Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barns och ungas upplevelser av kultur

Det produceras mängder med kultur för barn och unga, men vad vet vi egentligen om hur de upplever kulturen de tar del av? Spelar det någon roll om en teaterpjäs upplevs i skolan eller på fritiden? Hur förhåller sig barns och ungas tolkningar till vuxenvärldens tolkningar och intentioner? Detta och mycket mer kommer du studera i denna kurs.

Barn på första raden i en biosalong.
Foto: Lightfield/Mostphotos

I den här kursen får du lära dig om barns och ungas tolkningar, förståelse och upplevelser av kultur, något som också benämns som receptionsstudier. Receptionsstudier är ett sätt att synliggöra tolkningar av kultur och du kommer särskilt studera barns och ungas reception i relation till vuxnas tolkningar och intentioner.

Kultur upplevs och tolkas olika beroende på förförståelse, tidigare erfarenheter och sammanhang. Barn och unga väljer inte alltid själva vilken kultur de tar del av, utan urvalet görs av lärare, föräldrar eller andra vuxna. Därtill tar de ofta del av kultur inom ramen för förskolan och skolan, platser de inte själva valt. Hur det spelar roll för barns och ungas upplevelser av kultur är centralt för denna kurs. Annat som spelar roll för barns och ungas upplevelser av kultur är relationerna till de vuxna som på olika sätt är inblandade i kulturupplevelsen. Till exempel lärare och annan personal i skolan, skådespelare och föräldrar. Även detta är aspekter du kommer diskutera under kursen.

Vad hade de vuxna kulturskaparna för avsikter med exempelvis en viss teaterföreställning, vad hade skolans personal för anledning att välja just den föreställningen och hur upplevde barnen föreställningen?

Flera konstnärliga områden – litteratur, scenkonst och rörlig bild – berörs. Begreppen mening, meningsskapande och tolkning är viktiga i kursen och behandlas med utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv. Du kommer också lära dig om forskningsetiska och metodiska aspekter gällande forskning som involverar barn och unga för att få förståelse för hur forskning om barns och ungas reception genomförs.

 • Kursupplägg

  Kursen ges vårterminer, period C.

  VT24: vecka 12-18 (21/3-30/4)

   

  Kursbeskrivning:

  Kursbeskrivning publiceras senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

   

   

  Undervisning

  Undervisningen i kursen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

   

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift (hemtentamen)

   

   

  Examinator

  Vårterminen 2023: Ellinor Lidén,  e-post: ellinor.liden@barnkultur.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema publiceras senast en månad före kursstart.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan publiceras senast två månader före kursstart. 

 • Kursrapporter

  Kursen ges för första gången som fristående kurs VT23.

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning (CBK)

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  På buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig och examinator: Ellinor Lidén, e-post: ellinor.liden@barnkultur.su.se

  Kursadministratör: Studentexpeditionen, e-post: cbk@barnkultur.su.se

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen