholm före Stockholm, 15hp, ges varje hösttermin.

  Kursen består av två delkurser:
  Arkeologisk fältuppgift (7,5hp)
  Projektarbete (7,5hp)

  Föreläsningarna äger rum på torsdagkvällar, kl. 18-20, i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati väg 7, plan 3, sal 335. Information om exkursion och museibesök får ni separat vid ett undervisningstillfälle.

  Delkurser

  Stockholm före Stockholm är en fristående kurs som omfattas av 15hp. Kursen består av två delkurser Arkeologisk fältuppgift och Projektarbete.

  Undervisning

  Undervisningen sker i obligatoriska lärarledda föreläsningar, exkursioner i form av fältstudier eller museibesök, samt kursuppgifter.

  Kursmål

  Efter avslutad kurs ska du kunna:

  -Utveckla och uttrycka din kunskap kring och ditt förhållningssätt till Stockholm, det omkringliggande landskapet och relationer med omvärlden.
  - Ha kännedom om olika slag av kulturlämningar och kulturmiljöer från stenåldern till tiden före ca 1300 som det fysiska landskapet i och kring Stockholm kan innehålla, t.ex. bebyggelselämningar, gravfält och fyndplatser.

  - Vara medveten om att landskap har både materiella och immateriella dimensioner. Inse att olika grupper av människor (exempelvis fria/ofria; barn/vuxen; kvinna/man) har olika möjligheter att göra avtryck i landskap, på kartor och i våra analyser, dels på grund av vår egen förförståelse, och dels på grund av ojämlikhetsförhållanden under gågna tider.

  - Kunna planera och genomföra en egen muntlig uppgift som sätter Stoickholmslandskapet på mikro- och makronivå i fokus samt att omvandla dessa erfarenheterna till en reflekterande analys i form av en skriven uppgift.

  Examination

  Kursen examineras genom kursuppgifter och en sluttentamen. Den obligatoriska närvaron (80%) måste också vara uppfylld.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

 • Kursrapporter

 • Kontakt


   

  Kursansvarig lärare
  Studieadministratör
  Studievägledare